Så internationaliserar du din e‑handel

Mindre än hälften av svenska e-handelsföretag säljer till utlandet. Men för företag som vill växa krävs oftast en förhållandevis snabb internationalisering. Entreprenören Karsten Deppert listar vad e-handelsföretag bör tänka på vid en internationalisering.

Svensk e‑handel väx­er så det kna­kar. Under 2015 omsat­te e‑handeln i Sverige strax över 50 mil­jar­der kro­nor, visar E‑barometerns års­rap­port 2015. Det är en ökning med 19 pro­cent jäm­fört med året innan.

Men fort­fa­ran­de är det många före­tag som enbart sat­sar på den svens­ka mark­na­den. Enligt års­rap­por­ten hade ett av fyra svens­ka e‑handelsföretag ing­en för­sälj­ning alls till utlan­det under 2015.

Logistiska utma­ning­ar anges som huvud­skäl.

Tillväxt kräver snabb internationalisering

Går det att enbart hål­la sig på den svens­ka mark­na­den? Det beror på vad man har för pro­dukt och lång­sik­tigt mål, enligt ent­re­pre­nö­ren Karsten Deppert.

Karsten Deppert har grun­dat åtta bolag, bland annat Contentor, Rescued Fruits
och Student Network. Han är även en av grun­dar­na av E‑commerce Park i Helsingborg. E‑commerce Park hyr ut loka­ler till bolag inom e‑handel. Genom att sam­la bolag inom sam­ma
bransch byg­ger de ett kun­skaps­cent­rum och ska­par en för­del­ak­tig arbets­mil­jö för före­ta­gen att växa i.

Han anser att inter­na­tio­na­li­se­ring är en nöd­vän­dig­het för svens­ka före­tag som vill växa.

– Det går inte att bli världs­le­dan­de eller ett mil­jard­bo­lag om man inte inter­na­tio­na­li­se­rar. Eftersom den svens­ka mark­na­den är gans­ka liten i för­hål­lan­de till and­ra län­der så mås­te man gå utan­för den om man ska växa som e‑handelsföretag.

Dessutom krävs det van­ligt­vis att före­ta­gen inter­na­tio­na­li­se­rar sig inom någ­ra år efter star­ten, enligt Karsten Deppert.

– Givetvis finns det undan­tag. Men oftast går det inte att göra på något annat sätt. För exem­pel­vis tys­ka före­tag blir det ett sena­re pro­blem då deras inhems­ka mark­nad är så myc­ket stör­re.

Vad ska man satsa på först – lokalt eller globalt?

De fles­ta svens­ka e‑handelsföretag bör­jar enbart med fokus på den inhems­ka mark­na­den. När de sedan expan­de­rar läggs fokus på våra grann­län­der: Norge, Danmark och Finland. För strax över 41 pro­cent av de svens­ka e‑handlarna som expor­te­rar är Norge den störs­ta utlands­mark­na­den enligt års­rap­por­ten av E‑barometern.

Men om en snabb inter­na­tio­na­li­se­ring är grun­den för att expan­de­ra kanske man bor­de sat­sa glo­balt direkt när man star­tar sitt e‑handelsföretag?

Enligt Karsten Deppert bör man låta pro­duk­ten avgö­ra stra­te­gin.

– Man ska inte glöm­ma att e‑handel endast är ett medium. Det är fort­fa­ran­de pro­duk­ten som är i fokus. Säljer man exem­pel­vis en pro­dukt som man inte till­ver­kar själv kan det vara jät­te­bra att gå inter­na­tio­nellt direkt. Likaså om du har en nisch­pro­dukt som du är ensam om i värl­den.

Tre tips att tänka på vid en internationalisering

Vad bör man tän­ka på när man väl­jer att gå inter­na­tio­nellt? Enligt Karsten Deppert är det fram­förallt tre punk­ter.

Tips 1: Gör det strategiskt.

– Tänk först ut vil­ket land du vill nå ut till och fram­förallt var­för. Hur ser det ut på mark­na­den där? Vill man lan­se­ra sig i fle­ra län­der sam­ti­digt eller ett i taget? Man mås­te bestäm­ma sig, tän­ka stra­te­giskt och läsa på.

Tips 2: Tänk på hur din sajt ser ut.

– Tänk på utse­en­det och över­sätt till språ­ket på mark­na­den eller mark­na­der­na du vill in på. Man mås­te läg­ga ner peng­ar. Internationalisering kos­tar, det mås­te man vara med­ve­ten om.

Tips 3: Tänk igenom vilken e‑handelsplattform du har.

– Vilken e‑handelsplattform har du? Varför har du den? Här mås­te man vara nog­grann. Vilken e‑handelsplattform du har valt från bör­jan kom­mer spe­la roll sena­re, när du behö­ver utveck­la den vida­re. Väljer du en som pas­sar dina lång­sik­ti­ga mål behö­ver du inte bör­ja om sena­re.

Håll koll på lagstiftningen på marknaderna du ska in på

I oli­ka län­der finns oli­ka lagar om vil­ken infor­ma­tion din sajt mås­te inne­hål­la.

I Tyskland krävs det exem­pel­vis att en sajt mås­te inne­hål­la en flik som heter ”impres­sum” där man berät­tar vem som äger saj­ten och hur man kon­tak­tar dem.

– Det är inte en ”om oss”-sida utan den mås­te heta just impres­sum. Och det kanske man inte vet om när man ger sig in på den tys­ka mark­na­den. Men det mås­te man veta, man mås­te ha koll på reg­ler­na på mark­na­den man vill in på, säger Karsten Deppert.

Undersökningar visar ock­så att före­tag begår den typen av miss­tag i and­ra län­der. När Tysk-Svenska Handelskammaren under­sök­te hur svens­ka e‑handelsföretag följ­de den tys­ka lag­stift­ning­en blev resul­ta­tet ned­slå­en­de.

Endast 12 av de 32 under­sök­ta svens­ka e‑handelsföretagen hade all den lagstad­ga­de infor­ma­tio­nen på rätt stäl­le på respek­ti­ve före­tags sajt. En del saj­ter hade ock­så dåligt över­sat­ta sidor som gjor­de såväl köpe­vill­kor som pro­dukt­be­skriv­ning­ar obe­grip­li­ga för tysk­ta­lan­de kun­der.

Vid en inter­na­tio­nell eta­ble­ring är det många som tar hjälp och sam­ar­be­tar med and­ra som kan mark­na­der­na. Karsten Deppert anser att det är en god väg att gå för att und­vi­ka bekym­mer.

– Varje land har sina reg­ler och det kan vara rätt så job­bigt att hål­la koll på alla. Därför kan det vara bra att invol­ve­ra loka­la spe­ci­a­lis­ter i den prak­tis­ka utform­ning­en av e‑handelssajten.

E‑handelsklustret i Helsingborg, E‑commerce Park, ska­pa­des bland annat för att ge e‑handelsföretag möj­lig­het att utby­ta erfa­ren­he­ter och sam­ar­be­ta vid exem­pel­vis en inter­na­tio­na­li­se­ring.

– Det är vik­tigt att kun­na utby­ta erfa­ren­he­ter med and­ra före­tag som exem­pel­vis gått in på en mark­nad som man själv vill gå in på. I prak­ti­ken hand­lar det om att föra män­ni­skor sam­man och pra­ta om utma­ning­ar och dela erfa­ren­he­ter. Det gör ste­get in på en utländsk mark­nad så myc­ket lät­ta­re.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.