Skåne kan bli nav för internationell handel

Nu kan vinden vända för skånska företag, som länge jobbat i motvind efter finanskris och gränskontroller. Vid en konferens om internationella affärer lyfts Skåne fram som ett växande centrum för internationell handel. Så här siar experterna.

När chefse­ko­no­mer­na Pernilla Johansson från Sydsvenska Handelskammaren och Lena Sellgren från Business Sweden före­lä­ser på kon­fe­ren­sen Internationell Handel 2018 stäl­ler de sig frå­gan: Hur står sig Skåne i globaliseringen?

Storstadsregionerna Göteborg och Stockholm är fort­satt star­ka moto­rer för till­växt och inter­na­tio­na­li­se­ring, men hur går det för mark­na­den i Skåne?

– Här nere i Skåne har vi inte dra­git lika myc­ket nyt­ta av de posi­ti­va effek­ter­na av att befin­na oss i en stör­re regi­on som man har i Stockholm och Göteborg – effek­ter­na av att många av de sto­ra före­ta­gen finns så nära varand­ra geo­gra­fiskt. Men tren­den är tyd­lig: allt stör­re del av den eko­no­mis­ka akti­vi­te­ten kon­cen­tre­ras till Malmö, med nye­ta­ble­ring­ar i Hyllie, säger Lena Sellgren, chefse­ko­nom och ana­lys­chef på Business Sweden, under föredraget.

 

Skåne har hämtat sig efter finanskrisen

Det skåns­ka närings­li­vets han­del med omvärl­den låg länge i lin­je med de and­ra stor­stads­re­gi­o­ner­nas, men finan­s­kri­sen 2008–2013 slog sär­skilt hårt här.

Det har där­för tagit läng­re tid – när­ma­re tio år – för skåns­ka före­tag att kom­ma till­ba­ka till sam­ma pro­duk­ti­vi­tets­ni­vå som före finan­s­kri­sen. Det för­kla­rar Sydsvenska Handelskammarens chefse­ko­nom Pernilla Johansson under före­dra­get. Dessutom har Skånes han­dels­kraft i prin­cip legat i hän­der­na på någ­ra få sto­ra aktörer.

”Produktivitetstappet är kopp­lat till ett fåtal sto­ra företag.” 
– Skåne har länge varit forsk­nings­in­ten­sivt och haft myc­ket till­verk­nings­in­du­stri. Det som hän­de här var att Astra Zeneca flyt­ta­de ut sin forsk­nings­an­lägg­ning och att Sony Ericsson gjor­de kraf­ti­ga ned­drag­ning­ar när man blev Sony Mobile. Produktivitetstappet i skånsk eko­no­mi är starkt kopp­lat till ett fåtal sto­ra, inter­na­tio­nel­la före­tag. Det får effekt för and­ra före­tag, kon­sul­ter och avknopp­ning­ar i form av nya star­tups som påver­kas indi­rekt, för­kla­rar Pernilla Johansson.

 

Nu har dock även Skåne häm­tat sig efter finan­s­kri­sen. Lena Sellgren från Business Sweden stäl­ler där­för frå­gan: Hur tar vi nu på oss ledar­trö­jan? Vi är inno­va­ti­va, och visst gör vi ett myc­ket fint avtryck ute i värl­den, men hur blir vi en ännu star­ka­re spelare?

 

Utmaningen: Få utbytesstudenterna att stanna

Enligt Lena Sellgren har Skåne nu möj­lig­het att loc­ka fler stör­re bolag.

– Jag tän­ker att man ska se det som en poten­ti­al. Vi har fär­re sto­ra bolag här och läg­re inter­na­tio­na­li­se­rings­grad – men vi är ju näs­tan på kon­ti­nen­ten, tyc­ker vi. En fram­tids­spa­ning är att det är just det som kom­mer göra oss star­ka­re nu, säger hon under föredraget.

Både Lena Sellgren och Pernilla Johansson pekar på poten­ti­a­len i de många inter­na­tio­nel­la stu­den­ter­na som kom­mer till Skåne.

– Skåne är inte en så stor regi­on att vi kan häm­ta hem tap­pet när sto­ra före­tag flyt­tar, men vi kan del­vis häm­ta hem det om vi får de inter­na­tio­nel­la stu­den­ter­na att stan­na, säger Pernilla Johansson. Av de stu­den­ter som kom­mer till Sverige är det endast 20 pro­cent som stan­nar kvar och job­bar. Samtidigt visar forsk­ning att du är mer benä­gen att hand­la med värl­den om du har inter­na­tio­nel­la med­ar­be­ta­re, så det finns poten­ti­al i att du kny­ter till dig fler av stu­den­ter­na för att öka ditt nät­verk internationellt.

 

Öresundsregionen sätter Skåne på kartan

Enligt Pernilla Johansson är Skåne för litet för att ta sta­fett­pin­nen på den inter­na­tio­nel­la mark­na­den. Men som en del av en stör­re regi­on har Skåne nu möj­lig­het att bli ett allt vik­ti­ga­re nav för inter­na­tio­nell han­del framåt.

– Finanskrisen och gräns­kon­trol­ler­na lade en våt filt över allt vi hade på gång, säger hon under före­läs­ning­en. Men Öresundsregionen och Greater Copenhagen är en bra väg för gemen­sam internationalisering.

Lena Sellgren hål­ler med, och pekar fram­för allt på Malmö som till­växtre­gi­on, med när­he­ten till kontinenten.

– Jag tror att det för­änd­ras och att vi bör­jar se en ökad kon­cent­ra­tion av job­ben till Malmö, där när­he­ten till Kastrup är avgörande.

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.