Så skapar du förutsättningar för innovation

Alla företag har möjlighet att förbättras genom innovation, med nya tankesätt och idéer från både ledning och medarbetare. Hur hittar du möjligheterna i din verksamhet – och hur kan du fånga upp dem och faktiskt jobba med dem? Sofie Lindblom, vd för Ideation 360, tipsar om hur du skapar ett mer innovativt företag.

Hur får du fram de där idéer­na som kan leda till nya pro­duk­ter och mark­na­der i din verk­sam­het? Hur kan du ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för att stän­digt utveck­las och förbättras?

Enligt inno­va­tions­ex­per­ten och ingen­jö­ren Sofie Lindblom är inno­va­tion ett sätt att aktivt fram­tids­säk­ra sin verk­sam­het. Många före­tags­le­da­re upp­le­ver dock den snab­ba tek­no­lo­gis­ka och digi­ta­la utveck­ling­en som ett hot och hin­der, sna­ra­re än som en möj­lig­het att utveck­las och ta marknadsandelar.

– Medellivslängden för bolag har sjun­kit snabbt sedan 60-talet, vil­ket är en tyd­lig sig­nal om att det är svårt att hänga med i för­änd­rings­tak­ten, säger Sofie Lindblom under före­läs­ning­en Go glo­bal or go home vid kon­fe­ren­sen Internationell Handel 2018.

– Jag vet att man kan bli både stres­sad och inspi­re­rad. Den tek­no­lo­gis­ka acce­le­ra­tio­nen vän­der upp och ner på hela indu­stri­er – det är där­för vi ser rubri­ker som “Disrupt or die!”, “Förändras eller dö!”.

Men så behö­ver det inte vara, menar hon. Innovation är roligt – och fak­tiskt helt avgö­ran­de för din verk­sam­hets över­lev­nad. För att hänga med, och kun­na expan­de­ra inter­na­tio­nellt, mås­te du stra­te­giskt anpas­sa din verk­sam­het till den för­än­der­li­ga marknaden.

 

Innovation = mer snack och mer verkstad

Den nuva­ran­de för­änd­rings­tak­ten i sam­häl­let är extrem, menar Sofie Lindblom. Nya pro­duk­ter och tjäns­ter tas fram snabbt för att möta nya kund­be­te­en­den. I stäl­let för att se dem dyka upp hos nya aktö­rer, bör du job­ba för att själv kun­na för­ut­se lös­ning­ar­na och äga dem.

– Du vill inte vara ett tax­i­bo­lag som ser Uber köra om dig på insi­dan, eller en tra­di­tio­nell bank som ser nya betal­lös­ning­ar fånga upp dina kun­der. Du vill lig­ga längst fram, säger Sofie Lindblom under sitt föredrag.

”Business as usu­al är inte ett alternativ.” 
Och hon vet vad hon pra­tar om. För tre år sedan anställ­des hon som 24-åring som glo­bal inno­va­tions­chef på Spotify, för att leda före­ta­gets inno­va­tions­ar­be­te. Hon har korats till “IT Girl of the Year” av Microsoft, listats som en av värl­dens 111 mest infly­tel­se­ri­ka affärs­kvin­nor samt utsetts till en av Europas mest inspi­re­ran­de kvin­nor inom tek­no­lo­gi av Inspiring Fifty.

I dag dri­ver hon inno­va­tions­fö­re­ta­get Ideation360 med kun­der som ICA och Hästens, och sit­ter i sty­rel­sen för Business Sweden, Tidningskungen och Silicon Vikings.

– “Business as usu­al” är inte ett alter­na­tiv. Konstant för­änd­ring är helt nöd­vän­dig. Titta på din orga­ni­sa­tion. Hur ser er till­väx­tam­bi­tion ut de kom­man­de åren? 84 pro­cent av alla före­tag sva­rar att inno­va­tion är en vik­tig del av deras till­växtstra­te­gi, medan bara sex pro­cent är nöj­da med resul­ta­tet och vad som fak­tiskt sker i orga­ni­sa­tio­nen. Hur stäng­er du det gapet hos er?

Stimulera innovation – fyra smarta tips

För det förs­ta hand­lar inno­va­tion inte bara om pro­duktin­no­va­tion, för­kla­rar Sofie Lindblom. Du kan ska­pa inno­va­tion genom din affärsmo­dell, dina pro­ces­ser och ditt ledar­skap, eller genom att stra­te­giskt kom­bi­ne­ra per­son­lig­he­ter i dina team. De mest fram­gångs­ri­ka idéer­na kläcks säl­lan av något geni i käl­la­ren – de bör­jar i prin­cip all­tid med sam­ar­be­te i teamet.

Hur gör du då för att spar­ka igång inno­va­tions­an­dan och idéar­be­tet i din verk­sam­het? Här är fyra insik­ter från Sofie Lindbloms föredrag:

 

1. Inför analys och prognos

Gå från “busi­ness as usu­al” till att infö­ra en rutin för att ana­ly­se­ra hur det fak­tiskt går för er, och en rutin för att göra pro­gno­ser fram­åt för mark­nad och mål­grup­per. Du som leda­re bör fun­de­ra på hur du ska göra för att be om input från hela orga­ni­sa­tio­nens eko­sy­stem – för bara då kan du nå sann innovationshöjd.

 

2. Ändra dina frågeställningar

Ställ mer öpp­na frå­gor till er själ­va om era pro­duk­ter och tjäns­ter. I stäl­let för att till exem­pel frå­ga: “Vad tyc­ker vi om den här blom­man?” bör frå­gan lyda: “Vad tyc­ker ni att vi ska stäl­la på bor­det här för att det ska bli fint?”. Öppnare frå­gor gör att ni kan se på era pro­duk­ter och tjäns­ter ur fler per­spek­tiv, och kanske upp­täc­ka nya lös­ning­ar och kombinationer.

 

3. Inför en “yes and”- kultur

Bjud in till möten där ni dis­ku­te­rar hur ni kan bli bätt­re och för­änd­ras fram­åt. Ha som regel att alla med­ar­be­ta­re mås­te byg­ga vida­re på varand­ras reso­ne­mang – ing­en får säga nej till någon annans idé. I stäl­let får man bara säga: “Ja, och…”. Då får ni ett kli­mat där man vågar dela idéer, vil­ket ger mer intres­san­ta diskussioner.

 

4. Kom igång med Crazy 8’s

Samla ditt team för en 15 minu­ter lång, effek­tiv inno­va­tions­öv­ning som kal­las Crazy 8’s. Skriv ner er all­ra vik­ti­gas­te utma­ning på ett pap­per. Dela sedan ut post it-lap­par till var och en och ställ en tid­ta­ga­re på sex minu­ter. Under des­sa sex minu­ter ska alla skri­va ner åtta idéer och lös­ning­ar var på utma­ning­en. Är ni till exem­pel fem med­ar­be­ta­re kom­mer ni att ha minst 40 nya idéer och lös­ning­ar när övning­en är klar.

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.