Så formar delningsekonomin framtidens arbetsplatser

Delningsekonomin, the sharing economy, föder inte bara affärsidéer som Uber och AirBnB. Den ställer också nya krav på våra kontor. För att skapa tillväxt och trivsel behöver morgondagens arbetsplatser digitaliseras och designas för nätverkande, menar World Trade Centers Niklas Åklundh.

Den väx­an­de del­nings­e­ko­no­min påver­kar våra kon­tor. Tänk dig en arbets­plats där du kan juste­ra belys­ning­en i rum­met med mobil­te­le­fo­nen. Där tem­pe­ra­tu­ren bara är ett knapp­tryck bort, och där sen­so­rer kän­ner av vil­ka mötes­rum som är ledi­ga – och vem du ska ha möte med när.

Det kanske låter futu­ris­tiskt, men det är redan verk­lig­het i det intel­li­gen­ta kon­to­ret The Edge i Amsterdam, och blir tro­li­gen snart verk­lig­het på fle­ra arbets­plat­ser. Det menar Niklas Åklundh, gene­ral mana­ger på World Trade Center i Malmö, Lund och Helsingborg.

Enligt honom går digi­ta­li­se­ring­en av kon­tor hand i hand med kon­cep­tet del­nings­e­ko­no­min, som på arbets­plat­sen inne­bär att fle­ra före­tag delar på gemen­sam­ma resur­ser i stäl­let för att själ­va äga dem. På det sät­tet är World Trade Center upp­byggt, något som banar väg för den nya tek­no­lo­gins intåg.

– I dag upp­ger åtta av tio svens­kar att de kan utfö­ra sina arbets­upp­gif­ter var som helst, och två tred­je­de­lar gör det redan. När vi kan job­ba var­i­från vi vill, vad åter­står då för syf­te med att gå till kon­to­ret? Jo: nät­ver­kan­det. Framgångsrika arbets­plat­ser mås­te anpas­sas efter rela­tio­ner, och det görs bland annat genom att de digi­ta­li­se­ras och öpp­nas upp för både före­tag och för all­män­he­ten, säger Niklas Åklundh.

Så här menar han att fram­ti­dens kon­tor behö­ver se ut för att sti­mu­le­ra till­växt och välbefinnande.

Delningsekonomin: Från öppna kontorslandskap till sociala forum

För det förs­ta har de öpp­na kon­tors­land­ska­pen dött. I dag vill vi ha vari­e­ra­de arbets­plat­ser med möj­lig­het till oli­ka skriv­bords­mil­jö­er bero­en­de på dagens arbets­upp­gif­ter – så kal­la­de akti­vi­tets­ba­se­ra­de kon­tor, berät­tar Niklas Åklundh.

Det häng­er ihop med med­ar­be­ta­res nya bild av kon­to­ret som ett and­ra hem, som i allt stör­re utsträck­ning för­vän­tas speg­la en flex­i­bel livs­stil. Jobbet kan se oli­ka ut från dag till dag, och vara en del av var­da­gen vil­ken tid som helst på dygnet.

”Hälften av kon­to­ren har ett eget café” 
– 70 pro­cent av per­so­ner i åldern 18 till 34 år ser flex­ib­la arbets­ti­der och arbets­plat­ser som den abso­lut vik­ti­gas­te för­må­nen på job­bet. I och med det har kon­to­rets roll för­änd­rats. Nästan hälf­ten av kon­to­ren har i dag ett eget café, och upp­ma­nar till en ent­re­pre­nö­ri­ell anda där man ska nät­ver­ka och byg­ga rela­tio­ner, säger Niklas Åklundh.

På World Trade Center i Malmö, Lund, Helsingborg inne­bär det att fas­tig­he­ter­na har utfor­mats och möble­rats med nät­ver­kan­de i åtan­ke, sna­ra­re än som upp­de­la­de, iso­le­ra­de företagslokaler.

Möblera för mingel och spontana samtal

Både på gemen­sam­ma arbets­plat­ser, så kal­la­de co-wor­king spa­ces, och på egna arbets­plat­ser kom­mer rum­men och ytor­na allt mer att hand­la om möten.

Enligt Niklas Åklundh har arbets­plat­sens utform­ning stor bety­del­se för hur sti­mu­le­ra­de med­ar­be­tar­na kän­ner sig, och där­med hur snabbt före­ta­get kan växa.

– Värdet upp­står när vi träf­fas, pra­tar och nät­ver­kar med varand­ra. Vi har redan sett att fle­ra före­tag hit­tat varand­ra i vårt akti­vi­tets­ba­se­ra­de kon­tor. Att stän­digt synas är en form av con­tent mar­ke­ting för ditt före­tag – du byg­ger ditt varu­mär­ke var­je dag.

Han talar om ”kol­li­sions-koef­fi­ci­en­ten” som ett mått för att vär­de­ra fysisk expo­ne­ring, och de vän­skaps­band som nume­ra inte bara upp­står i lunch­rum­met eller vid kaf­fe­au­to­ma­ten, utan på hela arbets­plat­sen – om den är desig­nad för det.

– Ju fler ytor det finns för dig och din per­so­nal att natur­ligt kol­li­de­ra med varand­ra och and­ra före­tag på, desto bätt­re fyl­ler arbets­plat­sen sitt nya syfte.

Förhandla fram förmånliga priser ­– tillsammans i delningsekonomin

En annan stor för­del med att dela arbets­plats med and­ra före­tag är möj­lig­he­ten att utby­ta tjäns­ter med extra bra vill­kor. Kan du ge dina gran­nar ett bra erbju­dan­de så kom­mer de att göra det­sam­ma för dig.

”Vi har byggt World Trade Center som ett kon­to­rens App Store” 
– På så vis bidrar ni till varand­ras till­växt och erbju­dan­de. Det är en form av sam­ska­pan­de, co-cre­a­tion – sam­ma feno­men som när ni delar inne­håll och ska­par grup­per i soci­a­la medi­er. Vi har byggt World Trade Center som ett kon­to­rens App Store, där vi står för platt­for­men och hyres­gäs­ter­na tar fram appar­na. Alla som sit­ter hos oss har ett erbju­dan­de som är attrak­tivt för and­ra, säger Niklas Åklundh.

– För att så många som möj­ligt ska kun­na dra för­del av varand­ra har vi rört oss bort från den nischa­de inku­ba­torn. Vi tror på mång­fal­den. Här finns en reklam­by­rå som behö­ver en revi­sor, en revi­sor som behö­ver en bank och så vida­re. De får dess­utom rabat­te­rat pris på till exem­pel hotell­rum, driv­me­del och möb­ler genom col­la­bo­ra­ti­ve pur­cha­sing eftersom de ingår i sam­ma nätverk.

Våga digitalisera din arbetsplats

För att dyna­mi­ken, nät­ver­kan­det och sche­malägg­ning­en ska fun­ge­ra krävs det enligt Niklas Åklundh att mor­gon­da­gens kon­tor är digitala.

Det vill säga att de är networked com­mu­ni­ti­es både på det fysis­ka och vir­tu­el­la planet.

– I dag upp­le­ver många unga att de har bätt­re tek­nik hem­ma än på job­bet. Så bör det inte vara. Vi mås­te redan nu för­be­re­da oss för Internet Of Things – en digi­tal anpass­ning av arbets­plat­sen genom verk­tyg, sen­so­rer och upp­le­vel­ser. Bara det att du innan flyt­ten till World Trade Center kan gå på en vir­tu­ell rund­vand­ring i våra kon­tor vitt­nar om den utvecklingen.

– En del tror att man ris­ke­rar att avslö­ja sina affärs­hem­lig­he­ter om man sit­ter i ett delat kon­tor. Men det är pre­cis tvärtom. Du mark­nads­för dig, syns, ska­par för­tro­en­de och säl­jer utan att säl­ja – den bäs­ta for­men av sälj. Det ska­par till­växt, säger Niklas Åklundh.

 

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.