Scarfar knöt ihop företagarna på World Trade Center

-- Vi såg möjligheten för företag och organisationer att vässa sitt varumärke på ett nytt, modernt och annorlunda sätt. Idén är att designa en elegant scarf inspirerad av en story företaget vill berätta och som förpackas så att det förstärker budskapet, berättar Sissi Cederwald, delägare till Bidal Design.

På World Trade Centers Business Center i Malmö lär­de hon kän­na Sven-Olof Dahl som är delä­ga­re till Bidal Design till­sam­mans med Sissi.

– Sissi dri­ver före­ta­get Cibí som impor­te­rar slip­sar och sja­lar från Italien och jag min reklam­by­rå Dahl Media, säger Sven-Olof Dahl.

– Så små­ning­om upp­täck­te vi att min långa erfa­ren­het av design och mark­nads­fö­ring, kom­bi­ne­rad med Sissis kon­tak­ter i Italien och kun­skap om pro­duk­tion av hög­klas­si­ga slip­sar och scar­far, var en bra grund för en ny affärsidé.

Specialdesignad scarf och förpackning

Utmaningen är att ska­pa en ele­gant och smak­full scarf, fickscarf eller sjal som fång­ar en sto­ry och drar upp­märk­sam­he­ten till sig. Samtidigt som den är en snygg och använd­bar acces­so­ar, fun­kar den som en ice-brea­ker i ett soci­alt sam­man­hang, berät­tar Sven-Olof entu­si­as­tiskt.

– Kombinera det­ta med en skräd­dar­sydd för­pack­ning och du har en per­fekt pro­dukt vid en rad oli­ka affärs­mäs­si­ga sam­man­hang. Dessutom är den lätt att ta med sig eller skic­ka eftersom den väger lite och tar liten plats.

Stimulerande företagsmiljö

Sissi Cederwald och Sven-Olof Dahl flyt­ta­de in i World Trade Center Malmö år 2005 respek­ti­ve 2007 och båda är över­ens om att det är en bra mil­jö att dri­va före­tag i. Ett sti­mu­le­ran­de och soci­alt sam­man­hang med många före­tag och ent­re­pre­nö­rer ska­par en posi­tiv käns­la och har dess­utom för­sett Sissi och Sven-Olof med nya kun­der. Förutom att de själ­va träf­fats och star­tat ett gemen­samt nytt bolag.

– Den ser­vice vi får här gör det enkla­re för oss som före­ta­ga­re. Det hand­lar om en recep­tion med ser­vice­käns­la, oli­ka eve­ne­mang och möten som ord­nas i huset och ett gym med trä­na­re som hjäl­per oss att hål­la for­men, avslu­tar Sissi och Sven-Olof.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.