Så bör du inreda kontoret för att må bättre

Många av oss har ont i kroppen på jobbet utan att reflektera över varför. Så här kan du inreda kontoret för att skapa en bättre atmosfär, enligt ergonomispecialisten Susanne Jarlskog.

Om du vill inre­da kon­to­ret för ett mer håll­bart sätt att arbe­ta finns det någ­ra vik­ti­ga saker att tän­ka på, som kan göra stor skill­nad. Vilken tror du är den van­li­gas­te anled­ning­en till att du får ont i krop­pen efter arbets­da­gen? Fel höjd på skriv­bor­det, eller att du sit­ter med gam­nac­ke fram­för en felin­ställd skärm?

Enligt ergo­no­mis­pe­ci­a­lis­ten Susanne JarlskogErgoff har vi mest pro­blem med bul­ler, ven­ti­la­tion, belys­ning och skriv­bords­ut­rust­ning. Det är näm­li­gen det flest av oss kla­gar på när det gäl­ler arbets­plat­sen.

– Irritationen över ett stän­digt bul­ler eller stö­ran­de sorl, som du kanske inte ens aktivt har tänkt på, kan med tiden ge upp­hov till smär­ta i krop­pen.

Möblerna på en arbets­plats ska både tillå­ta dig att vara aktiv, ge dig åter­hämt­ning och avlast­ning, säger Susanne Jarlskog.

Här är hen­nes bäs­ta tips på hur du pro­ak­tivt inre­der arbets­plat­sen för att före­byg­ga värk och belast­nings­ska­dor – och ska­pa en gla­da­re stäm­ning och bätt­re atmo­sfär.

 

Våga satsa på att inreda kontoret individuellt – men ge alla samma chans

Att köpa in anpas­sa­de skriv­bord och kon­tors­sto­lar till var­je med­ar­be­ta­re blir ett omöj­ligt upp­drag i stör­re ska­la. Däremot är det en lång­sik­tigt smart inve­ste­ring att väl­ja möb­ler som i stör­re utsträck­ning går att stäl­la in efter indi­vi­du­el­la behov.

”Vi har en stolt­het i att köra sam­ma för alla på arbets­plat­sen.”
Det kan kos­ta en del extra, men inne­bär att du inte behö­ver köpa ny utrust­ning var­je gång en nyan­ställd bör­jar, eller när en med­ar­be­ta­re kla­gar på värk och trött­het.

– Vi mås­te verk­li­gen tän­ka mer på att våra med­ar­be­ta­re är uni­ka indi­vi­der. Ofta finns det en stolt­het i att köra sam­ma kon­cept för alla på arbets­plat­sen. Men vi har oli­ka behov, och du tjä­nar eko­no­miskt på att pri­o­ri­te­ra inred­ning som går att anpas­sa, säger Susanne Jarlskog.

Som chef behö­ver du väl­ja kon­torsmöb­ler med fle­ra alter­na­ti­va lägen. Det hand­lar inte bara om att vi har oli­ka krop­par, utan att vi behö­ver änd­ra håll­ning och ställ­ning under dagens gång för att använ­da oli­ka musk­ler och vari­e­ra belast­ning­en, menar hon.

– I din var­dags­po­si­tion ska du kun­na stäl­la in så att du kan avlas­ta underar­mar­na, vila axlar­na och nac­ken både stå­en­de och sit­tan­de. Du ska all­tid ha möj­lig­het att stå upp och job­ba, så att du kan vara rör­lig.

 

Inred en “aktiv hörna” på kontoret

Det rik­tigt pro­ak­ti­va före­ta­get inre­der “akti­va hör­nor” med pro­me­nad­band och trä­ningscyklar – hör­nor dit med­ar­be­tar­na kan gå och trä­na, eller låna en mer rör­lig stol, boll eller pall.

– Det ingår i en god per­so­nal­po­li­cy att ska­pa en arbets­plats där med­ar­be­tar­na inte kän­ner sig tving­a­de att trä­na utan upp­munt­ras att ta ansvar för sitt eget fysis­ka väl­må­en­de. Det gör de genom att kon­to­ret utfor­mas så att det inspi­re­rar till akti­vi­tet, säger Susanne Jarlskog.

”Det är sär­skilt vik­tigt på en akti­vi­tets­ba­se­rad arbets­plats.”
– Du kan ock­så före­slå lunch­pro­me­na­der eller något som får med­ar­be­tar­na att utma­na varand­ra lite. Det är inte mening­en att de ska bli svet­ti­ga, utan mest få upp en rutin som får blod­cir­ku­la­tio­nen att fun­ge­ra som den ska under dagen.

Du som chef eller leda­re behö­ver fun­de­ra på vad som moti­ve­rar dina med­ar­be­ta­re att beja­ka sin egen häl­sa. När de själ­va väl­jer att ta ansvar för sitt väl­må­en­de byg­ger du en aktiv och häl­so­sam före­tagskul­tur, menar Susanne. Därför hand­lar det lika myc­ket om att vara öppen med att du gär­na hjäl­per dem att inspi­re­ras och för­stå vär­det av att vara aktiv:

– Du visar att du bryr dig om deras behov och att det inte enbart rör pre­sta­tio­nen, utan deras väl­må­en­de rent holis­tiskt. Särskilt på en akti­vi­tets­ba­se­rad arbets­plats mås­te du upp­munt­ra var­je med­ar­be­ta­re att hit­ta en egen var­dags­ru­tin för hur han eller hon stäl­ler in sin till­fäl­li­ga arbets­plats.

 

Tre saker att kolla – varje dag

Enligt Susanne Jarlskog kos­tar det ditt före­tag mer att repa­re­ra ska­dan av dålig före­tags­häl­sa, än att pro­ak­tivt inre­da och utfor­ma kon­to­ret för en häl­so­sam arbets­mil­jö.

Det är ofta små detal­jer som ska­par de nega­ti­va möns­ter som gör ska­da på sikt – men de detal­jer­na är enk­la att åtgär­da.

Du kom­mer väl­digt långt bara genom att se till att dina med­ar­be­ta­re har som stan­dar­dru­tin att kol­la tre saker när de kom­mer till sin arbets­plats:

  1. Stolens inställ­ning­ar för rygg och underar­mar
  2. Skrivbordets höjd för dina armar och axlar
  3. Bildskärmens höjd för din nac­ke

– Det är de grund­läg­gan­de saker­na att kol­la var­je mor­gon, för det är saker man änd­rar under dagen. Och vad hän­der när det blir en rutin? Jo, man blir lite mer med­ve­ten om hur allt häng­er sam­man – hur oli­ka inställ­ning­ar och lägen påver­kar hur man kan avlas­ta krop­pen under dagen.

– När med­ar­be­ta­ren lär kän­na sig själv och sina behov bätt­re samt hur krop­pen sva­rar, upp­skat­tar han eller hon ock­så bätt­re att du som leda­re visar att det är vik­ti­ga och pri­o­ri­te­ra­de frå­gor i ert före­tag.

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.