Skapa en arbetsplats som främjar hälsa

Träning ger många fördelar för både kropp och själ, och den bästa träningen är den som blir av. Att göra det enkelt för dina medarbetare att träna är därmed en god investering. Isabelle Wendelin på World Trade Center berättar om alla goda effekter ett bra träningsutbud på arbetsplatsen kan ha – och ger dig sina bästa tips för ditt eget kontor.

Många exper­ter vitt­nar om alla för­de­lar trä­ning och sun­da vanor ger oss, även när det gäl­ler ett håll­bart arbets­liv. För att både krop­pen och hjär­nan ska fun­ge­ra bra på job­bet och hål­la i läng­den, behö­ver vi ta väl hand om vår hälsa.

När vi trä­nar ökar exem­pel­vis vår för­må­ga att kon­cen­tre­ra oss och att vara kre­a­ti­va. Dessutom mins­kar käns­lan av stress och vi sover bätt­re. Att dina med­ar­be­ta­re lever häl­so­samt ger dig ock­så en kon­kur­rens­för­del, då under­sök­ning­ar visar att trä­ning får oss att pre­ste­ra mer.

Utmaning att få in träning i vardagen

Det kan dock vara svårt för många att få till logisti­ken i var­da­gen, och där kan en häl­so­främ­jan­de arbets­plats bidra på ett avgö­ran­de sätt. Att inve­ste­ra i dina med­ar­be­ta­res häl­sa är en klok stra­te­gi för din affär. Ett bra exem­pel är World Trade Centers kon­tors­fas­tig­het på Skeppsgatan i Malmö, även kal­lad Hälsans hus. Där genom­sy­ras hela verk­sam­he­ten av ett med­ve­tet fokus på att sti­mu­le­ra till trä­ning och en håll­bar livsstil.

– Husets hjär­ta är recep­tio­nen. Där sam­lar vi alla tjäns­ter som huset erbju­der – och myc­ket cir­ku­le­rar kring häl­sa. Vi har bland annat ett hel­ut­rus­tat gym med PT och trä­nings­pass som cir­kel­trä­ning och box­ning, även yoga, mind­ful­ness, rehab och kostråd­giv­ning. Snart öpp­nar ock­så en padel­hall, säger Isabelle Wendelin som är kom­mer­si­ell för­val­ta­re av fastigheten.

Även många av de före­tag som huse­rar på WTC Skeppsgatan har verk­sam­het inom frisk­vård och häl­sa, bland annat Activitus, som erbju­der indi­vi­dan­pas­sad trä­nings­pla­ne­ring base­rad på tes­ter och ana­ly­ser, samt fle­ra mas­sö­rer, en napra­pat och en fysioterapeut.

För att upp­munt­ra till akti­vi­te­ter utom­hus, i de grö­na par­ker­na eller längs havet, finns omkläd­nings­rum med dusch och lås­ba­ra skåp, och en säker cykel­par­ke­ring är på gång.

– Ibland kör vi cykel­da­gar, för att inspi­re­ra folk att kom­ma igång och cyk­la till job­bet åtminsto­ne någon gång ibland. Det är svårt att bry­ta en vana, och förs­ta ste­get kan vara att fak­tiskt pro­va på hur det är – och upp­täc­ka att det kanske inte var så krångligt.

Forma erbjudandet efter människors önskemål

Isabelle Wendelin vet av egen erfa­ren­het att det exem­pel­vis för små­barns­för­äld­rar kan vara väl­digt svårt att få ihop alla delar­na i var­da­gen. Det under­lät­tar då oer­hört myc­ket om trä­ning­en finns lätt till­gäng­ligt på arbets­plat­sen. Även att det finns en vari­a­tion, så att alla kan hit­ta sin grej, är värdefullt.

– Har du sovit för lite på nat­ten är det kanske inte ett gym­pass du behö­ver utan en stunds yoga och mind­ful­nes­s­trä­ning. Det är ock­så väl­digt skönt att inte behö­va trans­por­te­ra sig till ytter­li­ga­re ett stäl­le, utan i prin­cip kun­na ta his­sen ner och sät­ta igång. Det spa­rar myc­ket tid och gör att trä­ning­en verk­li­gen blir av.

Hon lyf­ter ock­så upp en annan stor för­del med att ha trä­ning i egen regi, näm­li­gen att folk i huset kan öns­ka och påver­ka vil­ken typ av pass som går på vil­ka tider.

– Först då kan vi ju verk­li­gen se till att for­ma utbu­det efter vad som fak­tiskt pas­sar de som vill trä­na. Är det exem­pel­vis ett gäng som gär­na kör box­ning tidigt fre­dag mor­gon, så för­sö­ker vi ord­na ett pass då.

Här tip­sar mind­ful­nes­sin­struk­tö­ren Danny Cranmer om fem enk­la, goda vanor du kan infö­ra på job­bet för att bli mer mindful.

Trevlig stämning och goda relationer

Träning på job­bet gör ock­så myc­ket för den soci­a­la mil­jön, eftersom det är enkelt att mötas och ska­pa rela­tio­ner när man trä­nar till­sam­mans. På Word Trade Center finns många mind­re bolag som kanske inte varit igång så länge, och då är det trev­ligt att lära kän­na nya ”kol­le­gor” på det sättet.

– Många stäm­mer träff för att trä­na till­sam­mans, vil­ket ock­så gör att man spor­rar varand­ra även de dagar det kanske är fres­tan­de att hop­pa över. För efteråt är man ju all­tid glad att man gjor­de det ändå, säger Isabella Wendelin.

Enkla tips för mer träning på kontoret

Om du job­bar i en fas­tig­het som inte erbju­der lös­ning­ar för att främ­ja häl­sa, finns det ändå myc­ket du kan göra på egen hand.

  • Sätt upp ribb­sto­lar på en vägg och ta en böj- och sträck­pa­us emellanåt
  • Köp in balans­brä­dor, och kanske någ­ra pila­tes­bol­lar att sit­ta på
  • Mobila stå­bord är ett bra hjälp­me­del för att få in rörel­se natur­ligt under arbetsdagen
  • Boka en yoga­in­struk­tör som kom­mer en gång i veckan
  • Ordna egna täv­ling­ar, exem­pel­vis stegräk­ning, eller ställ upp i loka­la ini­ti­a­tiv där oli­ka lag täv­lar mot varandra
  • Se till att ha ett trev­ligt utrym­me där dina med­ar­be­ta­re kan medi­te­ra i lugn och ro, eller helt enkelt vila sig en stund

Här får du fler tips på kre­a­ti­va häl­so­i­ni­ti­a­tiv och smar­ta red­skap som främ­jar fris­ka­re, star­ka­re och mer pro­duk­ti­va medarbetare.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.