Så får du jobba ostört på kontoret

Vi behöver i genomsnitt jobba ostört cirka 60 procent av vår arbetsdag, men ständiga avbrott och pratglada kollegor begränsar möjligheterna. Varför är det viktigt att både du och dina medarbetare får jobba utan att bli störda, och hur kan du hitta lösningar som fungerar? Här får du enkla tips du kan använda direkt.

Hälften av Sveriges arbe­tan­de befolk­ning job­bar på kon­tor, och många av oss i mer eller mind­re öpp­na kon­tors­lös­ning­ar. Fördelarna är att det blir enkla­re att kom­mu­ni­ce­ra, sam­ar­be­ta och kän­na sig delaktig.

Baksidan är själv­klart ris­ken för att du stän­digt blir störd och för­lo­rar fokus på dina arbets­upp­gif­ter, vil­ket ökar stres­sen och sän­ker pre­sta­tio­nen. Det går inte bara ut över indi­vi­dens arbets­gläd­je och väl­må­en­de, utan kos­tar även tid och peng­ar för företaget.

– I ett öppet kon­tors­land­skap blir vi, i snitt, stör­da var elf­te minut. Hjärnan behö­ver sedan drygt 20 minu­ter för att åter­få full kon­cent­ra­tion. Vi är allt­så myc­ket säl­lan fullt kon­cen­tre­ra­de på job­bet och pre­ste­rar myc­ket säm­re än vi skul­le kun­na, säger arbets­mil­jö­fors­ka­ren Zoë Humphries till Chef.

Vår hjärna går igång för att tolka prat 

Din hjär­na är ock­så utveck­lad för att upp­täc­ka faror. En stö­ran­de rörel­se eller ett ljud tar all­tid plats i ditt arbets­min­ne, som bara kan foku­se­ra på en sak i taget. Varje gång du blir avbru­ten skif­tar ditt fokus från arbets­upp­gif­ten till det som stör, och det tar en bra stund att kom­ma till­ba­ka där du var.

Vill du bli bätt­re på att han­te­ra ener­gitju­var och bli mer pro­duk­tiv? Livsstilscoachen Brian Berglund ger dig här sina bäs­ta tips.

Ta kommando över belöningssystemet

En annan fak­tor som spe­lar in är att vår hjär­na även har ett väl utveck­lat belö­nings­sy­stem. Det är där­för vik­tigt att inte bara vara med­ve­ten om vad som stres­sar oss, men ock­så om vad hjär­nan gil­lar och belönar.

− Många gång­er låter vi oss själ­va bli stör­da för att få dopamin­kic­kar, vil­ket vi kan få när vi hål­ler koll på omvärl­den genom mobi­len eller när det pling­ar till i mejl­kor­gen. Hjärnan är nyfi­ken, men gil­lar inte stän­di­ga avbrott och får svårt att kon­cen­tre­ra sig, säger för­änd­rings­le­da­ren Karin Ståhl till Ny Teknik.

Vill du mins­ka stres­sen och bli mer mind­ful på job­bet? Mindfulnessinstruktören Danny Cranmer tip­sar här om fem enk­la, goda vanor du kan infö­ra på job­bet för att bli mer mindful.

Hitta balans mellan dynamik och fokus

Borde vi då åter­gå till egna kon­tors­rum, stäng­da dör­rar och osmar­ta tele­fo­ner? Nej, då ris­ke­rar vi att för­lo­ra myc­ket av det vi upp­fat­tar som modernt och attrak­tivt i dagens arbets­mil­jö. Det mest för­del­ak­ti­ga är att för­sö­ka se till att det finns utrym­me för både dyna­mi­ken i mötet mel­lan män­ni­skor, och beho­vet av att få gå in i sin egen bubb­la när så krävs. En bra lös­ning för det­ta är ABW – akti­vi­tets­ba­se­ra­de arbets­plat­ser. Vi är alla oli­ka, även när det gäl­ler att han­te­ra stör­ning­ar, och det är vik­tigt att hit­ta prak­tis­ka lös­ning­ar som möter alla med­ar­be­ta­res oli­ka behov.

Fem enkla tips för att kunna jobba mer ostört på kontoret

Det mest effek­ti­va är för­stås att gå iväg och sät­ta dig i ett utrym­me som är avsett för ostört arbe­te, men ibland är det oprak­tiskt att behö­va läm­na sin plats. Då kan du pro­va någ­ra av des­sa tips:

  • Hörlurar – en klassiker

För stun­der då du behö­ver skär­ma av omvärl­den kan hör­lu­rar vara din bäs­ta vän. Du ger en sig­nal om att du inte är till­gäng­lig, samt kan lyss­na på skön musik eller kanske lug­nan­de natur­ljud. Det finns ock­så hör­lu­rar med aktiv brus­re­du­ce­ring, för ännu bätt­re dämp­ning av ljud utifrån.

  • Stör-ej-skylt

Tillverka en enkel och kanske lite rolig skylt, gär­na med en tyd­lig signal­färg, som med­de­lar omgiv­ning­en att du inte vill bli störd just nu. Se till att den syns tyd­ligt på långt håll. Kanske kan ni kom­ma fram till en gemen­sam mar­ke­ring så att ni alla vet pre­cis vad den bety­der och respek­te­rar den.

  • Ljuddämpning och avskärmning

Ljudabsorbenter i taket, på väg­gar­na eller mel­lan arbets­plat­ser­na suger upp myc­ket ljud. Dessa kan bestäl­las med oli­ka fär­ger och motiv, så att de pas­sar in i loka­ler­na. Andra saker som fång­ar upp ljud är mat­tor, gar­di­ner och öpp­na bok­hyl­lor. Det gäl­ler att så långt det är möj­ligt und­vi­ka hår­da ytor där ljud stud­sar.

  • Störningspolicy

Kom över­ens om när och hur ni får stö­ra varand­ra, och vad som gäl­ler för ring­sig­na­ler och notis­ljud, musik, mer hög­ljud­da sam­tal och lik­nan­de. Om alla har fått vara med och bestäm­ma reg­ler­na bru­kar det kän­nas enkla­re att föl­ja dem.

  • Ökat själv­le­dar­skap

Sist men inte minst kan du job­ba med din egen för­må­ga att han­te­ra stör­ning­ar, med hjälp av ökat själv­le­dar­skap. Det inne­bär att du är med­ve­ten om hur du själv fun­ge­rar och vad du behö­ver göra för att se till att du själv blir mind­re dis­tra­he­rad. Du pla­ne­rar och tar ansvar för din egen tid, och stäng­er vid behov aktivt av noti­ser för mejl, soci­a­la medi­er och annat.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.