Sju goda vanor för självledarskap med framgång

Vill du jobba för att bli den allra bästa versionen av dig själv? Ledarskapskonceptet ”De sju goda vanorna” ger ledare över hela världen verktyg för att leda både sig själva och sina medarbetare mot framgång och ett hållbart arbetsliv. Anneth Dyberg på Yves Rocher delar med sig av sina erfarenheter och insikter.

Boken The 7 habits of highly effecti­ve peop­le av Stephen Covey kom 1989 och har idag sålts i över 20 mil­jo­ner exem­plar. Företaget FranklinCovey har tagit boken vida­re till ett ledar­skaps­pro­gram som mäng­der av före­tag runt om i värl­den arbe­tar med, bland annat skön­hets­fö­re­ta­get Yves Rocher.

Anneth Dyberg är HR-direk­tör för verk­sam­he­ten i Norden och arbe­tar aktivt med kon­cep­tet. Hon kom i kon­takt med de sju goda vanor­na under en intern­ut­bild­ning för alla HR-che­fer på huvud­kon­to­ret i Paris och kän­de att väl­digt myc­ket av hen­nes erfa­ren­he­ter inom ledar­skap föll på plats och fick en han­ter­bar form och process.

– Vi är på en för­änd­rings­re­sa och vill utma­na nulä­get, gam­la vanor och bete­en­den, och då är de sju goda vanor­na helt rätt. Jag gil­lar verk­li­gen hur man först tit­tar på sina pri­va­ta seg­rar för att sedan gå över till gemen­sam­ma seg­rar och ett ömse­si­digt bero­en­de för att lyc­kas och upp­nå mer.

Starkt verktyg för ledarskap under förändring

På Yves Rocher har hon utbil­dat led­nings­grup­pen och che­fer på oli­ka nivå­er i de sju goda vanor­na, och menar att kon­cep­tet fun­ge­rat oer­hört bra och bland annat gett dem ett gemen­samt språk.

– Särskilt när det gäl­ler för­änd­rings­ar­be­te, där du behö­ver hål­la ihop pro­ces­sen för att den inte ska bli spre­tig och inef­fek­tiv, är det­ta myc­ket vär­de­fullt. Alla är med när vi pra­tar om vad som är slu­tet i sik­te med exem­pel­vis ett möte, att ska­pa vin­na-vin­na-lös­ning­ar eller att gå vida­re till pro­ak­ti­vi­tet när vi fast­nat i att läg­ga ener­gi på sånt vi inte kan påver­ka, säger Anneth Dyberg.

En annan vik­tig aspekt av för­änd­ring är inno­va­tion. Här kan du läsa om hur du ska­par ett mer inno­va­tivt företag.

De sju goda vanor­na omfat­tar både att leda sig själv och att leda and­ra. Ett gott själv­le­dar­skap är ofta grun­den för att sedan kun­na leda and­ra på ett bra sätt. På så vis ska­pas en hel­het som stär­ker sig själv framåt.

– Vi ser i inter­na mät­ning­ar att enga­ge­mang­et gått från 50 till 80 pro­cent i Norden, vil­ket är en fan­tas­tisk utveck­ling som vi bland annat har de sju vanor­na att tac­ka för.

Fokus på gemensam reflektion

Viktiga nyck­lar i för­änd­rings­ar­be­tet är att tyd­lig­gö­ra målet, invol­ve­ra och ska­pa för­stå­el­se hos alla och att göra saker i rätt ord­ning. Här ser Anneth Dyberg att de sju vanor­na är ovär­der­li­ga red­skap för att job­ba struk­tu­re­rat och fram­gångs­rikt. Träningen inleds med genom­gång av teo­ri­er­na, men ägnas huvud­sak­li­gen åt att öva in vanor­na till­sam­mans och där­ef­ter reflek­te­ra gemen­samt – vad är läran­det här och hur kan vi använ­da det i vårt dag­li­ga arbete?

– Du behö­ver dra in teo­ri­er­na i ditt dag­li­ga arbets­liv för att de ska ge dig någon­ting. När du berät­tar om det­ta för and­ra och lyss­nar på deras reso­ne­mang så hän­der någon­ting. Vi får syn på vad teo­ri­er­na egent­li­gen hand­lar om. De blir verk­li­ga och kan göra skill­nad på riktigt.

Vad inne­bär det att vara ett kul­tur­styrt före­tag? Här berät­tar en av lan­dets mesta anli­ta­de kon­sul­ter inom kom­pe­tens­för­sörj­ning mer om det.

Stephen Coveys sju goda vanor – en beprövad väg till utveckling och framgång

De tre förs­ta vanor­na hand­lar om att hur du för­hål­ler dig till dig själv.

  1. Var pro­ak­tiv

Arbeta före­byg­gan­de och se på dig själv som en per­son som väl­jer och tar ansvar för dina reak­tio­ner och handlingar.

  1. Börja med slu­tet i sikte

Klargör all­tid först vad du vill upp­nå på ett mer över­gri­pan­de plan. Sätt upp mål uti­från dina grund­vär­de­ring­ar. Skapa en vision och håll den levande.

  1. Gör det vik­ti­gas­te först

Se till att ägna dig åt det som är vik­tigt, och inte det som är akut. Prioritera det som tar dig när­ma­re dina mål.

De tre föl­jan­de vanor­na hand­lar om hur du för­hål­ler dig till and­ra människor.

  1. Tänk vin­na-vin­na

Tänk all­tid på dina mot­par­ter som sam­ar­bets­part­ners, och strä­va efter att hit­ta lös­ning­ar som är för­del­ak­ti­ga för alla.

  1. Försök först för­stå och sedan att bli förstådd

Var en god lyss­na­re och strä­va efter att verk­li­gen för­stå – för endast då kan du sedan nå fram med dina egna synpunkter.

  1. Skapa syner­gi­er

Genom att för­stå and­ras driv­kraf­ter kan du med­ver­ka till att ska­pa lös­ning­ar och resul­tat som varit omöj­li­ga att nå på egen hand.

Den sista vanan hand­lar om att med­ve­tet strä­va efter stän­dig förbättring.

  1. Vässa sågen

När du ser till att krop­pen, hjär­nan, hjär­tat och sjä­len är i balans kan du hela tiden utveck­las mot att vara den all­ra bäs­ta ver­sio­nen av dig själv.

Arbetsliv i balans ger hållbara samhällen

På Yves Rocher kom­mer Anneth Dyberg att arbe­ta med åter­kom­man­de trä­ning inom de sju goda vanor­na, i förs­ta hand för ledar­na men där­ef­ter för alla med­ar­be­ta­re på hela före­ta­get. Hon poäng­te­rar att verk­ty­gen får full kraft efter att de upp­re­pats ett antal gång­er och fått mog­na lite, och ser det där­för som en lång­sik­tigt plan.

Anneth Dyberg berät­tar att inte minst den sjun­de vanan, som syf­tar till att ska­pa ett håll­bart arbets­liv, har lyfts fram som väl­digt bety­del­se­full. Den omslu­ter alla de and­ra vanor­na på ett fint sätt, genom att den foku­se­rar på hela män­ni­skan och hela livet. I tider av ohäl­sa och utbränd­het är har­mo­nis­ka med­ar­be­ta­re en cen­tral fak­tor för att både lyc­kas som före­tag och bidra till ett gott samhälle.

– Och det fina är att man inte behö­ver ta allt på en gång utan kan bör­ja med att för­änd­ra bara en enda vana och fak­tiskt mär­ka skill­nad. Sedan är man igång och inser hur allt län­kas sam­man på ett själv­klart sätt, avslu­tar Anneth Dyberg.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.