Så skapar du en hälsofrämjande arbetsplats

De flesta av oss är stillasittande mellan åtta och nio timmar per dag, vilket gör att vi lättare blir sjuka. Men med kreativa hälsoinitiativ och smarta redskap kan din arbetsplats i stället främja friskare, starkare och mer produktiva medarbetare – här får du tre tips på hur du kan göra.

Otaliga stu­di­er bekräf­tar sam­ban­det mel­lan stil­la­sit­tan­de och en ökad risk för sjuk­dom och för­ti­da död. Ändå fort­sät­ter många av oss med kon­tor­s­jobb att sit­ta stil­la stör­re delen av våra arbets­da­gar – fram­för datorn eller i möten.

Camilla Bohnsack, kon­tor­s­an­sva­rig på Midroc Properties i Malmö med huvud­kon­tor i World Trade Center på Jungmansgatan, menar att en del av lös­ning­en finns i att lyf­ta häl­so­an­sva­ret från med­ar­be­tar­na. Ansvaret för väl­må­en­de på job­bet bör i stör­re utsträck­ning flyt­tas till arbets­gi­va­ren och arbets­plat­sen.

Det mås­te fin­nas enk­la och lät­till­gäng­li­ga lös­ning­ar för akti­vi­tet på kon­to­ret, som ergo­no­mis­ka möb­ler, gemen­sam häl­so­sam fru­kost, red­skap och pro­me­nadut­ma­ning­ar, menar hon.

Vad kan då du som före­tags­le­da­re göra för att säker­stäl­la att din arbets­plats främ­jar häl­sa och fysisk akti­vi­tet? Hur kan du akti­ve­ra dina med­ar­be­ta­re?

 

Höj pulsen med stegräknartävling

Något Camilla Bohnsack rekom­men­de­rar är att orga­ni­se­ra en stegräk­nar­täv­ling bland med­ar­be­tar­na. Det moti­ve­rar alla att akti­ve­ra sig, och drar nyt­ta av täv­lings­in­stink­ten för att åstad­kom­ma en stör­re för­änd­ring till­sam­mans.

“Att få in vanan med en pro­me­nad under lun­chen är en stor för­del när man har ett stil­la­sit­tan­de arbe­te.”
På World Trade Center har hon infört en gemen­sam pro­me­nad från kon­to­ret var­je dag kloc­kan 12.15. Det hål­ler igång ruti­nen för att sam­la in steg, men läg­ger ock­så grun­den till en häl­so­sam vana, berät­tar hon.

– Att få in vanan med en pro­me­nad under lun­chen är en stor för­del när man har ett stil­la­sit­tan­de kon­tors­ar­be­te.

I dag är det dess­utom enkelt att föl­ja upp och utvär­de­ra hur fysisk akti­vi­tet påver­kar med­ar­be­tar­nas väl­må­en­de med hjälp av digi­ta­la verk­tyg – läs mer om det här.

För dem som före­drar något mer puls­hö­jan­de än en pro­me­nad är det bra om din arbets­plats kan erbju­da möj­lig­he­ten att trä­na, anting­en i egna gym­lo­ka­ler eller när­lig­gan­de trä­nings­an­lägg­ning­ar. Med ett pres­sat tids­sche­ma höjer det mar­kant san­no­lik­he­ten att med­ar­be­tar­na trä­nar innan de åker hem för dagen, för­kla­rar Camilla Bohnsack.

 

Hälsosam frukostbuffé alla dagar i veckan

En annan van­lig häl­so­bov på job­bet är lun­chen och mel­lan­må­len. Vid myc­ket stil­la­sit­tan­de blir ener­gi­ni­vån låg, vil­ket kan ge ett sug efter söt­sa­ker och snabb­mat. Luncherna ten­de­rar ock­så att ersät­tas av lunchmö­ten, vil­ket hind­rar att med­ar­be­ta­ren kan ta en paus, kom­ma ut i fris­ka luf­ten och röra på sig.

Medarbetarnas mat­va­nor är för­stås svå­ra att påver­ka för dig som före­tags­le­da­re. Men något som för­bätt­rar för­ut­sätt­ning­ar­na att äta häl­so­samt är om arbets­plat­sen erbju­der en dag­lig, häl­so­sam fru­kost­ser­ve­ring. En inve­ste­ring du defi­ni­tivt får till­ba­ka i form av pig­ga­re, fris­ka­re och mer pro­duk­ti­va med­ar­be­ta­re.

– Varje dag kloc­kan 9.30 ser­ve­rar vi en fru­kost i köket som bidrar till bra mat­val och god häl­sa. Frukosten är hälso­med­ve­ten och inne­hål­ler myc­ket grön­sa­ker och full­korns­pro­duk­ter, vil­ket gör att våra med­ar­be­ta­re hål­ler ener­gi­ni­vån jämn fram till lunch, tip­sar Camilla Bohnsack.

 

Pilatesboll och balansplatta vid skrivbordet

Förutom stegräk­nar­täv­ling­ar och en sund fru­kost kan du köpa in red­skap som akti­ve­rar med­ar­be­tar­na även fram­för datorn.

Camilla Bohnsack WTC kontor träning redskap tips arbetsplats kontor
Camilla Bohnsack, kon­tor­s­an­sva­rig på Midroc Properties i Malmö, på balans­plat­ta fram­för skriv­bor­det.

Camilla Bohnsack tip­sar om att byta ut skriv­bords­sto­len mot att sit­ta på pila­tes­boll eller stå på balans­plat­ta.

Det akti­ve­rar musk­ler i krop­pen och stär­ker ryg­gen så att det i prin­cip blir omöj­ligt att sit­ta still eller sjun­ka ihop med dålig håll­ning.

Om ditt kon­tor är en akti­vi­tets­ba­se­rad arbets­plats är det ock­så natur­ligt att dina med­ar­be­ta­re flyt­tar runt under dagen.

De byter skriv­bord, rum, stol och mil­jö, vil­ket akti­ve­rar dem. Läs mer om för­de­lar­na med ett så kal­lat ABW-kon­tor här.

 

En investering du får tillbaka

Att göra din arbets­plats mer häl­so­främ­jan­de kom­mer att mins­ka anta­let sjuk­da­gar, höja ener­gi­ni­vån och öka pro­duk­ti­vi­te­ten hos dina med­ar­be­ta­re. På sikt gör det din verk­sam­het mer håll­bar. Vi till­bring­ar trots allt hälf­ten av våra liv på job­bet, och det kan räc­ka med små för­änd­ring­ar för att se stor effekt – läs mer om fem goda vanor att infö­ra under arbets­da­gen.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.