Sandra von Lüders: det här ska du tänka på vid förhyrning

Fungerar det att hyra nybyggda kontor oavsett konjunktur? Och hur gör man i tider där man bara kan träffas digitalt? Sandra von Lüders är uthyrningsansvarig på Midroc och delar med sig av sina bästa tips.
– Våga ta hjälp av varandra, ta förändringens utmaningar på allvar – och missa inte skogen för alla träd.

Den som fun­de­rar på att hyra nybyggt kon­tor har fått en del att fun­de­ra över. Funkar för­hyr­ning som det ska även om man bara kan ses via FaceTime? Funkar det i en befa­rad låg­kon­junk­tur? Sandra von Lüders är uthyr­nings­an­sva­rig på Midroc Properties i Malmö och Lund och hon får många sam­tal från oro­li­ga kun­der som und­rar vad de ska göra. 

– Det är abso­lut ing­en själv­klar­het att flyt­ta till ett nytt kon­tor, säger hon. Men för de all­ra fles­ta blir resul­ta­tet öka­de affä­rer och mer pro­duk­ti­va med­ar­be­ta­re – och det behö­ver inte bli dyrare.

Värden och behov avgör prioriteringarna

Det som avgör vad Sandra rekom­men­de­rar är all­tid spe­ci­fikt för just den kunden.
– För att veta vad var­je kund behö­ver gör vi en skräd­dar­sydd behov­sa­na­lys. Varför vill kun­den flyt­ta? Vilka vär­den är vik­ti­ga och vad pri­o­ri­te­rar kun­den med sitt nya kontor?

De fles­ta vet inte rik­tigt vad de behö­ver, menar Sandra, men det ger hen­ne chan­sen att visa på en rad möjligheter.

Flyttar när kontoret läcker värme

– Vissa kan berät­ta att de är 30 anställ­da som vill ha dubb­la skär­mar och enskil­da kon­tor. Andra behö­ver flyt­ta för att det nuva­ran­de kon­to­ret är föråld­rat och läc­ker vär­me och kyla. Då behövs en annan typ av kartläggning.

Olika faser för kontoret

Många före­tags­le­da­re vill kun­na anpas­sa kon­to­ret bero­en­de på var i till­växttrap­pan man befin­ner sig. En del kän­ner bara på sig att de kan hit­ta ett bätt­re läge. 

– Ibland finns en per­fekt lokal redo, i and­ra fall befin­ner vi oss fem år innan inflytt – men ju tidi­ga­re man kon­tak­tar oss, desto stör­re möj­lig­het att påver­ka utformningen.
– För oss gäl­ler det att inte byg­ga för sta­tiskt. Utrymmen mås­te vara flex­ib­la och kun­na anpas­sas efter före­ta­gens behov av kon­tors­plat­ser, mötes­rum och öpp­na ytor.

Proaktivitet ger ett försprång

I hög­kon­junk­tur är alla pro­ak­ti­va. Många hör av sig till Sandra och hen­nes kol­le­gor på Midroc och World Trade Center Malmö Lund Helsingborg, och jäm­för hyror och vad som ingår. 

– Så bor­de det se ut när man befa­rar låg­kon­junk­tur ock­så, säger sand­ra. De pro­ak­ti­va före­ta­gen får all­tid ett för­språng. Så fort vi får veta vad du behö­ver kan vi ha ögo­nen öpp­na för just det.

Downsizing ofta ett stort lyft

Den störs­ta oron bland kun­der­na som kon­tak­tar Sandra idag är eko­no­mi. Det är lätt att tro att för­hyr­ning bara är aktu­ellt för före­tag som ska­lar upp men Sandra menar att det kan vara pre­cis lika rele­vant för den som behö­ver mins­ka sin lokal.

– Vi kal­lar det down­si­zing, att man går ner i stor­lek. Visst kan det inne­bä­ra att man får fär­re kvadrat­me­ter men i själ­va ver­ket upp­le­ver de som down­si­zar ett stort lyft och en mera ända­måls­en­lig och flex­i­bel lokal.

Yteffektivt och driftoptimerat

Många är allt­så räd­da att det ska bli dyra­re med nypro­du­ce­ra­de loka­ler, men det är ofta tvärtom, säger Sandra von Luders. Många sit­ter i dyra äld­re fas­tig­he­ter där det är för varmt på som­ma­ren och för kallt på vintern.

– Fördelarna med nypro­du­ce­rat är ju att det är drif­top­ti­me­rat, så på lite sikt blir el, vär­me, vat­ten och kyla bil­li­ga­re – tack vare ny smart teknik.

Inredningsdesign för varje budget

Midroc erbju­der all­tid en kost­nads­fri sitt­ning med inredningsarkitekt.

– Vissa har inte tid att fat­ta beslut kring design, säger Sandra, då kan man få hjälp med design och varu­mär­kes­stär­kan­de pro­fil oav­sett om man öns­kar bud­get- eller Premium-material.

Vana vid digitala visningar en fördel

Hur fun­ge­rar för­hyr­ning på distans i oros­ti­der? Fungerar det över­hu­vud­ta­get eller ska man sit­ta stil­la i båten? Sandra von Lüders tror att vi bara sett bör­jan på möten på distans och att det är lika bra att vi vän­jer oss.

– Digitala möten kom­mer ju inte att mins­ka, så de som skaf­fat sig vanan och hop­pat på digi­ta­li­se­rings­re­san har en stor fördel.

Bra verktyg för möten, film och 3D-grafik

Midroc fil­mar kon­tor – ini­från och uti­från, har FaceTime-vis­ning­ar för kun­der och ska­par rit­ning­ar och 3D-gra­fik med eller utan fär­dig design. 

– Upplevelsen av kon­to­ret för­stärks i en film­vis­ning och dess­utom kan man gå till­ba­ka och tit­ta igen i lugn och ro. Utifrån den situ­a­tion vi har idag kom­mer vi bara att se mer film och digi­ta­la möten. En av våra sam­ar­bets­part­ners som ock­så är väl­digt duk­ti­ga på det­ta är Croisette Real Estate Partner, säger hon.

Mjuka värden viktigt i konkurrensen

Då mark­nads­hy­ror­na i Malmö gene­rellt är desam­ma för nybygg­da kon­tor gäl­ler det att stic­ka ut i mäng­den. Och det gör Midroc, både när det gäl­ler ser­vice och att över­träf­fa kun­dens för­vänt­ning­ar, menar Sandra von Lüders.

– Man väl­jer Midroc för de mju­ka vär­de­na, som att vi har 20 års erfa­ren­het, att man får inred­nings­hjälp, stöd och hjälp vid för­bätt­rat arbets­sätt, effek­ti­vi­se­ring genom digi­ta­li­se­ring, flex­ib­la lös­ning­ar för utform­ning av kon­to­ret, refe­ren­ser och tryg­ga hyresgäster.

Gör köpresan effektivt och målmedvetet

Sandra menar att en stor del av hen­nes jobb är att fin­nas där som ett stöd.

– Det är lätt att kom­pli­ce­ra sin flytt genom att jäm­fö­ra för många objekt. Smörgåsbordet blir för stort och man ser inte sko­gen för alla träd. Det är vik­tigt att behål­la sitt mål i sik­te och vara effek­tiv under köpre­san. När man hit­tat någ­ra kon­tor som man tror på ska man bör­ja sålla. 

Förändring en utmaning

Men hur han­te­rar med­ar­be­ta­re en flytt? Alla tyc­ker inte att det är kul att ren­sa skriv­bor­det och ham­na i en helt ny mil­jö än den man kanske val­de från början.

– Förändring kan vara något jät­te­job­bigt, säger Sandra. Det vet vi – och där har Midroc stor vana. Vi hjäl­per till att säl­ja in idén och för­kla­ra hur det nya kom­mer att bli bättre. 

Ett stöd i hyresgästprocessen

För att för­tjä­na kun­dens för­tro­en­de får hon vara myc­ket lyhörd och lösningsinriktad. 

– Jag föl­jer med i hela hyres­gäst­pro­ces­sen och finns där hela tiden i bak­grun­den. Om det behövs hål­ler jag gär­na en hand. Det är en unik och per­son­lig resa för alla kun­der och det är en ära att få vara med, säger Sandra von Lüders.

Förhyrning av kontorslokaler – Sandras von Lüders 10 tips

  1. Fundera över ditt före­tags vik­ti­gas­te vär­den. Vad vill du upp­nå med ett nytt kon­tor? Är det att attra­he­ra nya talang­er, stär­ka före­ta­gets varu­mär­ke eller vill du att dina anställ­da ska ha möj­lig­het till rekre­a­tion och få livspuss­let att gå ihop?
  2. Var pro­ak­tiv även i låg­kon­junk­tur och få ett för­språng i för­hål­lan­de till dina konkurrenter.
  3. Sitter du i en äld­re, inflex­i­bel fas­tig­het? Överväg down­si­zing till nypro­du­ce­rat och driftoptimerat.
  4. Tänk inte att nypro­du­ce­rat mås­te vara dyrt, utan tänk drif­top­ti­me­rat, vil­ket ger läg­re driftkostnader.
  5. Tacka ja till kost­nads­fri sitt­ning med inred­nings­ar­ki­tekt och var öppen med din budget.
  6. Ta för vana att ta någ­ra digi­ta­la möten och be att få loka­ler­na fil­ma­de. Croisette Real esta­te Partner erbju­der kun­der live­strea­ma­de, vir­tu­el­la 360‑, och FaceTime-vis­ning­ar av ledi­ga lokaler.
  7. Väg in mju­ka vär­den i din kal­kyl – och be om hjälp att hit­ta leve­ran­tö­rer och samarbetspartners.
  8. Komplicera inte för dig själv, hit­ta en rad goda alter­na­tiv och sål­la sedan fram det bästa.
  9. Alla upp­skat­tar inte för­änd­ring – ta hjälp att säl­ja in flyt­ten till dina medarbetare.
  10. Bjud in din snäl­la uthy­ra­re till invigningsfesten.

Vill du kom­ma i kon­takt med Sandra von Lüders?
Mejla till: sandra.​von-​luders@​midroc.​se eller ring: 070–445 35 09

 

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.