Skip to content

På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy.

Så väljer du kontor för tillväxt

Vad ska du tänka på när ditt företag växer och behöver nytt kontor? “Vi letade efter en kostym som varken blev för stor eller för liten för vår resa”, säger David Brinnen på Energy Machines. Så här har han gjort – och här är hans bästa tips för dig som letar, eller snart kommer att behöva leta, nytt kontor.

Oavsett om en verk­sam­het är på gång med att star­ta upp en ny mark­nad, anstäl­la per­so­nal eller vill ha mer plats för möten och utrust­ning inne­bär en till­väx­tre­sa att före­ta­get förr eller sena­re behö­ver ett nytt kon­tor med mer anpas­sa­de loka­ler.

Hur är det då smar­tast att tän­ka när det bör­jar bli dags att flyt­ta till ett nytt kon­tor? Den frå­gan ställ­de sig David Brinnen, IT-ingen­jör på Energy Machines, inför före­ta­gets eta­ble­ring i Malmö under 2016.

För hans verk­sam­hets del föll valet på World Trade Center (WTC) i Malmö, då kon­cep­tet med att smi­digt kun­na byta upp sig i lokal­stor­lek allt eftersom före­ta­get väx­te, utan att behö­va byta hyresvärd, pas­sa­de bra.

– När vi flyt­ta­de till Öresundsregionen gjor­de vi det för att verk­li­gen slå rot och eta­ble­ra oss. Vi sök­te en lång rad egen­ska­per i våra fram­ti­da loka­ler, och tyck­te att vi fann det på World Trade Center i Malmö. Vi såg lång­sik­tig­he­ten och märk­te att före­tag har sut­tit här i mer än tio år, säger han.

Analysera ditt företags behov – välj kontor efter tillväxtplan

Energy Machines, som hjäl­per fas­tig­hets­ä­ga­re och and­ra före­tag till mins­kad kli­mat­på­ver­kan, grun­da­des i Gävle och har fili­a­ler i Stockholm och Göteborg. Nu finns de även eta­ble­ra­de i Malmö, på World Trade Center Skeppsgatan – bola­gets näst störs­ta kon­tor.

I takt med att verk­sam­he­ten väx­er mås­te du betän­ka hur du bäst utnytt­jar de resur­ser och till­gång­ar som finns till hands, menar David Brinnen. Går det att byg­ga om, byg­ga ut eller är det dags att byta upp sig?

En inve­ste­ring i stör­re loka­ler ger inte nöd­vän­digt­vis all­tid en bätt­re och flex­ib­la­re arbets­plats. Välj inte ett kon­tor som bara är stör­re och mat­char den stra­te­gis­ka pla­nen – det bör även möta kra­ven vad gäl­ler utform­ning, funk­tion och design.

– Ställ dig själv föl­jan­de frå­gor: Vad har vi för loka­ler i dag? Stämmer de över­ens med de behov vi har för stun­den? Vilken kon­tors­bud­get har före­ta­get nu och inom den när­mas­te fram­ti­den? Hur snabbt kom­mer vi att växa? Och om allt mot för­mo­dan inte blir som vi tänkt – hur löser vi det?

Kontorets flexibilitet avgörande för företag i tillväxt

Att stän­digt behö­va byta loka­ler, byg­ga ut eller byg­ga om är krä­van­de både eko­no­miskt och tids­mäs­sigt. Därför är det vik­tigt att väl­ja en arbets­plats som är flex­i­bel, menar David Brinnen.

Tillväxtkurvan går upp och ner – och det krä­ver möj­lig­het till anpass­ning.

Fråga dig själv: Hur ser er till­väx­tre­sa ut? Vilken möj­lig­het finns det att utö­ka verk­sam­he­ten där ni sit­ter i dag? Blir de nya dröm­lo­ka­ler­na snabbt för trånga om per­so­nal­styr­kan väx­er med fem per­so­ner?

– Vi vill växa sunt och dyna­miskt i en håll­bar mil­jö. Som rela­tivt liten men väx­an­de spe­la­re är det det vi behö­ver. Vi blev erbjud­na hyres­av­tal och ett utbud av loka­ler som gjor­de det enkelt att inte växa ur kosty­men. Om det skul­le bli aktu­ellt finns möj­lig­he­ten att mins­ka verk­sam­he­ten på sam­ma adress, säger David Brinnen.

– Redan efter fyra måna­der här i Malmö blev det förs­ta kon­to­ret för litet. Då fick vi en rund­vis­ning av stör­re loka­ler direkt. Vi gick från ett litet rum på 20 kvadrat­me­ter i det mer all­män­na “Business Center” till ett eget, stör­re kon­tor på 100 kvadrat­me­ter ett par våning­ar upp i bygg­na­den. Nu har vi expan­de­rat igen och har fak­tiskt både kon­to­ret och ytter­li­ga­re utrym­me i Business Center.

Kontoret är mer än bara yta – vad är viktigt för dig?

Det är lätt att stir­ra sig blind på kost­na­der­na för ombygg­nad, ommöble­ring eller flytt av kon­torslo­ka­ler. Men minst lika vik­tigt är hur den nya mil­jön kan gyn­na verk­sam­he­ten, stöt­ta ledar­ska­pet och inspi­re­ra per­so­na­len.

Vilka faci­li­te­ter utö­ver kon­tor­sy­ta behö­ver ditt före­tag för att må bra? Hur ser säker­het och under­håll ut? Hur blir kun­der­na bemöt­ta i recep­tio­nen? Finns det gott om par­ke­ring och lunch­re­stau­rang­er, kon­fe­rens- och mötes­rum?

– På liten yta är det lätt att and­ra blir stör­da om man pra­tar i tele­fon, men här finns all­tid möj­lig­he­ten att snabbt gå någon annan­stans för att ta ett tele­fon­sam­tal. På sam­ma vis är det lätt att ta paus och vila från arbe­tet. På kon­to­ret job­bar vi. När vi gör något annat går vi någon annan­stans och utnytt­jar de pub­li­ka ytor­na. Här finns en akti­vi­tets­ba­se­rad arbets­mil­jö, säger David Brinnen.

– För oss är häl­sa och väl­be­fin­nan­de väl­digt vik­tigt. Närheten till ett nybyggt gym spe­la­de själv­klart in i vårt val. En sak som fick mig att kän­na mig väl­kom­men här var cir­kel­trä­ning­en. Den arran­ge­ras var­je vec­ka och alla bola­gen i huset bjuds in. Det gjor­de att jag kom i kon­takt med nya män­ni­skor, lär­de kän­na dem och direkt knöt kon­tak­ter.

Välj lokaler med framtiden i åtanke

David Brinnen under­stry­ker att du bör pri­o­ri­te­ra att ska­pa en tyd­lig plan för hur de nya loka­ler­na ska fun­ge­ra och använ­das både nu och fram­ö­ver.

Fundera ock­så på hur du kan utnytt­ja arbets­plat­sen och de all­män­na utrym­me­na för att byg­ga före­tagskul­tur både i dag och i fram­ti­den.

Finns det en stra­te­gisk plan för hur länge det är tänkt att ni ska sit­ta i de nya loka­ler­na? Kommer beho­vet av utrym­me för lager, för­va­ring och inven­ta­ri­er att öka? Är det rentav möj­ligt att läg­ga ut funk­tio­ner och tjäns­ter på exter­na leve­ran­tö­rer och där­med fri­gö­ra yta?

Hur myc­ket kom­mer per­so­nal­styr­kan att växa de kom­man­de åren, och vad kom­mer med­ar­be­tar­na behö­va för att må bra på arbets­plat­sen?

– För oss som till­växt­fö­re­tag är flex­i­bi­li­te­ten A och O, säger David Brinnen.

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.

commodo libero. ipsum mattis vel, mi, eget

Pin It on Pinterest