Utsatt för härskartekniker? Så här gör du

Känner du dig ibland helt tillplattad eller att någon plötsligt tagit all din energi? Du kan ha blivit utsatt för en härskarteknik, och dessa är viktiga att känna igen för att du ska förstå varför du reagerar som du gör. Men vad händer sedan? Coachen Brian Berglund vill visa vägen vidare – mot att ta tillbaka kontrollen genom att stå upp för sig själv.

Ordet härskar­tek­nik dyker upp i oli­ka sam­man­hang och väc­ker käns­lor. Vi är ofta över­ens om att härskar­tek­ni­ker före­kom­mer och behö­ver han­te­ras. Samtidigt tyc­ker vis­sa att begrep­pet används om allt bete­en­de man inte rik­tigt gil­lar och där­med blir urvatt­nat. Därför är det vik­tigt att lära kän­na och syn­lig­gö­ra des­sa tek­ni­ker, så att vi kan kon­fron­te­ra dem.

− Det är huvud­sak­li­gen syf­tet som avgör om det hand­lar om härskar­tek­nik eller inte. Om syf­tet är att för­mins­ka någon för att häv­da sig själv bör man se upp. Men det kan vara väl­digt svårt att avgö­ra var grän­sen går, och till viss del hand­lar det ock­så om den per­son­li­ga integri­te­ten. Genom kun­skap och själv­kän­ne­dom kan man fak­tiskt mini­me­ra ris­ken att bli utsatt för härskar­tek­ni­ker, säger Brian Berglund som är coach, för­fat­ta­re och före­lä­sa­re inom per­son­lig utveck­ling.

Kunskap om härskartekniker ger oss rätt redskap 

Exempel på härskar­tek­ni­ker kan vara att osyn­lig­gö­ra eller för­löj­li­ga någon eller undan­hål­la infor­ma­tion. Det kan ock­så vara mer sub­ti­la saker som att ge kom­pli­mang­er för att lät­ta­re utö­va makt eller ge så kal­lad dub­bel bestraff­ning vil­ket inne­bär att hur du än gör så gör du fel.

− Härskartekniker kan utövas både med­ve­tet och omed­ve­tet, och vi har nog alla någon gång även utsatt någon annan för det­ta, anting­en på job­bet eller pri­vat. Målet är att påfö­ra käns­lor av skuld, skam och under­läge, för att ha kon­troll och få vår vil­ja ige­nom. Genom mer kun­skap kring det här blir vi ock­så alla bätt­re på att fak­tiskt inte vara den som utö­var härskar­tek­ni­ker.

Alla har vi träffat ”offerkoftan”

Härskartekniker hand­lar i grun­den om att kon­trol­le­ra och utö­va makt, men även om att tvinga fram posi­tiv bekräf­tel­se eller suga upp någon annans ener­gi. Dessa hand­ling­ar är så inväv­da i våra psy­ko­lo­gis­ka sam­spel att vi oftast inte rik­tigt tän­ker på dem som härskar­tek­ni­ker.

− Förut hade jag en gran­ne som var trev­lig, men all­tid pra­ta­de på om sina pro­blem. Att stäl­la frå­gan ”Hur mår du?” var som att öpp­na en damm­luc­ka. En del pro­blem åter­kom hela tiden och nya till­kom. Efter att ha lyss­nat en stund bör­ja­de jag tän­ka på annat, för hon bara mal­de på. Men jag stod ändå kvar för att inte göra hen­ne led­sen. Man vill ju vara snäll mot någon som har det job­bigt, men jag fick ändå skuld­käns­lor för att jag inte orka­de bry mig om hen­nes pro­blem. Och när jag väl kom iväg var jag all­tid helt drä­ne­rad. Jag var på dåligt humör och hade tap­pat all ener­gi och moti­va­tion. Till slut gick jag omvä­gar för att slip­pa träf­fa hen­ne, vil­ket ock­så gav mig skuld­käns­lor.

I takt med att Brian Berglund lär­de sig allt mer om hur härskar­tek­ni­ker fun­ge­rar, insåg han att gran­nen utö­va­de en av de mer luri­ga vari­an­ter­na – mar­tyr­me­to­den eller offer­kof­tan som den bru­kar kal­las i var­dag­ligt tal. Den är svår att han­te­ra för alla som har ett nor­malt mått av empa­ti. Instinkten är att för­sö­ka för­stå och lät­ta den andres bör­dor, vil­ket ald­rig har varit offer­kof­tans syf­te. Det hand­lar istäl­let om att få rätt i att fort­sät­ta vara ett offer – och kun­na fis­ka in mas­sor av bekräf­tel­se, få höra och där­med kän­na att man är duk­tig, få sola sig i glan­sen av någon annans omtan­ke och upp­märk­sam­het, och på så vis tan­ka ny ener­gi.

− Samtidigt behö­ver vi alla få posi­tiv bekräf­tel­se från omgiv­ning­en ibland, så grän­ser­na här är inte enk­la att dra. Men om man stän­digt kän­ner sig helt drä­ne­rad efter att ha pra­tat med en per­son kan man fun­de­ra över vil­ka meka­nis­mer som egent­li­gen är igång.

Viktigt att inte själv vara med och förstärka härskartekniker

Som om det inte vore nog med att behö­va se upp med härskar­tek­ni­ker från omgiv­ning­en, kan man dess­utom utö­va härskar­tek­nik mot sig själv. Samma reak­tions­möns­ter ska­pas när du beja­kar nega­ti­va tan­kar och ned­vär­de­rar dig själv. På så vis kan det upp­stå ett väx­el­spel med den härskar­tek­nik du utsätts för uti­från, och som för­stär­ker hela situ­a­tio­nen.

− Den störs­ta ladd­ning­en lig­ger i vad vi gör mot oss själ­va. Med rätt kun­skap och trä­ning kan jag fak­tiskt väl­ja att inte dras med i de här meka­nis­mer­na. I slutän­dan är det upp till mig själv att för­hål­la mig till det någon säger eller gör mot mig. Vi har alla ett eget ansvar att stå upp för oss själ­va och att hjäl­pa varand­ra i det­ta. Det är det enda sät­tet att job­ba mot härskar­tek­ni­ker i ett läng­re per­spek­tiv. Något alla vin­ner på i läng­den.

Fem sätt att förhindra att du blir utsatt för härskartekniker

  • Var inte rädd för att ta plats. Det kan kän­nas läs­kigt i bör­jan men är det enda sät­tet att job­ba bort den här typen av bete­en­den på sikt.
  • Ifrågasätt det du upp­le­ver, genom att stäl­la följd­frå­gor och be om för­tyd­li­gan­den kring de ord eller hand­ling­ar du utsätts för.
  • Lägg kor­ten på bor­det. Linda inte in saker utan var öppen med hur du tol­kar situ­a­tio­nen.
  • Bryt möns­ter genom att inte slä­ta över, skrat­ta med eller sjun­ka ihop i ett under­läge.
  • Intellektualisera genom att flyt­ta dis­kus­sio­nen från att hand­la om käns­lor till att hand­la om kon­kre­ta hand­ling­ar och fak­ta.

FAKTA: Begreppet härskar­tek­nik myn­ta­des efter and­ra världs­kri­get

Enligt Wikipedia är härskar­tek­ni­ker oli­ka soci­a­la mani­pu­la­tio­ner var­med en per­son eller grupp behål­ler sin posi­tion gente­mot en annan per­son eller grupp. Uttrycket kom­mer ursprung­li­gen från en norsk psy­ko­log som år 1945 lade fram hypo­te­sen att psy­ko­pa­ti var orsa­ken till nazis­ter­nas mak­tö­ver­ta­gan­de i Tyskland. I mit­ten av 70-talet renod­la­de soci­alpsy­ko­lo­gen Berit Ås hans teo­ri­er och iden­ti­fi­e­ra­de ett antal grund­läg­gan­de härskar­tek­ni­ker, som hon mena­de fram­för allt använ­des av män mot kvin­nor. Denna lis­ta har utö­kats med någ­ra till genom åren och ordet härskar­tek­nik har mer kom­mit att beskri­va alla typer av makt­ma­ni­pu­la­tio­ner oav­sett kön, ofta i arbets­li­vet men även i pri­vat­li­vet.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.