Så lämnar du över företaget till nästa generation

Ska du lämna över stafettpinnen för din verksamhet till en ny ägare? Är det kanske ett familjeföretag som ska gå i arv till nästa generation? Håkan Stenson, ägare och konsult på Ownership4, ger sina bästa tips på hur du som företagsägare förbereder dig inför ett generationsskifte.

Att läm­na över sin verk­sam­het i någon annans hän­der kan vara myc­ket käns­lo­lad­dat. För många ent­re­pre­nö­rer och före­tags­le­da­re är före­ta­get ett livs­verk, en egen ”bebis”, och det är vik­tigt att skif­tet är väl­pla­ne­rat och känns bra.

Det vet Håkan Stenson, äga­re och kon­sult på Ownership4. Under de senas­te 25 åren har han dri­vit egna före­tag i oli­ka kon­stel­la­tio­ner, både i Sverige och utom­lands. Han har fått god inblick i före­tags­ä­gan­dets oli­ka utma­ning­ar och möjligheter.

– Att äga före­tag är som ett äkten­skap. Många för­hål­lan­den fun­ge­rar inte efter ett tag, och då mås­te man han­te­ra det, säger han.

Orsakerna till ett ägar­skif­te och en över­läm­ning kan vara många. Ibland räc­ker det med att något sker i pri­vat­li­vet, för att mål­bil­den för verk­sam­he­ten ska för­änd­ras för någon av de inblan­da­de, för­kla­rar Håkan Stenson.

– Det i sin tur påver­kar hela för­hål­lan­det inom ägar­struk­tu­ren. Ni blir en verk­sam­het med lika många vil­jor som det finns delä­ga­re.

Oavsett orsak finns det saker du som före­tags­ä­ga­re och före­tags­le­da­re kan göra för att vara väl för­be­redd. Här är Håkan Stensons bäs­ta tips.

 

Frågan du bör ställa dig själv vid ett ägarskifte

En vik­tig frå­ga att stäl­la dig själv är: “Vad hän­der med mitt före­tag om något hän­der mig?” En av de van­li­gas­te utma­ning­ar­na är näm­li­gen att man som egen­fö­re­ta­ga­re inte fun­de­rat ordent­ligt över sitt före­tags fram­tid i oli­ka tänk­ba­ra scenarion.

Många gång­er vill de som ärver bola­get och kre­ditvär­dig­he­ten säl­ja sin del direkt. Då ser ban­ken plöts­ligt betyd­ligt läg­re säker­het i verk­sam­he­ten, vil­ket påver­kar hela bola­gets kreditvärdighet.

– Att inte pla­ne­ra för oli­ka sce­na­ri­on som det­ta drab­bar inte bara dig själv, utan även alla and­ra inblan­da­de i verk­sam­he­ten, inklu­si­ve dina anställ­da, säger Håkan Stenson.

WTC Håkan Stenson ägarskifte generationsskifte företag företag
”En vik­tig frå­ga att stäl­la dig själv är: Vad hän­der med mitt före­tag om något hän­der mig?”, säger Håkan Stenson.

Han poäng­te­rar att det är sär­skilt van­ligt bland 40-talis­ter att ännu inte ha fun­de­rat över hur man ska göra när det är dags att släp­pa taget om verk­sam­he­ten. Ofta har man även mis­sat att omfam­na vik­ti­ga för­änd­ring­ar i mark­na­den eller hos mål­grup­pen innan man läm­nar över före­ta­get, vil­ket gör att det finns myc­ket att för­änd­ra i sam­band med generationsskiftet.

– 40-talis­ter har van­ligt­vis gått till job­bet kloc­kan nio till fem var­je dag, och mis­sat vad glo­ba­li­se­ring­en inne­bu­rit. Kanske går det lika bra att till­ver­ka dina pro­duk­ter någon annan­stans? Du mås­te tän­ka utan­för ramar­na, annars kan du för­lo­ra myc­ket av det du byggt upp, säger han.

 

”Hur ser ditt ägande ut om tio år?”

För att vid­ga dina vyer rekom­men­de­rar Håkan Stenson att du aktivt för­sö­ker kom­ma i kon­takt med män­ni­skor som rör sig utan­för din van­li­ga krets, även om han vet att det inte all­tid är så lätt.

Nya nät­verk och kon­tak­ter, i kom­bi­na­tion med att våga fun­de­ra över fram­ti­den i mer kon­kre­ta banor, bäd­dar för stör­re insikt om hur mark­na­den för­änd­ras – och i vil­ken rikt­ning din verk­sam­het bör fort­sät­ta dri­vas för att lig­ga i framkant.

”Ju mer bekvämt du har det, desto mer kanske du skul­le behö­va förändra.” 
– Det van­li­ga nio-till-fem-livet är bekvämt. Men ju mer bekvämt du har det – desto mer är det kanske som du skul­le behö­va för­änd­ra, säger Håkan Stenson.

Fråga dig själv: Hur ser ditt ägan­de ut om tio år? Hur ser du att din mark­nad utveck­las, och hur ser du på dig själv och din roll i verk­sam­he­ten tio år fram i tiden?

– Som egen­fö­re­ta­ga­re mås­te du frå­ga dig själv vad som kom­mer att hän­da. Inte bara i just din bransch, utan även i de bran­scher som kan påver­ka den. Då är du en god bit på väg, säger Håkan Stenson.

 

Planera för en flerårig process

När det väl är dags för ägar­skif­te är det vik­tigt att över­läm­ning­en sker meto­diskt och att ni låter all­ting ta den tid det behö­ver. Många vill genom­fö­ra för­änd­ring­ar­na direkt, vil­ket är svårt om du har byggt upp en kon­cern eller kom­mer att behö­va dela upp ditt före­tag, menar Håkan Stenson. Då kan du behö­va ”vand­ra bak­läng­es” i eko­no­min och lösa upp knu­tar och band som knöts för länge sedan.

Hur ser oli­ka eko­no­mis­ka över­ens­kom­mel­ser, sam­ar­be­ten och avtal ut? När togs de fram, vem skrev dem – och är de fort­fa­ran­de aktu­el­la och opti­ma­la? Det är inte all­tid säkert att det som var det bäs­ta då är det bäs­ta även i dag, för­kla­rar Håkan Stenson. Därför är det vik­tigt att du låter gene­ra­tions­skif­tet ta tid.

– Ägarförändringar är långa pro­ces­ser. De tar i snitt minst fem år, och det mås­te du vara beredd på, säger han.

 

Ta extern hjälp för ditt generationsskifte

Ett vik­tigt råd som Håkan Stenson vill dela med sig av är att våga ta hjälp uti­från, gär­na först på styrelsenivå.

– Alla behö­ver ett boll­blank. Du behö­ver en men­tor som hjäl­per dig att dis­ku­te­ra ige­nom pro­blem, så att du får rät­si­da på de mju­ka vär­de­na, som till exem­pel relationerna.

Hur ni som äga­re fak­tiskt kän­ner för varand­ra kan vara minst lika vik­ti­ga i pro­ces­sen som de hår­da vär­de­na. Har du ett famil­je­fö­re­tag kan det vara sär­skilt svårt, menar Håkan Stenson.

– Som de 75-åri­ga för­äld­rar­na som vill att bar­nen, som nu är mitt i kar­riä­ren, ska ta över. “Barnen” kanske inte är så pig­ga på det, för­kla­rar han.

 

Expertens fem tips inför ägarskiftet

Håkan Stensons bäs­ta tips inför ett gene­ra­tions­skif­te och en ny ägar­struk­tur är alltså:

  • Fråga dig själv hur ditt ägan­de ser ut om tio år
  • Se om ditt hus grundligt
  • Våga ta extern hjälp
  • Våga tit­ta på när­lig­gan­de bran­scher för att få en bild av hur din bransch kan utveck­las och vad det­ta kom­mer att krä­va av näs­ta ägare

Men fram­för allt: Fundera även över era mju­ka vär­den, och låt pro­ces­sen ta tid. Ett gene­ra­tions­skif­te är ett stort steg.

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.