Så inreder du kontoret för ökad produktivitet

Visste du att ett ståbord i mötesrummet kan göra dina möten mer än dubbelt så effektiva? Emma Schultz, vd på inredningsföretaget Escandi, tipsar om hur du inreder kontoret så att medarbetare och kunder trivs – och fokuserar bättre.

Varför är hal­len i våra svens­ka hem ofta det sämst inred­da och sist pri­o­ri­te­ra­de utrym­met, när det är det förs­ta som möter våra gäster?

När Emma Schultz, vd på inred­nings­fö­re­ta­get Escandi i Malmö, beskri­ver hur du inre­der ditt kon­tor på ett med­ve­tet sätt, gör hon en jäm­fö­rel­se mel­lan recep­tio­nen eller loung­en på arbets­plat­sen och hal­len där hemma.

– Många tän­ker inte på vil­ken bety­del­se det förs­ta intryc­ket har. Det är vik­tigt att ska­pa en enhet­lig käns­la redan i loung­en där besö­ka­re kan slå sig ner. Om du till exem­pel har besökt vår hem­si­da innan du kom­mer hit, för­vän­tar du dig omed­ve­tet att mil­jön här ska stäm­ma över­ens med den – eller i alla fall inte vara säm­re, säger hon.

Hon har ock­så sett ota­li­ga prov på att en med­ve­tet färg­rik och enhet­lig inred­ning ska­par triv­sel som gör att med­ar­be­ta­re job­bar effek­ti­va­re och mer kon­cen­tre­rat. Så här gör du för att lyc­kas med det på din arbetsplats.

 

Definiera känslan du vill förmedla med kontoret

Den förs­ta frå­gan Emma Schultz bru­kar stäl­la till de före­tags­le­da­re som kom­mer till hen­ne och vill ha hjälp med ett inred­nings­kon­cept är vil­ken käns­la de vill att kun­der och med­ar­be­ta­re ska få av kontoret.

– Ska de kän­na sig mer kre­a­ti­va, eller tryg­ga och omhän­der­tag­na? En reklam­by­rå kanske vill låta besö­ka­ren kas­tas rakt in i det kre­a­ti­va arbe­tet, med färg­gla­da golv och roli­ga anslags­tav­lor, medan en advo­kat­by­rå vill inge en käns­la av för­tro­en­de och trygg­het genom däm­pad, mjuk belys­ning och mör­ka­re färg­to­ner i inred­ning­en, säger Emma Schultz.

Escandi kontor lokal WTC World Trade Center Malmö Lund Helsingborg
Hos Escandi finns inspi­re­ran­de smak­prov på bland annat sto­lar, som på oli­ka vis kan stär­ka oli­ka varumärken.

Lyckas du gestal­ta käns­lan du vill för­med­la i inred­ning­en kom­mer dina med­ar­be­ta­re att “kän­na sig hem­ma” på arbets­plat­sen, för­kla­rar hon, och dina kun­der kom­mer att kän­na igen ditt varu­mär­ke hela vägen genom pro­duk­ter, tjäns­ter, mark­nads­fö­ring och lokaler.

 

Våga prova ståbord – och skapa rum efter behov

När du vet vil­ken käns­la du vill för­med­la, finns det någ­ra nyc­ke­le­le­ment som upp­munt­rar till mer håll­bar pro­duk­ti­vi­tet och effek­ti­vi­tet på de fles­ta arbets­plat­ser, menar Emma Schultz.

– En sådan sak är stå­bord i mötes­rum. Forskning visar att ett mötes­rum med stå­bord kan för­kor­ta mötes­ti­den från en tim­me till 40 minu­ter. Du kanske bara ska ha ett stå­bord och en white­board i rum­met, och inga sto­lar, säger hon och ler.

En annan sak är att se till att det finns tys­ta rum för dem som behö­ver kon­cen­tre­ra sig lite extra.

– Vad som gör att man är pro­duk­tiv är väl­digt indi­vi­du­ellt. För vis­sa är det job­bigt att inte kun­na dra sig undan om man blir störd av sorl. Det vik­ti­gas­te är att det finns möj­lig­het att vari­e­ra var man sit­ter, med oli­ka rum för oli­ka behov, för­kla­rar Emma Schultz.

 

Välj matta skrivbordsbänkar och mycket allmänljus

Vad är det då som bru­kar bli fel? De tre fak­to­rer som van­ligt­vis utgör störst hin­der för fokus och pro­duk­ti­vi­tet är ljud, ljus och rörel­se, menar Emma Schultz.

– Att med­ar­be­ta­re är tröt­ta i ögo­nen beror ofta på dålig belys­ning över blan­ka skriv­bordsy­tor. Satsa på mat­ta skriv­bords­bän­kar, till exem­pel av lino­le­um – som även är ljud­däm­pan­de, säger hon.

– Du bör ock­så se till att du har bra all­män­ljus i rum­met, med släp­ljus som fal­ler mjukt över skriv­bor­det. Har du ing­et bra all­män­ljus i bak­grun­den men skarpt, kallt ljus från din skärm, kom­mer du att bli trött i ögonen.

Även rörel­se kan vara en tids­tjuv. Om män­ni­skor gång på gång går för­bi ditt skriv­bord får det sam­ma effekt som ett stö­ran­de ljud som hjär­nan inte vän­jer sig vid, för­kla­rar Emma Schultz. Därför kan du med för­del för­läg­ga rum med mer prat och sorl nära pent­ryt eller köket, där folk ändå spring­er och pyss­lar mycket.

 

Mer färg uppmuntrar till kreativitet

Hur vet du då vil­ken inred­ning du ska väl­ja? Enligt Emma Schultz är gar­di­ner och mer färg något som kan göra enorm skill­nad på de fles­ta arbetsplatser.

– Mesa inte med det! Färg och gar­di­ner ska­par triv­sel och upp­munt­rar till kre­a­ti­vi­tet och tan­ke­verk­sam­het. Du behö­ver inte köra knall­gult och mönst­rat – om din före­tags­log­ga till exem­pel är grön kan du job­ba med sob­ra nyan­ser av grönt. Gardiner är ljud­däm­pan­de och ger en lugn käns­la, säger hon.

Escandi hyra lokal kontor WTC World Trade Center Malmö Lund Helsingborg
Våga gar­di­ner och färg! Till Escandi kom­mer stän­digt nya leve­ran­ser – här finns allt från udda detal­jer till spän­nan­de lam­por och färg­star­ka gardiner.

Och du bör inte vara rädd att ditt kon­tor “ser för dyrt ut”.

– Många är räd­da att kon­to­ret ska se påkostat ut. Men det är ing­et fel med att visa att det går bra för verk­sam­he­ten. Jag tyc­ker inte att man ska vara rädd för att visa att man sat­sar på sina med­ar­be­ta­re med en genom­tänkt arbets­mil­jö, säger Emma Schultz.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.