Så skapar du en innovativ och kreativ företagskultur i 6 steg

När vi har mycket att göra på jobbet tenderar vi att prioritera bort sådant som är helt avgörande för att skapa en kreativ och innovativ verksamhet. David Aycan, chef på det globala designföretaget IDEO, har studerat hundratals framgångsrika organisationer och förklarar vad som bygger en kreativ och innovativ företagskultur.

Hur ofta vågar du sneg­la på vad dina kon­kur­ren­ter gör? Får dina med­ar­be­ta­re regel­bun­det tid att utfors­ka, expe­ri­men­te­ra och pro­va nya idéer?

Sådana saker bort­pri­o­ri­te­ras många gång­er till för­mån för pro­duk­tion och sälj­ar­be­te. Det säger David Aycan, design­chef på IDEO, under ett före­drag om före­tagskul­tur vid 2018 års upp­la­ga av kon­fe­ren­sen South by Southwest i Austin, Texas.

Efter att ha hjälpt hund­ra­tals före­tag med orga­ni­sa­tions­ut­veck­ling – eller ”desig­nen av verk­sam­hets­struk­tu­ren” som Aycan kal­lar det – har han kun­nat iden­ti­fi­e­ra sex saker som främ­jar en kre­a­tiv och inno­va­tiv före­tagskul­tur.

Så här kan du som före­tags­le­da­re, äga­re eller chef imple­men­te­ra och dra nyt­ta av sam­ma saker i din orga­ni­sa­tion.

1. Se till att syftet är övertydligt

Din verk­sam­hets vision och mis­sion – syf­tet till var­för ni exi­ste­rar – bör vara så djupt för­ank­rat hos var­je med­ar­be­ta­re i orga­ni­sa­tio­nen att han eller hon kan rabb­la det i söm­nen.

Dels kan det gui­da i det var­dag­li­ga besluts­fat­tan­det, dels ska­par det en tyd­li­ga­re iden­ti­tet och stolt­het hos med­ar­be­tar­na. Men fram­för allt upp­munt­rar det egna idéer.

Ett tyd­ligt syf­te ska­par till­hö­rig­het, och till­hö­rig­het gene­re­rar inno­va­tion och kre­a­ti­vi­tet.

– Ta före­ta­get Zalando till exem­pel. De star­ta­de utan något tyd­ligt syf­te för att de såg ett hål i mark­na­den. Företaget gick bra, det väx­te och expan­de­ra­de, men nåd­de till slut en slags mätt­nads­punkt då led­ning­en insåg att de inte skul­le kun­na växa mer om de inte blic­ka­de inåt innan de blic­ka­de utåt. Det blev tyd­ligt att det sak­na­des en sta­bil grund att stå på, säger David Aycan.

– I en expan­siv fas är det loc­kan­de att utö­ka pro­dukt­ut­bu­det eller öpp­na nya kon­tor, men då är det som all­ra vik­ti­gast att upp­rätt­hål­la en stark före­tagskul­tur. När du står inför sto­ra för­änd­ring­ar bör du sam­la hela orga­ni­sa­tio­nen och låta med­ar­be­tar­na berät­ta om sina stol­tas­te ögon­blick på job­bet. Låt dem visa vad de har åstad­kom­mit, kanske som ett kol­lage på en vägg, och dis­ku­te­ra till­sam­mans hur ni kan göra mer av det som gör dem som mest stol­ta.

2. Öppna fönstret mot omvärlden för innovativ företagskultur 

Handen på hjär­tat: hur myc­ket tid läg­ger du på att stu­de­ra mark­na­den, jäm­fört med internt arbe­te?

Enligt David Aycan bör före­tags­le­da­re ta sig tid att lyf­ta blic­ken från sin egen verk­sam­het och stu­de­ra utveck­ling­en i sam­häl­let och bran­schen. Det kanske låter enkla­re sagt än gjort, men enligt Aycan är det all­tid värt det – eko­no­miskt.

I ett kre­a­tivt, inno­va­tivt före­tag mås­te det fin­nas ven­ti­ler för nya tan­kar och intryck. Ibland kom­mer de ini­från orga­ni­sa­tio­nen, ibland kom­mer de uti­från. Nyckeln är att få per­spek­tiv på sin egen verk­sam­het genom att se den med and­ra ögon. Då blir det tyd­ligt vad som kan göras bätt­re.

Gå på det där fru­kost­fö­re­dra­get. Köp bil­jett till den där kon­fe­ren­sen – och ta med dig dina med­ar­be­ta­re. Låt med­ar­be­tar­na få bidra med idéer till hur ni får nya idéer.

– En ypper­lig dörr till omvärl­den är dina kun­der. Skapa möj­lig­he­ter för dem att kom­ma med feed­back som inte bara gäl­ler er pro­dukt eller tjänst utan hela er rela­tion. Våga be om det, säger Aycan.

– Vi vet att team som träf­far och stäm­mer av med sina kun­der minst en gång i måna­den gör 25 pro­cent bätt­re resul­tat.

3. Experimentera mera

David Aycan för­kla­rar att våra hjär­nor är skap­ta att före­dra det vi är bekan­ta med. För att bli mer kre­a­ti­va och inno­va­ti­va behö­ver vi där­för aktivt använ­da oss av oli­ka meto­der för att lära oss tän­ka utan­för den beröm­da lådan.

– När ni dis­ku­te­rar nya vägar och idéer i före­ta­get, dis­ku­te­ra då inte bara en grej åt gång­en. Diskutera fem idéer. Parallellt.

– Undersökningar visar att du har 50 pro­cents stör­re chans att lyc­kas med en ny idé eller lan­se­ring om den har fötts fram paral­lellt med fle­ra and­ra idéer. Då jäm­förs de med varand­ra, kan kors­be­fruk­tas och tes­tas redan innan de favo­ri­se­rats av hjär­nan, berät­tar Aycan.

4. Blanda kompetenser mellan team och avdelningar

Om du kän­ner att dina med­ar­be­ta­re behö­ver ny inspi­ra­tion kanske du över­vä­ger att ta in en extern före­lä­sa­re eller coach för en works­hop. Men det finns ett enkla­re och effek­ti­va­re knep: låt med­ar­be­ta­re från oli­ka avdel­ning­ar och team job­ba till­sam­mans i nya kon­stel­la­tio­ner då och då.

Det ger en mång­fald i per­spek­ti­ven, och kan öka pro­duk­tio­nen i tea­men med snitt 38 pro­cent, för­kla­rar David Aycan.

– Du behö­ver inte ta in någon kon­sult eller anstäl­la någon ny med­ar­be­ta­re. Prova först att röra runt i gry­tan internt och se vad som hän­der när sam­ar­be­ten sträc­ker sig över team-grän­ser. Det ger fan­tas­tis­ka resul­tat var­je gång. Sitt med på varand­ras mån­dags­mö­ten och ge feed­back, till exem­pel.

5. Involvera medarbetarna i hela produktionskedjan

I en verk­sam­het där med­ar­be­tar­na säl­lan kom­mer i kon­takt med slut­kon­su­men­ten, slut­pro­duk­ten eller sak­nar insikt i pro­duk­tions­pro­ces­sen är det mind­re van­ligt att med­ar­be­tar­na kom­mer med spon­ta­na kre­a­ti­va för­slag.

Precis som kre­a­ti­vi­tet och inno­va­tion häng­er ihop med till­hö­rig­het, häng­er det ihop med stolt­het, menar Aycan.

När kän­ner vi stolt­het? När vi får nju­ta av det vi ska­pat till­sam­mans, och tillåts att få en hel­hets­bild av det arbe­te vi leve­re­rat.

– Se till att kom­mu­ni­ce­ra var­je del av pro­duk­tions­pro­ces­sen med de indi­vi­der som har varit invol­ve­ra­de längs vägen. Även den som bara var med i bör­jan av ett pro­jekt behö­ver få ta del av slut­re­sul­ta­tet för att kän­na stolt­het. Då kan han eller hon kom­ma med för­slag på för­bätt­ring­ar inför näs­ta pro­jekt.

– Tydlighet kring pro­duk­tions­pro­ces­sen kan öka pro­duk­ti­vi­te­ten med myc­ket som 69 pro­cent, och kan allt­så vara en helt avgö­ran­de punkt, säger Aycan.

6. Förbättra, förtydliga och förädlahela tiden

En kre­a­tiv och inno­va­tiv före­tagskul­tur utmärks enligt Aycan av två huvud­sak­li­ga drag:

1) Att alla med­ar­be­ta­re är inför­ståd­da med vad före­ta­get står för

2) Att alla med­ar­be­ta­re kän­ner att det finns utrym­me att utveck­la det­ta löpan­de

Därför är det vik­tigt att visio­nen och syf­tet är tyd­ligt, men stän­digt får prö­vas och utma­nas – av alla i före­ta­get.

– En idé är att låta ett team ta fram fem egna prin­ci­per för sin pro­cess, sin design eller sitt sätt att arbe­ta. Principerna bör vara i lin­je med verk­sam­he­tens övri­ga prin­ci­per och syf­te, men sam­ti­digt öpp­na för själv­stän­dig­het i tea­met. På så vis kan med­ar­be­tar­na kän­na att de bestäm­mer över sin egen tid och sitt eget enga­ge­mang, och kan påver­ka sitt var­dag­li­ga arbe­te, för­kla­rar David Aycan.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.