Sex tips för att lyckas med internationalisering

Är ditt företag redo att satsa utomlands? En internationalisering är en stor och spännande resa – om du har förberett dig väl. Här är sex tips för att lyckas internationellt som småföretagare.

Att ta det förs­ta ste­get utom­lands genom inter­na­tio­na­li­se­ring – eta­ble­ra sig på en ny mark­nad, kny­ta rätt affärs­kon­tak­ter och byg­ga frukt­sam­ma nät­verk – är för många mind­re före­tag en spre­tig pro­cess. Det beror inte minst på bris­tan­de kun­ska­per om den nya mark­na­den, men många före­ta­ga­re upp­täc­ker även tidigt vik­ten av att ha byggt ett stra­te­giskt, inter­na­tio­nellt nät­verk för att snabbt kun­na skaf­fa sig infly­tel­se­ri­ka ambas­sa­dö­rer och eta­ble­ra varumärket.

Det och många and­ra vik­ti­ga insik­ter fram­kom­mer i en ny stu­die gjord av stu­den­ter vid magis­ter­pro­gram­met för ent­re­pre­nör­skap och inno­va­tion vid Lunds universitet.

I stu­di­en Time to start tra­ding with the world har före­tags­le­da­re i oli­ka bran­scher med kon­tor i World Trade Center i Skåne inter­vju­ats om beho­ven för att kun­na inter­na­tio­na­li­se­ra sin verk­sam­het. Det visar sig att någ­ra frå­gor åter­kom­mer som ”do’s and dont’s” för att lyc­kas på en inter­na­tio­nell marknad.

Baserat på stu­di­en kom­mer här sex tips för att lyc­kas med före­ta­get internationellt:

1. Allokera rätt resurser för internationalisering – det kostar!

Hur myc­ket du kan sat­sa på en inter­na­tio­nell lan­se­ring är för­stås en bud­get­frå­ga, men även med en bra bud­get kan det vara svårt att göra kor­rek­ta beräk­ning­ar för vad det fak­tiskt kom­mer att kosta.

En inter­vju­per­son i stu­di­en sam­man­fat­tar det med att: ”Internationalisering kom­mer att kos­ta dub­belt så myc­ket som du planerat.”

Om du har tagit höjd, tids- och bud­get­mäs­sigt, för att söka loka­la till­stånd och sät­ta dig in i de loka­la juri­dis­ka regel­ver­ken kom­mer det dock inte ta lång tid för­rän affä­ren lönar sig.

Studien visar även att inter­na­tio­na­li­se­ring­en moti­ve­rar dina med­ar­be­ta­re på hem­ma­plan – ditt team kom­mer helt enkelt att vara stol­ta­re över att job­ba för ett inter­na­tio­nellt varumärke.

2. Hitta en strategisk partner

Ett av de mest effek­ti­va sät­ten att snabbt byg­ga nät­verk på i utlan­det är att inle­da ett stra­te­giskt part­ner­skap med en lokal aktör. Sondera ter­räng­en efter en part­ner som kan mark­na­den på plats, som kan kom­plet­te­ra din verk­sam­het och ge dig en skjuts in i nya affä­rer där ni båda kan pro­fi­te­ra på samarbetet.

Ofta har part­nern sys­ter­bo­lag eller part­ners som kan bli direk­ta kun­der till dig, eller bidra med goda distributionskanaler.

Enligt stu­di­en upp­le­ver de små­fö­re­tag som hit­tat en stra­te­gisk part­ner utom­lands att hela pro­ces­sen bli­vit myc­ket enkla­re – det går lät­ta­re att kny­ta nya affärs­kon­tak­ter, att få tag i rätt infor­ma­tion och att växa snabbare.

3. Sök branschspecifik rådgivning kring internationalisering

God affärs­råd­giv­ning i all ära, men om väg­led­ning­en du som före­ta­ga­re eller före­tags­le­da­re får när du ska tes­ta och vali­de­ra affärsidén utom­lands inte är bransch­spe­ci­fik är den i prin­cip bort­kas­tad. Det fram­kom­mer i de inter­vju­er som lig­ger till grund för studien.

Gör inga mål­grupp­sa­na­ly­ser som inte är bransch­spe­ci­fi­ka.

Flera av de organ och stif­tel­ser som i dag erbju­der råd­giv­ning kring till­växt och affärs­ut­veck­ling är bre­da i sin appro­ach, och du kom­mer tro­li­gen att behö­va kom­plet­te­ra med råd­giv­ning från en eller fle­ra per­so­ner på plats som kan din bransch. Gör inga mark­nads­un­der­sök­ning­ar eller mål­grupp­sa­na­ly­ser på nya mark­na­der som inte är branschspecifika.

Enligt stu­di­en är det­ta helt avgö­ran­de för hur små­fö­re­tag upp­le­ver beho­ven och möj­lig­he­ter­na vid internationalisering.

4. Gå med i branschspecifika nätverk

De mest upp­skat­ta­de och luk­ra­ti­va nät­ver­ken vid en sats­ning inter­na­tio­nellt visar sig vara bransch­spe­ci­fi­ka B2B-nät­verk, samt möj­lig­he­ten att del­ta vid inter­na­tio­nel­la handelsdelegationer.

”Jag tror att det finns en enorm poten­ti­al för den här typen av ’match­ma­king’”, säger en mana­ger i en inter­vju angå­en­de att hit­ta rätt nät­verk för att tes­ta, vali­de­ra och lan­se­ra sin affärsidé utomlands.

Gå där­för tidigt med i ett bransch­nät­verk – ju sma­la­re desto bätt­re – för att utby­ta vik­ti­ga kon­tak­ter, men ock­så för att posi­tio­ne­ra dig som en ny, lovan­de aktör inom ditt områ­de och få vik­ti­ga kun­ska­per om köpar­na på din nya marknad.

5. Marknadsför dig som internationell – tidigt

Export och expan­sion utom­lands är två vik­ti­ga led i att öka till­väx­ten och kun­na ta en stör­re del av mark­na­den. Det tyder på mog­nad, mod och posi­tiv utveck­ling, och är där­för något ditt före­tag tidigt bör kom­mu­ni­ce­ra i sin mark­nads­fö­ring. Som rent säl­jar­gu­ment byg­ger det tro­vär­dig­het och loc­kar fler inter­na­tio­nel­la kun­der av stör­re dignitet:

”Efter att vi fick vår förs­ta inter­na­tio­nel­la kund märk­te jag hur vårt ryk­te för­änd­ra­des”, säger en av stu­di­ens inter­vju­per­so­ner, vil­ket styrks av en annan: ”Vårt ryk­te har defi­ni­tivt bli­vit star­ka­re tack vare internationaliseringen”. 

Att fin­nas på fle­ra mark­na­der är stär­kan­de för varu­mär­ket i Sverige – ta vara på det redan tidigt i lan­se­ring­en, så har du myc­ket att vinna.

Av stu­di­en fram­kom­mer att ju fler län­der ditt före­tag bedri­ver verk­sam­het eller för­sälj­ning i, desto bätt­re blir dina nät­verk och desto enkla­re blir internationaliseringsprocessen.

6. Se till att ledningen har internationell erfarenhet

De före­tag som inter­vju­as i stu­di­en vid Lunds uni­ver­si­tet och som genom­gått en inter­na­tio­na­li­se­rings­pro­cess har alla en gemen­sam näm­na­re: de drivs och styrs ute­slu­tan­de av team med inter­na­tio­nell erfarenhet.

En vd som bott och levt utom­lands visar sig ha en långt stör­re benä­gen­het att sik­ta utom­lands med sin nuva­ran­de verk­sam­het, och kan ses som en indi­ka­tor på en inter­na­tio­nell inrikt­ning för företaget.

Om du som äga­re eller före­tags­le­da­re ska sat­sa inter­na­tio­nellt – se till att nyc­kel­per­so­ner i led­ning­en och/​eller sty­rel­sen har erfa­ren­het av att bo, leva eller arbe­ta utomlands.

Marknaden slu­tar inte vid Sveriges grän­ser, tvärtom kanske den fak­tiskt bör­jar där. Som en inter­vju­per­son säger i stu­di­en: ”Vad det hela hand­lar om i slutän­dan är att ska­pa till­växt och lönsamhet.”

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.