”Skånes arbetsplatser har kommit imponerande långt”

När World Trade Centers (WTC) globala ledning från New York besöker Skåne fascineras de av WTCs arbetsplatser i Malmö, Lund och Helsingborg. ”Här jobbar man med delningsekonomi på ett sätt som är helt unikt”, säger vd:n Scott Ferguson.

Ett före­tag som hyr kon­torslo­kal eller arbets­plat­ser på World Trade Center i Malmö kan skri­va ut offer­ter på World Trade Center i Helsingborg och boka gemen­samt kon­fe­rens­rum på kon­to­ret i Lund från sam­ma plats. Kontoren är hop­kopp­la­de vir­tu­ellt, och alla resur­ser delas mel­lan före­ta­gen med hjälp av digi­ta­la verk­tyg. Arbetsplatserna är fle­ra, men ändå en och sam­ma.

Samtidigt är före­ta­gen i kon­torslo­ka­ler­na även sam­man­län­ka­de inter­na­tio­nellt – genom World Trade Center-orga­ni­sa­tio­nen är de en del av det sto­ra han­dels­nät­verk som omfat­tar 334 World Trade Centers i 92 län­der värl­den över.

Sättet som del­nings­e­ko­no­min, the sha­ring eco­nomy, präg­lar verk­sam­he­ter­na för de inter­na­tio­nel­la kon­tors­ho­tel­len i Skåne väc­ker fasci­na­tion utom­lands. Det fram­går när World Trade Center Associations (WTCA) led­ning från New York gäs­tar kon­to­ren i Skåne.

– Det är så intres­sant att se hur hop­kopp­la­de WTC:s arbets­plat­ser i Malmö, Lund och Helsingborg är och hur del­nings­e­ko­no­min är upp­byggd. Arbetsplatserna kom­mu­ni­ce­rar med varand­ra och allt häng­er ihop. Här job­bar man med ”the sha­ring eco­nomy” på ett sätt som, i mitt tyc­ke, är helt unikt, säger Scott Ferguson, vd för World Trade Center Associations i New York.

 

Arbetsplatser med blandade verksamheter främjar affärer

Enligt Scott Ferguson är digi­ta­li­se­ring­en av kon­tors­ho­tel­len och arbets­plat­ser­na som nu sker i Skåne ett vik­tigt steg i utveck­ling­en mot en mer sam­man­kopp­lad värld. Inte minst för att det möj­lig­gör mer och bätt­re nät­ver­kan­de för närings­li­vet:

– Visst ser vi att våra kon­tor anpas­sas mer och mer för att främ­ja möten och ming­el, men för att det ska vara luk­ra­tivt krävs det att det finns en mång­fald bland före­ta­gen som vis­tas där, och att de kom­plet­te­rar varand­ra. På en arbets­plats med oli­ka före­tag mås­te vi se till att alla kom­pe­ten­ser behövs och kom­mer till använd­ning. Vi vet att såda­na arbets­plat­ser främ­jar affä­rer, säger han.

Han får med­håll av Alexander Brown, WTCA:s kom­mu­ni­ka­tions­chef:

– Nätverkande på arbets­plat­ser med dela­de resur­ser byg­ger helt och hål­let på för­tro­en­de. På ett gemen­samt kon­tor, som här i Malmö, möter du många män­ni­skor i mötes­rum­men och fikarum­men, och då mås­te du kän­na att du kan lita på dem för ditt ryk­te och ditt varu­mär­kes skull. Det är ett ömse­si­digt för­tro­en­de – när man har det kan man dra fan­tas­tis­ka för­de­lar av varand­ra och hjäl­pa varand­ra att ska­pa affä­rer, säger han.

 

Ett sätt att jobba från flera arbetsplatser samtidigt

World Trade Centers kon­cept är glo­balt, men var­je kon­tor är unikt utfor­mat och drivs uti­från loka­la behov. Konceptet för World Trade Center i Malmö, Lund och Helsingborg är desig­nat för till­växt­fö­re­tags oli­ka utveck­lings­sta­di­er och behov. Här ska ett före­tag kun­na växa på ett håll­bart vis, med till­gång till flex­ib­la hyres­kon­trakt, kur­ser och semi­na­ri­er, möj­lig­het till orga­ni­se­ra­de gemen­sam­ma affärs­re­sor och han­dels­de­le­ga­tio­ner samt råd­giv­ning kring rekry­te­ring och expan­sion.

Att samt­li­ga före­tag har till­gång till resur­ser­na på World Trade Centers tre kon­tor i Skåne gör att upp­läg­get blir eko­no­miskt för alla, inte minst vad gäl­ler kon­fe­rens­rum, tek­nisk utrust­ning och sär­skil­da nät­verks­pri­ser på exem­pel­vis hotell­rum och möb­ler för med­lem­mar.

Men fram­för allt har man mins­kat avstån­den mel­lan före­ta­gen på de oli­ka orter­na genom att kopp­la ihop arbets­plat­ser­na digi­talt.

– För var­je dag som går blir värl­den mer sam­man­häng­an­de, och det stäm­mer väl över­ens med World Trade Centers kon­cept. Bara det att du kom­mer i kon­takt med hela värl­den från ditt kon­tor i Malmö, Lund eller Helsingborg, med hjälp av vårt sto­ra inter­na­tio­nel­la nät­verk, är en jät­te­för­del. De akti­vi­tets­ba­se­ra­de kon­to­ren här i Skåne har gått ett steg läng­re och är redan bygg­da för ett flex­i­belt sätt att arbe­ta över de geo­gra­fis­ka grän­ser­na, säger Scott Ferguson.

 

Besök i Malmö från WTCA i New York och WTC Ballerup: Niklas Åklundh, Scott Ferguson, Sophia Engleson, Benedicte Ronje, Alexander Brown och Toby Monckton.

 

”Skåne går i helt rätt riktning”

World Trade Center Associations led­ning menar att kon­to­ren och arbets­plat­ser­na i Skåne lig­ger långt fram vad gäl­ler digi­ta­li­se­ring och kom­mu­ni­ka­tion.

– Idén med World Trade Center har all­tid varit nät­ver­kan­de, och nu när värl­den blir mer flex­i­bel och vi sam­ar­be­tar med varand­ra på distans är det mer rätt i tiden än någon­sin. Här i Skåne och Sverige är ni redan rus­ta­de för mor­gon­da­gen och det sätt man kom­mer att göra affä­rer på fram­ö­ver. Ni går i helt rätt rikt­ning, säger Scott Ferguson.

 

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.