Sätt fart på konferensen med enkla övningar

En konferens behöver inte innebära att vi sitter passiva och lyssnar på föredrag en hel dag. I stället kan den bli både mer kreativ och effektiv med några enkla, fysiska aktiviteter i programmet. Mer rörelse gör även att deltagarna minns informationen från dagen bättre, visar forskning. Så här kan du sätta fart på konferensen.

Vid en kon­fe­rens ska ofta myc­ket infor­ma­tion för­med­las under en begrän­sad tid, sam­ti­digt som del­ta­gar­na ska akti­ve­ras och enga­ge­ras. För att und­vi­ka att del­ta­gar­na blir pas­si­va åhö­ra­re är det vik­tigt att akti­ve­ra dem fysiskt.

Det behö­ver inte inne­bä­ra någ­ra krä­van­de trä­nings­pass som gör dagen rörig eller del­ta­gar­na obe­kvä­ma. Några kor­ta så kal­la­de rörel­se­pa­u­ser under dagen har visat sig ha stor effekt på hur väl del­ta­gar­na minns inne­hål­let från kon­fe­ren­sen efteråt – och på hur fokus och enga­ge­mang­et blir under dagen.

Det menar Torgny Steen, före­lä­sa­re, för­fat­ta­re och ledar­skapscoach som job­bat myc­ket med akti­va kon­fe­ren­ser.

– Trots att de fles­ta är väl med­vet­na om vär­det av rörel­se­pa­u­ser under långa kon­fe­ren­ser är det bara ett fåtal som verk­li­gen pla­ne­rar in såda­na i den ofta minut­pla­ne­ra­de kon­fe­ren­sen, skri­ver han på bransch­saj­ten Eventeffect.

Här får du tips på hur du enkelt akti­ve­rar del­ta­gar­na vid en kon­fe­rens.

 

Upp och stå – var trettionde minut

En effek­tiv rörel­se­pa­us kan vara något så enkelt som att upp­ma­na del­ta­gar­na att stäl­la sig upp en stund, när helst de kän­ner för det, tip­sar Torgny Steen på Eventeffect. De kan ock­så upp­ma­nas att blun­da och balan­se­ra på ett ben i 30 sekun­der, och sedan skif­ta ben – en enkel och effek­tiv övning.

Torgny Steen refe­re­rar till forsk­ning som visar att vi bör bry­ta våra kon­fe­rens­pass för fysisk akti­vi­tet minst var tju­gon­de, tret­tion­de minut.

– Du bör se till att det går att göra det­ta utan att stö­ra, till exem­pel genom att pla­ce­ra ut stå­bord längst bak i loka­len. Det är ock­så lätt att läg­ga in mikro­pa­u­ser i pro­gram­met, där alla upp­munt­ras att rul­la lite på axlar­na och kanske sträc­ka ut ryg­gen och lyf­ta armar­na upp mot taket.

– Långvarigt stil­la­sit­tan­de dödar inte bara den mest inspi­re­ran­de före­lä­sa­re eller mode­ra­tor, utan mins­kar även mötes­del­ta­gar­nas för­må­ga att ta till sig och lag­ra infor­ma­tion och kun­skap.

Det här är ock­så en vik­tig anled­ning till var­för allt fler före­tags­le­da­re väl­jer att bör­ja ta jobb­mö­ten på pro­me­na­der – läs mer om tren­den med Walk and Talk-sam­tal på job­bet.

 

Gå korsgång runt konferenslokalen

Att gå kors­gång inne­bär att gå fram­åt med höga knän och möta var­je knä med mot­satt arm, hand eller arm­bå­ge fram­för krop­pen.

Ett tips under kon­fe­ren­sen är att låta alla del­ta­ga­re gå kors­gång ett varv runt loka­len. Det leder defi­ni­tivt till skratt – men fram­för allt gör rörel­se­pa­u­ser att med­ar­be­tar­na trivs bätt­re i själ­va loka­len och blir mer effek­ti­va under dagen.

Det skri­ver Mai-Lis Hellénius, över­läka­re på Livsstilsenheten på Karolinska Universitetssjukhuset och pro­fes­sor i kar­di­o­vas­ku­lär pre­ven­tion, i gui­den Det Hälsosamma Mötet om väl­må­en­de arbets­plat­ser.

Du kan ock­så upp­ma­na alla del­ta­ga­re stäl­la sig upp och lyf­ta armar­na över huvu­det som om de pre­cis gjort mål i en fot­bolls­match. Står de så i två minu­ter ökar deras pre­sta­tions­för­må­ga mar­kant, menar till­växt­kon­sul­ten Michael Ahrens – säl­ja­re kan till och med öka sin för­sälj­ning med 20 pro­cent. Läs mer om det här.

 

Gör ”Glada elefanten” för bättre minne

En annan enkel övning Torgny Steen rekom­men­de­rar för kon­fe­ren­sen är Glada ele­fan­ten. Då upp­munt­ras mötes­del­ta­gar­na att bry­ta stil­la­sit­tan­det med att stret­cha armar, hän­der, hand­le­der och nac­ke. Så här gör du Glada ele­fan­ten:

Håll höger arm rakt fram, peka med raka fing­rar och lägg höger öra mot axeln. Med väns­ter arm under höger tar du tag i näsan. Sikta längs armen och tit­ta på något bor­tan­för han­den. Ha benen lätt böj­da och tår­na rakt fram. Föreställ dig att du ritar en cir­kel eller en lig­gan­de åtta med han­den och armen. Tänk på att han­den ska gå upp­åt i mit­ten av åttan.

Efter fyra, fem åttor eller cirk­lar åt ena hål­let skif­tar du armar­nas posi­tio­ner och upp­re­par övning­en åt and­ra hål­let.

 

Fysisk aktivitet ger mental aktivitet

Förklaringen till var­för enk­la övning­ar som gla­da ele­fan­ten och kors­gång gör skill­nad för del­ta­gar­na under kon­fe­ren­sen finns inom neu­ro­ve­ten­ska­pen. Vid fysisk akti­vi­tet nybil­das hjärn­cel­ler i snab­ba­re takt i den del av hjär­nan som heter hipp­ocam­pus. När hipp­ocam­pus väx­er får vi bland annat lät­ta­re att lära oss saker.

– Du får en bätt­re omsätt­ning av pig­ga­re och frä­scha­re cel­ler hela tiden, och det är kopp­lat till en bätt­re min­nes­för­må­ga och inlär­ning, säger Jenny Norberg, dok­tor i neu­ro­ve­ten­skap vid Göteborgs uni­ver­si­tet till SVT.

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.