SEB: Är onormalt det nya normala i ekonomin?

Det är en på många sätt förvirrad tid just nu, med stor osäkerhet på olika håll i världsekonomin. Dock pekar en hel del siffror fortsatt mot en relativt god utveckling, så det är viktigt att inte låta negativ psykologi ta över, menar Daniel Bergvall, ekonom på SEB. Vi sammanfattar SEB:s konjunkturrapport Nordic Outlook September 2019.

På ett väl­be­sökt semi­na­ri­um på World Trade Center i Malmö får vi ta del av SEB:s senas­te rap­port över det eko­no­mis­ka läget i värl­den. Eftersom vi nu står inför en oro­lig höst är det sär­skilt vik­tigt att utvär­de­ra nulä­get och för­sö­ka för­stå vad som hän­der.

Oroligt världsläge med stor osäkerhet

Senaste halv­å­ret har bju­dit på myc­ket dra­ma­tik, fram­för allt på finans­mark­na­der­na. Centralbankernas rän­te­ba­nor har juste­rats kraf­tigt nedåt på många håll, fram­för allt i USA, och låga rän­tor bör­jar näs­tan bli det nya nor­ma­la. Till det läggs osä­ker­het kring han­del och geo­po­li­tik. 

– Vi rör oss till stor del i okänd ter­räng, och den glo­ba­la eko­no­min står vid ett väg­skäl. Farhågor om reces­sion ställs mot möj­lig­he­ten för en lug­na­re och rela­tivt god utveck­ling.

Daniel Bergvall beskri­ver att stort fokus läggs på han­dels­frå­gor, där pro­tek­tio­nis­tis­ka utspel får stor upp­märk­sam­het, men att det fak­tiskt sluts många nya, vik­ti­ga han­dels­av­tal som går mot ökad fri­han­del. Andra posi­ti­va siff­ror visar att sys­sel­sätt­nings­gra­den gene­rellt är god och att hus­hål­lens eko­no­mis­ka läge är gans­ka bra.

 

Svårtolkad bild utan tydlig riktning

SEB:s rap­port lyf­ter att vis­sa siff­ror visar på en tyd­lig reces­sions­risk, exem­pel­vis skill­na­den mel­lan kor­ta och långa rän­tor i USA, medan and­ra inte gör det. I en extrem lågrän­te­mil­jö kan det dock vara svårt att tol­ka fram­för allt rän­te­mark­na­den på sam­ma sätt som man gjort tidi­ga­re. Väger man sam­man bil­den pekar den dock på en helt ok till­växt i väl­digt många län­der runt om i värl­den.

– Den glo­ba­la inbroms­ning­en är åtminsto­ne del­vis poli­tiskt själv­för­vål­lad, även om det ock­så finns tec­ken på en viss ”kon­junk­tur­trött­het”. I den ame­ri­kans­ka eko­no­min har vi nu sett den längs­ta åter­hämt­ning­en sedan and­ra världs­kri­get och många frå­gar sig hur länge den kan pågå. I ett sådant läge smy­ger psy­ko­lo­gis­ka fak­to­rer lätt in och ris­ke­rar att bli själv­för­stär­kan­de.

Daniel Bergvall råder oss att hål­la ögon och öron öpp­na, för det kan svänga snabbt fram­ö­ver. Han påpe­kar dock att även om en stor poli­tisk osä­ker­het ska­par oro och vola­ti­li­tet på mark­na­den, är det inte sådant som bru­kar trig­ga en rejäl till­växt­ned­gång. 

 

Starkare tjänstesektor i Europa 

Även i euro­om­rå­det är kon­junk­tur­bil­den fort­satt splitt­rad. Tillverkningsindustrin, med Tyskland i spet­sen, fort­sät­ter att för­sva­gas. Tillbakagången i Tyskland kan man i alla fall del­vis se som en bak­smäl­la efter ett antal goda år samt för­änd­ra­de för­ut­sätt­ning­ar för bland annat bil­in­du­strin. Tjänstesektorn ger dock styr­ke­be­sked och skill­na­den mel­lan des­sa två sek­to­rer är just nu ovan­ligt stor. Sysselsättningen har ökat och bostads­pri­ser­na fort­satt svagt upp­åt i näs­tan hela områ­det, men hus­hål­len är för­sik­ti­ga, främst på grund av den över­gri­pan­de osä­ker­he­ten. 

Ett kapi­tel för sig själv är för­stås Brexit, med nya turer i stort sett dag­li­gen. Hur det­ta avlö­per är myc­ket svårt att sia om, var­för man som före­ta­ga­re bör för­be­re­da sig för alla even­tu­el­la utgång­ar.

– Men även om ris­ker­na för en avtals­lös Brexit har ökat så hål­ler vi fast vid vårt huvud­sce­na­rio att Storbritannien kom­mer att läm­na EU under någorlun­da ord­na­de for­mer, nu eller sena­re. Skulle det trots allt bli en hård Brexit kom­mer det att bli en stö­kig peri­od, men saker och ting kom­mer att fal­la på plats och san­no­likt fun­ge­ra väl på nya sätt efter en tid, säger Daniel Bergvall.

 

Svag krona och fortsatt låg ränta

Hur ser det då ut för den svens­ka eko­no­min? Relativt sta­bilt även om vi nu är inne i en fas med lång­sam­ma­re till­växt, trots stöd av både finans- och pen­ning­po­li­tik. Bostadsbyggandet brom­sar in, men inte lika kraf­tigt som de dyst­ras­te pro­gno­ser­na för­ut­spått. Industrin hål­ler ännu emot för­vå­nans­värt bra givet den sva­ga glo­ba­la indu­stri­kon­junk­tu­ren, med stöd av bland annat den sva­ga kro­nan men även genom att bil­in­du­strin kla­rat sig bätt­re än exem­pel­vis den tys­ka. Men en sva­ga­re omvärld ger till slut avtryck även på svensk eko­no­mi. 

– Den senas­te tidens glo­ba­la oro har sla­git hårt mot små valu­tor, men den svens­ka kro­nan har fak­tiskt utveck­lats säm­re än någon jäm­för­bar valu­ta. Så den sva­ga kro­nan beror på fle­ra oli­ka fak­to­rer, och inte bara på riks­ban­kens age­ran­de.

SEB ser i sin pro­gnos fram­åt för­sik­ti­ga hus­håll, en något sva­ga­re arbets­mark­nad samt en oför­änd­rad rän­ta fram till mit­ten på 2021.

– Sammantaget kan man säga att fram­ti­den får utvi­sa om det vi ser nu är det nya nor­ma­la. I vil­ket fall som helst stäl­ler nulä­get stör­re krav på nytän­kan­de hos såväl poli­ti­ker och central­ban­ker som inve­ste­ra­re, eko­no­mer och före­ta­ga­re. Spelplanen är inte given på sam­ma sätt som tidi­ga­re, vil­ket ska­par möj­lig­he­ter för den som är både klok och kre­a­tiv, avslu­tar Daniel Bergvall.

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.