SEB presenterar höstens Nordic Outlook

Det spännande läget i världsekonomin gjorde intresset för SEB:s Nordic Outlook-rapport rekordstort när den presenterades på World Trade Center Malmö häromveckan. Under lanseringsseminariet lyfte ekonomen och föreläsaren Daniel Bergvall bland annat temat Brexit, populismens framfart och den svenska ekonomin.

Två hän­del­ser präg­lar det eko­no­mis­ka och poli­tis­ka kli­ma­tet i värl­den under år 2016. Storbritanniens folk­om­röst­ning gäl­lan­de EU-med­lem­skap och det stun­dan­de pre­si­dent­va­let i USA, där det står mel­lan Hillary Clinton och Donald Trump.

Effekterna av Brexit

Folkomröstningen i Storbritannien avgjor­des i bör­jan av som­ma­ren och Brexit är nume­ra ett fak­tum. Enligt SEB:s Nordic Outlook lär exit­klau­su­len akti­ve­ras redan i bör­jan av 2017.

– Det finns ett antal skäl till att man vill vara gans­ka snabb med det här. Ett är ju för att få ner osä­ker­he­ten. Så länge aktö­rer, hus­håll och före­tag inte vet när Storbritannien kom­mer läm­na, hur det går till och hur den nya rela­tio­nen till EU kom­mer vara så kom­mer det att läg­ga en våt filt över inve­ste­ring­ar, säger Daniel Bergvall, SEB:s ana­ly­s­an­sva­ri­ge för Eurozonen och Finland.

Trots oklar­he­ten kring Brexit, ser SEB ing­en tyng­re nega­tiv effekt på eko­no­min i omvärl­den på läng­re sikt. 

I Storbritannien ser man fak­to­rer som pekar på en inbroms­ning istäl­let för en reces­sion. Vidare vid­hål­ler man att ned­gång­en efter nyhe­ten varit över­dri­ven på grund av över­rask­nings­ef­fek­ten och påpe­kar att det skett en åter­hämt­ning sen dess.

Den populistiska utmaningen

Eurozonen kom­mer att drab­bas till viss del, men fram­för allt anses effek­ter­na i nulä­get vara poli­tis­ka. Rapporten tar upp den senas­te tidens bak­slag för den glo­ba­la demo­kra­ti­se­rings­pro­ces­sen, såsom auk­to­ri­tä­ra tren­der i Sydostasien, fram­gång­ar­na för Trump och det väx­an­de stö­det för popu­lis­tis­ka EU-fient­li­ga par­ti­er i Europa.

Dessa popu­lis­tis­ka tren­der leder i sin tur till nya tänk­ba­ra sce­na­ri­er för den glo­ba­la och euro­pe­is­ka utveck­ling­en. Brutna han­dels­av­tal, en splitt­ring i euro­zo­nen, EU-kol­laps och ame­ri­kansk iso­la­tio­nism med Trump i spet­sen är någ­ra hypo­te­tis­ka sce­na­ri­er Daniel Bergvall omnäm­ner. Dock ser SEB även möj­lig­he­ter för prag­ma­tisk inter­na­tio­na­lism och vrid­ning­ar i en mer posi­tiv riktning.

– Reflexmässigt har man använt glo­ba­li­se­ring som något gene­rellt posi­tivt, men struk­turom­vand­ling­ar har gjort att många även drab­bas av det. Hur ser vi till de som drab­bas nega­tivt? Jag tror vi kom­mer pra­ta myc­ket mer om det här i framtiden.

Fortsatt stark tillväxt men stora politiska utmaningar i Sverige

Även i svensk eko­no­mi som hel­het menar Daniel Bergvall att effek­ter­na från den senas­te tidens stör­re poli­tis­ka och eko­no­mis­ka ske­en­den bör bli gans­ka begrän­sa­de. Men Sverige möter även sto­ra poli­tis­ka utma­ning­ar på natio­nell nivå, något som SEB tar upp i Nordic Outlook.

SEB:s pro­gno­ser ser att integ­ra­tions- och jobb­frå­gor kom­mer att ha störst inver­kan på den eko­no­mis­ka poli­ti­ken de närms­ta åren och man tror på till­ta­gan­de poli­tis­ka spän­ning­ar i takt med ökat tryck på handlingskraft.

– Svensk eko­no­mi går väl­digt starkt, men det är sam­ti­digt en tude­lad eko­no­mi. Det finns ett kraf­tigt utgifts­tryck i den offent­li­ga sek­torn vad gäl­ler offent­lig kon­sum­tion. Samtidigt när man tit­tar på påbör­ja­de lägen­he­ter och inve­ste­ring­ar ser man att de är kraf­ti­ga driv­kraf­ter till till­väx­ten just nu. Där är vi näs­tan uppe på de nivå­er­na man såg under bygg­top­pen i bör­jan av 90-talet.

Öresundsregionen får draghjälp av Köpenhamn

I Öresundsregionen har man ett väl­digt spe­ci­ellt läge såväl geo­gra­fiskt som eko­no­miskt, med nära för­bin­del­ser till Danmark som påver­kar. Daniel Bergvall påpe­kar att utveck­ling­en i regi­o­nen kan fär­gas lika myc­ket av den dans­ka som den svens­ka eko­no­min tack vare när­he­ten och kopp­ling­en till Danmark, var­på han tilläg­ger att den dans­ka eko­no­min genom­går en åter­hämt­ning som cen­tre­ras kring Köpenhamn.

Jan Kulle, som är kon­tors­chef på SEB i WTC Malmö, har följt utveck­ling­en sedan Öresundsbron öpp­na­des år 2000.

– Köpenhamn och Malmö har vux­it varand­ra när­ma­re och det märks att eko­no­min är under till­växt, inte minst här i Västra Hamnen. Det är myc­ket som star­tar upp och många som vågar. Det går ock­så i mer ord­nad takt än Stockholm som har vux­it kolos­salt och snabbt bli­vit upp­het­tatJan Kulle

Framtidens teknologi påverkar spelreglerna

Internationellt ser SEB att kon­junk­tu­ren suc­ces­sivt för­bätt­ras och Daniel Bergvall anser att före­tags­si­dans pro­duk­tions­in­ve­ste­ring­ar över­lag bör får ett upp­sving. Ju fler år med inve­ste­ring­ar på läg­re nivå och en låg rän­ta bör leda till en situ­a­tion där före­tags­in­du­strin mås­te bör­ja investera.

– Men var kom­mer de inve­ste­ra? I vil­ka län­der? På lite läng­re sikt lär auto­ma­ti­se­ring och robo­ti­se­ring göra pro­duk­tio­nen mer kapi­talin­ten­siv än arbets­krafts­in­ten­siv. Lönekostnaden blir inte lika vik­tig, och and­ra fak­to­rer kan kom­ma att spe­la in och bli vik­ti­ga, säger Daniel Bergvall.

En sådan utveck­ling kan kom­ma att leda till att en hel del pro­duk­tio­ner flyt­tar och det i sin tur kan påver­ka fram­ti­da eko­no­mis­ka prognoser.

Hela rap­por­ten för Nordic Outlook Augusti 2016 finns till­gäng­lig här.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.