Så driver du företaget enligt FN:s hållbarhetsmål

I arbetet med att skapa en bättre värld har FN:s medlemsländer enats kring Agenda 2030, med hållbarhetsmål även för näringslivet. Hur kan du som företagsledare jobba enligt FN:s mål – och skapa hållbar affärsnytta? Vi frågade Kate Plaskonis, informatör för UNDP Sverige.

Agenda 2030 är nam­net på FN:s plan för att upp­nå en håll­bar värld till år 2030. Den vilar på fyra hörn­ste­nar: att avskaf­fa extrem fat­tig­dom, mins­ka ojäm­lik­het och orätt­vi­sor, främ­ja fred och rätt­vi­sa samt lösa kli­mat­kri­sen. Dessa fyra hörn­ste­nar har bru­tits ner i 17 glo­ba­la mål med 169 del­mål – en pro­cess som invol­ve­rat mer än tio mil­jo­ner män­ni­skor över hela värl­den.

För att upp­nå håll­bar­hets­må­len i Agenda 2030 krävs att närings­li­vet gör en insats. Enligt Kate Plaskonis, infor­ma­tör för UNDP Sverige och mark­nads­chef på Mine som job­bar för etnisk mång­fald i närings­li­vet, har eko­no­misk makt i dag minst lika stor påver­kan på sam­hälls­ut­veck­ling­en som poli­tisk makt. Numera finns det fler sto­ra, glo­ba­la före­tag som omsät­ter mer än många enskil­da län­der, än vad det gjor­de för någ­ra årtion­den sedan.

− Företagen har makt att både hjäl­pa och stjäl­pa en håll­bar utveck­ling – och är där­för nyck­lar till att dri­va för­änd­ring­ar i lin­je med Agenda 2030, säger hon.

Så här för­kla­rar hon var­för det är gynn­samt för dig som före­tags­le­da­re att arbe­ta aktivt med FN:s håll­bar­hets­mål i din verk­sam­het.

 

Vinster med att arbeta enligt Agenda 2030

Enligt Kate Plaskonis finns det en rad inci­ta­ment som dri­ver dagens före­tag att job­ba med håll­bar­het enligt Agenda 2030:

 • Efterfrågan – i takt med att kun­der blir mer kli­mat­med­vet­na gör de sina val uti­från håll­bar­hets­a­spek­ter
 • Mer diver­si­fi­e­ra­de och inklu­de­ran­de arbets­plat­ser ska­par bevi­sat bätt­re för­ut­sätt­ning­ar för inno­va­tion och mark­nads­ex­pan­sion
 • En håll­bar­hets­a­gen­da kan vara ett krav från inve­ste­ra­re – som drivs av ide­a­lis­tis­ka motiv och/​eller vill säker­stäl­la risk­han­te­ring
 • Employer bran­ding – dagens allt mer med­vet­na talang­er pri­o­ri­te­rar att söka sig till ”goda” före­tag med tyd­ligt håll­bar­hets­tänk
 • Förr eller sena­re mås­te alla verk­sam­he­ter föl­ja ny lag­stift­ning, kon­ven­tio­ner och inter­na­tio­nel­la för­vänt­ning­ar

Kate Plaskonis poäng­te­rar dock att ing­en aktör kan job­ba med alla håll­bar­hets­må­len lika myc­ket. Som före­tags­le­da­re eller ent­re­pre­nör bör du foku­se­ra på de områ­den som känns fram­kom­li­ga för just din verk­sam­het. Så här kan du tän­ka.

 

Så kan ditt företag jobba med hållbarhetsmålen

Först och främst mås­te du iden­ti­fi­e­ra de rät­ta driv­kraf­ter­na i din verk­sam­het för att kun­na resur­sef­fek­ti­vi­se­ra. Att använ­da de resur­ser du har i verk­sam­he­ten mer effek­tivt ger inte bara sänk­ta kost­na­der, utan en rad and­ra för­de­lar.

Kate Plaskonis för­kla­rar att Agenda 2030 är utfor­mad så att håll­bar­hets­ar­be­tet gene­re­rar affärsnyt­ta för före­tag inte minst när det hand­lar om just resur­sef­fek­ti­vi­se­ring.

Gå in på Globala Målen – www​.glo​ba​la​ma​len​.se – och stu­de­ra de 17 målen som finns beskriv­na. Inom vil­ka mål har ditt före­tag verk­sam­het, och möj­lig­het att göra skill­nad?

När du har gjort det, till­sät­ter du ett team som kan gå vida­re med Agenda 2030-arbe­tet i föl­jan­de sju steg:

 

 1. Kartlägg – Vad är det vi fak­tiskt gör inom håll­bar­hets­ar­be­te var­je dag, och vil­ka av de glo­ba­la målen rela­te­rar det­ta till?

 

 1. Identifiera och pri­o­ri­te­ra – Vilka av målen kan vi rent kon­kret arbe­ta vida­re med i vår verk­sam­het?

 

 1. Integrera – Gör en tyd­lig plan för hur det­ta ska ske och vem som ska dri­va arbe­tet.

 

 1. Sätt mål och mät – Vad kan vi fak­tiskt mäta och vil­ka mål är rim­li­ga att upp­nå?

 

 1. Kommunicera – Berätta fram­för allt internt men även externt vad som sker och var­för, och var öppen för att invol­ve­ra alla med­ar­be­ta­re som visar intres­se.

 

 1. Utvärdera – Samla ihop mätre­sul­tat och and­ra mer mju­ka para­met­rar i arbe­tet och utvär­de­ra vad som har fun­ge­rat bra och vad som behö­ver juste­ras.

 

 1. Börja om från bör­jan – och se arbe­tet som en stän­digt pågåen­de pro­cess i före­ta­get.

 

 

Agenda 2030 – FN:s 17 glo­ba­la mål för håll­bar utveck­ling

FN WTC globala hållbarhetsmål företag hållbarhetsstrategi hållbarhetsmål

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.