Skip to content

På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy.

Så leder du en mångkulturell organisation

Vill du bygga ett dream team där varje medarbetare känner sig sedd, oavsett bakgrund? Då måste du börja med dig själv, din ledarstil och din självbild och säkra att du leder en mångkulturell organisation, menar Christina Rundcrantz, utbildare inom interkulturell kommunikation.

Att vara chef i en mång­kul­tu­rell orga­ni­sa­tion där tea­met inte är en homo­gen grupp kan stäl­la sär­skil­da krav på ledar­ska­pet. Dina med­ar­be­ta­re kanske har vitt skil­da upp­fatt­ning­ar om vad ett gott ledar­skap är, och för­vän­tar sig oli­ka sätt att bli led­da, utvär­de­ra­de och få feed­back på, vil­ket väc­ker frå­gor.

Ska du som chef till exem­pel vara coach eller expert? Ska beslut fat­tas genom kon­sen­sus eller hie­rar­ki? Ska du använ­da direkt eller indi­rekt kom­mu­ni­ka­tion?

De fles­ta kon­flik­ter på en arbets­plats är kul­tu­rellt beting­a­de, och de blan­da­de för­vänt­ning­ar­na på ditt ledar­skap kan ge upp­hov till oro och kon­flik­ter. Men det finns sätt att bemö­ta det så att mång­fal­den tas till­va­ra och i stäl­let ger inno­va­tion och till­växt.

Det säger Christina Rundcrantz, utbil­da­re inom inter­kul­tu­rell kom­mu­ni­ka­tion och ledar­skap vid BBi Communication.

”Det är van­ligt att man tror att ens ledar­stil är uni­ver­sell”
– Många före­tag säger: ”Vi job­bar med mång­fald, vi har diver­si­ty!”, men det hjäl­per inte utan rätt atti­tyd. Det förs­ta du som chef mås­te göra är att stäl­la dig själv frå­gan: Vem är jag i den här mång­fal­den? På vil­ket sätt är mitt ledar­skap kul­tu­rellt beting­at? Underskatta inte den natio­nel­la kul­tu­rens präg­ling på före­tagskul­tu­ren. Det är van­ligt att man tror att ens ledar­stil är uni­ver­sell, men i själ­va ver­ket kanske man har en typiskt svensk ledar­stil utan att ha reflek­te­rat över det.

Så här kan du som chef rann­sa­ka dig själv och ditt ledar­skap, enligt Christina Rundcrantz – och leda en mång­kul­tu­rell orga­ni­sa­tion mot till­växt.

Mångkulturellt ledarskap börjar utanför din comfort zone

Vem är du som leda­re, och hur ser din ledar­stil ut? När du blir med­ve­ten om hur kul­tu­rell bak­grund styr ditt och and­ras bete­en­de blir det lät­ta­re att und­vi­ka fru­stra­tion och miss­för­stånd, för­kla­rar Christina Rundcrantz.

Genom att för­stå kul­tu­rel­la skill­na­der kan du anpas­sa dig och gå utan­för din ”com­fort zone”. Det gör att dina med­ar­be­ta­re kän­ner sig mer bekvä­ma, och att båda hjälps åt att över­bryg­ga skill­na­der­na.

– Bli med­ve­ten om din egen ledar­stil och hur dina med­ar­be­ta­re upp­fat­tar den. Är det skill­nad på din egen själv­bild och and­ras bild av dig? Gapet där emel­lan – det är insik­ten om den som är rik­tig inter­kul­tu­rell kom­pe­tens. Du kom­mer för­mod­li­gen att bli för­vå­nad över hur myc­ket i din ledar­stil som är kul­tu­rellt beting­at.

– I Sverige tror vi ofta att ’rak kom­mu­ni­ka­tion’ är något man mås­te ha, men det stäm­mer inte i Asien, där kom­mu­ni­ka­tio­nen är mer indi­rekt. Generellt använ­der många svens­ka che­fer indi­rekt kom­mu­ni­ka­tion nedåt och direkt kom­mu­ni­ka­tion upp­åt – tvärte­mot res­ten av värl­den.

Så skapar du en mångkulturell organisation

Enligt Christina Rundcrantz behö­ver du kart­läg­ga vil­ka kul­tu­rellt beting­a­de för­vänt­ning­ar och bete­en­den som finns på din arbets­plats, så att du kan reflek­te­ra över vil­ka som kroc­kar med eller gyn­nas av din ledar­stil.

Det är vik­tigt att göra alla med­ar­be­ta­re med­vet­na om skill­na­der­na.

– Vi mås­te dis­ku­te­ra kul­tu­rel­la skill­na­der, annars hit­tar vi inga lös­ning­ar och kan inte opti­me­ra mång­fal­den. Även om du anser att svenskt coachan­de ledar­skap lig­ger i fram­kant är det inte desto mind­re svårt för utländs­ka med­ar­be­ta­re att för­hål­la sig till.

”Svensk affärskul­tur skul­le kun­na beri­kas av and­ra kul­tu­rer”
– Kom ihåg att skill­na­der­na kan hand­la om var­dag­li­ga saker. Svensken kanske anser att en fika är en bra platt­form för kom­pe­ten­sö­ver­fö­ring medan en utländsk med­ar­be­ta­re tyc­ker att det mest är ”was­te of time”. För en annan kanske det är väl­digt vik­tigt att alla säger god mor­gon på mor­go­nen. Utan att vär­de­ra vill jag påstå att svensk affärskul­tur skul­le kun­na beri­kas av and­ra, mer kom­mu­ni­ka­ti­va kul­tu­rer, säger Christina Rundcrantz.

”Mångfald handlar inte om nationaliteter”

En vik­tig insikt för att kun­na leda ett mång­kul­tu­rellt före­tag är enligt Christina Rundcrantz att mång­fald inte nöd­vän­digt­vis hand­lar om natio­na­li­te­ter, utan även om oli­ka per­spek­tiv.

Internationella före­tag har en stor kon­kur­rens­för­del på mark­na­den med sina oli­ka per­spek­tiv – om de drar nyt­ta av dem.

– Mångfald i kom­bi­na­tion med inter­kul­tu­rell kom­pe­tens ger inno­va­tion. Genom att upp­märk­sam­ma att det finns oli­ka per­spek­tiv och vara posi­tiv till det, bidrar du till en inno­va­tiv affärskul­tur och ett inklu­de­ran­de ledar­skap.

– Vi svens­kar vill gär­na se det som att ”vi är alla lika, vi är som folk är mest”, men var­för ska vi då ha mång­fald? Mina tre tips till dig som leder en mång­kul­tu­rell orga­ni­sa­tion är att:

1. Bli med­ve­ten om dina egna vär­de­ring­ar.
2. Bli med­ve­ten om and­ras kul­tu­rellt beting­a­de vär­de­ring­ar.
3. Anpassa dig, var nyfi­ken och respek­te­ra skill­na­der­na.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.

mattis ut neque. massa Donec at eget porta. elementum

Pin It on Pinterest