SEB: Svensk tillväxt kommer att öka 2020

Hur ser det ekonomiska läget ut i Sverige och världen just nu? Inte så oroväckande som många företagare verkar tro, menar Daniel Bergvall, ekonom på SEB Research and Strategy. I stället bör svenska företag våga vara mer på hugget med att satsa för att ta del av kommande uppgångar. Vi sammanfattar SEB:s årliga konjunkturrapport.

Varje år loc­kar SEB:s eko­no­mi­se­mi­na­ri­um Nordic Outlook före­ta­ga­re och and­ra intres­se­ra­de från hela regi­o­nen till World Trade Center i Malmö. På semi­na­ri­et pre­sen­te­ras årets konjunkturrapport.

I år gav SEB Research and Strategys eko­nom Daniel Bergvall sin bild av det eko­no­mis­ka läget i Sverige och värl­den. Han gav ock­så råd till före­ta­ga­re som und­rar hur de ska tän­ka kring sina prioriteringar.

Det huvud­sak­li­ga bud­ska­pet var tyd­ligt: trots att allt fler rös­ter var­nar för reces­sion är de nega­ti­va rubri­ker­na i media över­driv­na. Det är fort­fa­ran­de goda tider för svens­ka före­tag att våga sat­sa och tän­ka ljust – något fler bör göra.

 

Låg risk för recession

2018 var ett år med sto­ra sväng­ning­ar på mark­na­den. Risker kring Brexit, ett hotan­de han­dels­krig och en ovän­tat svag eko­no­misk utveck­ling i fle­ra EU-län­der ska­pa­de oro bland Sveriges före­tag, berät­tar Daniel Bergvall.

– Vi såg ett tyd­ligt så kal­lat sen­cyk­liskt möns­ter. Det inne­bär att nega­ti­va eko­no­mis­ka och poli­tis­ka nyhe­ter plöts­ligt kan utlö­sa till synes opro­por­tio­ner­li­ga reak­tio­ner på de finan­si­el­la marknaderna.

Hans slut­sats är dock att eko­no­min inte brom­sar in till­räck­ligt kraf­tigt för att det ska kun­na utlö­sa en reces­sion. Risken för att det skul­le ske är bara 20–25 procent.

Varför är då svens­ka före­ta­ga­re så oro­li­ga för det världs­e­ko­no­mis­ka läget just nu? Är oron befogad?

 

Utmaningar i eurozonen drabbar Sverige

Enligt Daniel Bergvall beror oron del­vis på att euro­zo­nen, de 19 EU-län­der som har euron som valu­ta, upp­lev­de kraf­ti­ga ned­gång­ar inom fle­ra bran­scher under 2018.

Eftersom drygt två tred­je­de­lar av all svensk export går till just euro­zo­nen kän­de även svens­ka före­ta­ga­re av en mins­kad försäljning.

Men det ska inte ses som ett tec­ken på att någon stör­re eko­no­misk ned­gång är på väg.

– Många av pro­ble­men i euro­zo­nen är till­fäl­li­ga, som oron för Brexit och bud­get­brå­ket mel­lan Italien och Bryssel. De är inte till­räck­li­ga för att orsa­ka ned­gång i vår regi­on, för­kla­rar Daniel Bergvall.

 

Svensk tillväxt bedöms öka 2020

Hur ser det då ut på den svens­ka mark­na­den? Generellt har till­väx­ten varit för­vå­nans­värt svag och SEB har fått revi­de­ra ner sina pro­gno­ser för 2019. Svenska hus­håll har näm­li­gen varit tveksamma.

– Konsumtionen har inte ökat i den takt vi tidi­ga­re trott, säger Daniel Bergvall.

Men han ser ock­så att till­väx­ten i Sverige kom­mer att väx­la upp under 2020. Det beror bland annat på att bostads­byg­gan­det kom­mer igång igen. Även den expan­si­va finans­po­li­tik som förs i lan­det just nu, med låga rän­tor och en svag kro­na, ger stöd åt en posi­tiv utveckling.

Prognosen för ökan­de till­växt näs­ta år är något du som före­ta­ga­re kan ha i åtan­ke vid pla­ne­ring­en av kom­man­de satsningar.

 

Rådet: Vänta inte för länge med att investera

I en peri­od som den­na, med fal­lan­de börser, kan Daniel Bergvall för­stå om du som före­ta­ga­re kän­ner dig osä­ker. Men fak­tum är att Sveriges före­tag under lång tid gjort goda vins­ter och att löner­na och sys­sel­sätt­ning­en har ökat.

– Trots det­ta ser vi att många aktö­rer är för­sik­ti­ga. Kanske lite för för­sik­ti­ga. Vissa kom­mer igång med en inve­ste­ring gans­ka sent i en kon­junk­tur­cy­kel. De vän­tar och ser att det verk­li­gen hål­ler innan de tar ste­get, vil­ket gör att det blir för sent. När de väl gör sin inve­ste­ring är vi på väg in i näs­ta kon­junk­tur­ned­gång, för­kla­rar han.

 

Hur ska jag då tän­ka som företagare?

– Du bör hål­la i åtan­ke att det är ett gans­ka tajt läge på arbets­mark­na­den nu, med många pro­du­cen­ter som lig­ger nära taket för sin kapa­ci­tet. Dessutom i en mil­jö med låga rän­tor. Det gäl­ler att hål­la ögon och öron öpp­na, och se vad som hän­der inom den egna sek­torn. Vill du vara med på en möj­lig upp­gång så mås­te du ock­så vara för­be­redd på den, och våga sat­sa i tid, avslu­tar Daniel Bergvall.

 

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.