Så marknadsför kontoret dig

När det fysiska kontoret inte längre är en förutsättning för att arbeta, blir kontoret för många företag i stället ett sätt att bygga företagskultur och varumärke. Vad säger ditt kontor om din verksamhet? Ser du hur ditt kontor kan påverka din försäljning positivt? Här är fyra sätt att se till att arbetsplatsen säljer ditt erbjudande.

När våra arbets­verk­tyg är mobi­la, arbets­ma­te­ri­a­let lig­ger i det digi­ta­la mol­net och pro­duk­tio­nen egent­li­gen kan ske var­i­från som helst, när som helst – behö­ver vi fort­fa­ran­de kon­to­ret?

Ja, det gör vi. Rätt utfor­mat fri­gör kon­to­ret näm­li­gen en unik dyna­mik som bara kan upp­stå i det fysis­ka mötet mel­lan män­ni­skor. Kontorets vik­ti­gas­te upp­gift blir att vara en natur­lig plats för möten som sti­mu­le­rar frukt­sam­ma sam­ar­be­ten, både internt och med kun­der och part­ners. Enligt Torbjörn Höeg, arki­tekt och för­änd­rings­le­da­re på Tengbom, är kon­to­ret en vik­tig nyc­kel­fak­tor för att göra ditt före­tag attrak­tivt.

– Min över­ty­gel­se är att rik­tig attrak­ti­vi­tet upp­står först när kon­to­ret upp­levs som en möj­lig­gö­ra­re för verk­sam­he­ten. Att det fri­gör kraft, både genom enga­ge­ran­de gestalt­ning och bra match­ning mot verk­sam­he­tens mål, kul­tur och behov, säger han i en panel­de­batt om kon­to­rets roll i ett fram­ti­da sce­na­rio.

Så hur säker­stäl­ler du att kon­to­ret blir en möj­lig­gö­ra­re för att nå verk­sam­hets­mål och lön­sam­het? Hur ser du till att kon­to­ret säl­jer in din verk­sam­het, var­je dag?

 

Så blir kontoret en del av ditt varumärkesarbete

För det förs­ta bör du se kon­to­ret som en form av mark­nads­fö­ring. Kontorets utform­ning och inred­ning är en vik­tig pus­sel­bit i ditt varu­mär­kes­ar­be­te, både internt och externt.

Det blir ett kon­kret verk­tyg som sig­na­le­rar och för­ank­rar vad ni står för – för att få var­je med­ar­be­ta­re att kän­na och leva före­ta­gets vär­de­ring­ar. Det gör er mer tro­vär­di­ga, stär­ker varu­mär­ket och gyn­nar där­med i läng­den för­sälj­ning­en.

Forskaren Christina Bodin Danielsson, som sedan år 2002 har fors­kat om hur kon­tors­mil­jö­er påver­kar oss, menar att såväl design som funk­tion på kon­to­ret påver­kar med­ar­be­ta­re och kun­ders upp­le­vel­se av för­ta­get – långt myc­ket mer än de är med­vet­na om – men design spe­lar i själ­va ver­ket stör­re roll än funk­tion.

Därför är det vik­tigt att fun­de­ra över huruvi­da sådant som färg, konst och tex­tili­er på kon­to­ret stäm­mer över­ens med er mark­nads­fö­ring i övrigt. Det påver­kar vil­ken käns­la besö­ka­re tar med sig ifrån möten och nät­verk­sträf­far i era loka­ler.

– Vad gäl­ler varu­mär­ke och vär­de­ring­ar skul­le jag säga att loka­ler­na är vik­ti­ga­re än någon­sin, säger Christina Bodin Danielsson i en inter­vju med tid­ning­en Sälj!.

Fråga dig själv: Vad tror du att de som kom­mer till er arbets­plats för­vän­tar sig? Stämmer det över­ens med vad ni vill sig­na­le­ra? Varför, eller var­för inte? Hur kan ni över­träf­fa för­vänt­ning­ar­na?

Enligt Torbjörn Höeg behö­ver vi bli bätt­re att för­stå vik­ten av kon­to­rets inver­kan.

– Ju mer kun­skap vi byg­ger om hur starkt styr­me­del den fysis­ka arbets­mil­jön är, desto stör­re blir moti­va­tio­nen att aktivt bör­ja utveck­la den­na, säger han i en panel­de­batt.

 

Se kontoret som er viktigaste mötesplats

En av kon­to­rets huvud­sak­li­ga upp­gif­ter blir att vara en natur­lig plats för möten. Där nät­ver­kan­de sker, sker ock­så affä­rer. Ett kre­a­tivt och sti­mu­le­ran­de kon­tor ska­par goda för­ut­sätt­ning­ar för fram­gångs­ri­ka möten, inte minst för era säl­ja­re.

– Man ska inte underskat­ta kon­to­rets funk­tion som mötes­plats. Säljare är intres­san­ta, eftersom de kan till­bringa mer tid med sina kun­der än med sina arbets­kam­ra­ter. Då behövs kon­to­ret för inspi­ra­tion och gemen­skap – som en plats att lan­da på, säger fors­ka­ren Christina Bodin Danielsson till Sälj!.

Det finns fle­ra sätt att säker­stäl­la att ditt kon­tor upp­levs som en posi­tiv plats för möten och nät­ver­kan­de både under och efter arbets­tid. Om kon­to­ret exem­pel­vis har en geo­gra­fisk pla­ce­ring som gör det enkelt för dina med­ar­be­ta­re att bju­da in vän­ner till en after work, upp­levs kon­to­ret som en mer natur­lig del av livet.

Dina med­ar­be­ta­re blir ambas­sa­dö­rer för din arbets­plats som gär­na bju­der in kon­tak­ter och vän­ner.

 

Geografisk placering bidrar till upplevelsen

Kontorets geo­gra­fis­ka pla­ce­ring bör ock­så göra det smi­digt att för­läg­ga säljmö­ten hos er, så att kun­der­na i stör­re utsträck­ning kan kom­ma till er, sna­ra­re än att träf­fa er ute i offent­lig mil­jö eller någon annan­stans.

Låt kon­to­ret vara till­gäng­ligt dyg­net runt.
Att det är enkelt att ta sig till och från kon­to­ret, med smi­di­ga pend­lings­möj­lig­he­ter och buti­ker i när­he­ten, samt att kon­to­ret är till­gäng­ligt dyg­net runt, är ock­så fak­to­rer som blir ännu vik­ti­ga­re nu när arbe­te och fri­tid allt mer vävs sam­man för många. Det gäl­ler både för dina med­ar­be­ta­re och dina besö­ka­re i form av poten­ti­el­la kun­der.

För att stär­ka din verk­sam­hets varu­mär­ke bör kon­to­ret med and­ra ord under­lät­ta hela var­da­gen för dina med­ar­be­ta­re. Rum, loka­ler och ytor behö­ver skräd­dar­sys efter deras behov – och vara anpass­nings­ba­ra, då beho­ven kan skif­ta från år till år.

 

Så säkerställer du att kontoret marknadsför dig rätt – fyra tips

 

  • Lyft in varu­mär­ket på kon­to­ret

Vilken posi­tion på mark­na­den har eller efter­strä­var ni? Vilka vär­den är cen­tra­la i ert varu­mär­ke? Hur vill ni upp­fat­tas av omgiv­ning­en? Låt er varu­mär­kes­stra­te­gi sät­ta ramar­na även för kon­to­ret – när det gäl­ler allt från geo­gra­fisk pla­ce­ring till inred­ning, hela vägen från recep­tio­nen ända in på toa­let­ter­na. Detta byg­ger inte bara varu­mär­ket hos era besö­ka­re utan även internt, vil­ket är en vik­tig fram­gångs­fak­tor.

 

  • Anpassa var­je rum till typen av arbe­te som ska utfö­ras

Vilka arbets­upp­gif­ter behö­ver utfö­ras i er orga­ni­sa­tion, och av hur många per­so­ner sam­ti­digt? Lägg en plan för hur loka­ler­na och rum­men kan stöt­ta det­ta. Tänk sär­skilt på att det mås­te fin­nas till­räck­ligt med utrym­me för att dra sig undan och arbe­ta ostört. Prata med dina med­ar­be­ta­re om vil­ka behov och öns­ke­mål de har, och opti­me­ra var­je rum så att det stöd­jer arbe­tet som ska utfö­ras där.

 

  • Inred för opti­ma­la ljud- och ljus­för­hål­lan­den

För att pre­ste­ra på topp på job­bet behö­ver vi kän­na både fysiskt och psy­kiskt väl­be­fin­nan­de. Enkla saker som ljus- och ljud­mil­jö påver­kar oss myc­ket. Skapa goda för­ut­sätt­ning­ar med väl balan­se­ra­de mil­jö­er vad gäl­ler ljus­rikt­ning, styr­ka och kulö­rer, och se till att stö­ran­de ljud däm­pas och inspi­re­ran­de ljud används på ett mål­med­ve­tet sätt. Läs mer om ljus­mil­jö här och ljud­mil­jö här. Varför inte låta ett skönt fågel­kvit­ter för­gyl­la vägen till skri­va­ren? Bra ljus- och ljud­för­hål­lan­den är helt avgö­ran­de för hur gla­da vi är som med­ar­be­ta­re – och hur pro­duk­ti­va vi är.

 

  • Skapa vari­a­tion för att sti­mu­le­ra kre­a­ti­vi­tet

Vår hjär­na behö­ver vari­a­tion för att bli alert och sti­mu­le­rad, och på så vis även bli bätt­re på att tän­ka utan­för ramar­na. Genom att ska­pa oli­ka typer av mil­jö­er i de utrym­men ni rör er i på kon­to­ret, som kök, fika­hör­nor, kor­ri­do­rer och mötes­rum, får hjär­nan lite omväx­ling under dagen – och där­med kor­ta­re väg till det posi­ti­va och kre­a­ti­va tän­kan­det.

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.