Så leder du för att maxa dina medarbetares självledarskap

För att få ut det mesta möjliga av ditt team är det viktigt att ta vara på alla dina medarbetares kompetenser och drivkrafter, och ge rum för eget ansvar. Hur kan du som ledare skapa goda förutsättningar för deras självledarskap? Jonas Holmberg, fastighetschef på Midroc, delar med sig av sina insikter.

Jonas Holmberg är fas­tig­hets­chef på Midroc Properties, med ansvar för att för­val­ta ett fas­tig­hets­be­stånd som huvud­sak­li­gen består av World Trade Centers kon­tors­fas­tig­he­ter i Malmö. Utmaningen för honom är att vara spin­deln i nätet i ett hög­pre­ste­ran­de team och ska­pa en så effek­tiv och pro­duk­tiv hel­het som möjligt.

– Vi är många oli­ka kom­pe­ten­ser som mås­te sam­spe­la för att det­ta ska fun­ge­ra och min upp­gift är att se till att rätt per­so­ner gör rätt saker, det vill säga det de är all­ra bäst på. Det finns myc­ket kraft att utvin­na ur med­ar­be­tar­nas oli­ka kun­ska­per och driv­kraf­ter, och att ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för ett gott självledarskap.

Han menar ock­så att det är vik­tigt att inte hänga upp sig för myc­ket på det for­mel­la ledar­ska­pet, utan låta den som har störst kun­skap och brin­ner mest för någon­ting ta lead.

– Det krä­ver för­stås ett öppet kli­mat och en pre­stige­lös­het, och det är någon­ting vi job­bar myc­ket med i vår före­tagskul­tur. En nyc­kel är att alla för­står hel­he­ten och kän­ner sig invol­ve­ra­de.

Hur leder man ett före­tag i en värld som för­änd­ras i allt snab­ba­re takt? Kerstin Lilje Brinck, part­ner på Gaia Leadership, ger dig tips för hur du blir en mer agil ledare.

Viktigt att hela tiden vara tydlig och tillgänglig

För att alla med­ar­be­ta­re ska ha möj­lig­het att ta ansvar för sina områ­den och kom­ma med egna ini­ti­a­tiv, för­sö­ker Jonas Holmberg att vara tyd­lig och fram­för allt till­gäng­lig som leda­re. Det ska vara enkelt för hans med­ar­be­ta­re att stäm­ma av lite snabbt, för att kän­na sig tryg­ga med att springa vidare.

– Vi pra­tar myc­ket om att det är skill­nad på vem som gör någon­ting, och vem som har ansvar för att det blir gjort. Här är tyd­lig­he­ten oer­hört vik­tig. Vi har hela tiden snab­ba, täta avstäm­ning­ar för att kun­na vara sam­spel­ta och hål­la far­ten framåt.

Midroc Properties sit­ter i ett akti­vi­tets­ba­se­rat kon­tor, där med­ar­be­tar­na inte har egna plat­ser utan sät­ter sig i det utrym­me som pas­sar bäst för den aktu­el­la arbets­upp­gif­ten. Detta gyn­nar tea­mets möj­lig­he­ter att fun­ge­ra opti­malt, eftersom med­ar­be­tar­na kan väl­ja en gynn­sam mil­jö för var­je arbets­upp­gift och man kan kom­ma över­ens om att sit­ta till­sam­mans efter behov.

Lyckad investering i ett gott ledarskap

Jonas Holmberg har gått Midrocs eget ledar­skaps­pro­gram Operativt ledar­skap och menar att det gett honom en väl­digt bra platt­form i det dag­li­ga arbe­tet. Programmet är en del av Midroc Business School, med många oli­ka skräd­dar­syd­da utbild­ning­ar för medarbetarna.

– Ledarskapsprogrammet är myc­ket ambi­tiöst och har gett mig både trygg­het och verk­tyg i min roll som leda­re. Programmet kny­ter ock­så an till före­ta­gets led­nings­platt­form och våra gemen­sam­ma vär­de­ring­ar, som är en vik­tig del i att byg­ga en bra företagskultur.

Enligt employer bran­ding­fö­re­ta­get Universums ran­king av lan­dets bäs­ta arbets­gi­va­re 2019 kom Midroc på förs­ta plats. Jonas Holmberg är över­ty­gad om att det­ta är ett resul­tat av att före­ta­get inve­ste­rat i med­ar­be­tar­na, exem­pel­vis när det gäl­ler att ska­pa goda leda­re och för­ut­sätt­ning­ar för själv­le­dar­skap.

Jonas Holmbergs tips för att leda mot självledarskap

  • Se över kompetenspusslet

För att en grupp ska fun­ge­ra rik­tigt bra mås­te man utnytt­ja varand­ras kom­pe­ten­ser. Lyft där­för blic­ken och se vil­ka med­ar­be­ta­re som är bäst läm­pa­de för oli­ka upp­gif­ter och se hur det­ta kan pas­sa in i hel­he­ten. Var inte rädd för att gå lite på tvä­ren i orga­ni­sa­tions­sche­mat. Vem står när­mast kun­den och vem stöt­tar? Det är inte sta­tiskt utan situationsberoende.

  • Sätt grepp­ba­ra mål tillsammans

För att en indi­vid eller en grupp ska kun­na upp­fyl­la någ­ra mål är det helt centralt att man har fått vara med och defi­ni­e­ra des­sa. Övergripande mål mås­te ock­så bry­tas ner i del­mål så att de blir grepp­ba­ra i var­da­gen för den enskil­da med­ar­be­ta­ren. På så vis kan du ska­pa en för­stå­el­se och ett enga­ge­mang som är helt oöver­träf­fat när det gäl­ler att nå resultat.

  • Skapa rum för egna initiativ

Forma och upp­munt­ra ett arbets­sätt där med­ar­be­tar­na tar egna ini­ti­a­tiv när det gäl­ler att hit­ta lös­ning­ar för att nå målen. Men det är för­stås vik­tigt att ge möj­lig­het för snab­ba avstäm­ning­ar för att säker­stäl­la att alla akti­vi­te­ter är i lin­je med helheten.

  • Kom över­ens om gemen­sam­ma spelregler

En nyt­tig övning är att sit­ta ner någon gång ibland och pra­ta om hur ni vill vara mot varand­ra – i stort och smått. Vad är vik­tigt för just vår grupp? Sätt gemen­sam­ma reg­ler som alla kan stäl­la sig bakom, och där­med kän­ner ansvar för att föl­ja. Sådana sam­tal ska­par ock­så ett forum för att ta upp sådant som inte fun­ge­rar, på ett kon­trol­le­rat sätt.

  • Var till­gäng­lig och närvarande

Sist men inte minst är det väl­digt vik­tigt att du som leda­re hela tiden finns nära till hands för att bekräf­ta, väg­le­da och stöt­ta dina med­ar­be­ta­re i sitt själv­le­dar­skap. På så vis ska­par du ock­så en käns­la av att ni står ena­de kring alla beslut, och har gemen­samt ansvar även när saker inte går rik­tigt som det var tänkt.

Erfarenhet är att kän­na igen sina miss­tag, menar Pontus Bodelsson, som under 20 år varit vd för fem oli­ka före­tag i för­änd­ring. Här delar han med sig av sina vik­ti­gas­te misstag.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.