Skapa en mångfaldssmart arbetsplats

Att eftersträva mångfald på arbetsplatsen är ett relativt okontroversiellt mål ur ett etiskt perspektiv, men det är även gynnsamt för affärerna. Verenice Bengtsson, samordnare på Mine, hjälper företag att driva mångfaldsfrågan i sina verksamheter. Här berättar hon mer om frågans vikt och erbjuder tips på vad du kan tänka på i mångfaldsarbetet för just ditt företag.

Flera stu­di­er har över en läng­re tid visat på oli­ka för­de­lar med mång­fald för både arbets­plat­ser och affä­rer. Man har bland annat iden­ti­fi­e­rat att hete­ro­ge­na grupp­sam­man­sätt­ning­ar kan leda till hög­re pre­sta­tio­ner och ökad vinst.

Verenice Bengtsson är sam­ord­na­re på Mine, en med­lems­or­ga­ni­sa­tion som ver­kar för ökad mång­fald och inklu­de­ring på arbets­plat­ser genom att kon­kre­ti­se­ra och tyd­li­ga­re kopp­la frå­gan till lön­sam­het, verk­sam­hets­ut­veck­ling, affärsnyt­ta och tillväxt.

– Vi bru­kar säga att män­ni­skor är som ett pus­sel med oli­ka bitar, så som kön­si­den­ti­tet, etni­ci­tet, ålder, funk­tio­na­li­tet, sex­u­ell lägg­ning och reli­gi­on eller tros­upp­fatt­ning. Alla delar­na spe­lar roll och gör oss uni­ka. Att för­stå och att ta till vara på den­na mång­fald är att för­stå och ta till vara på många oli­ka kom­pe­ten­ser och erfa­ren­he­ter, för­kla­rar Verenice Bengtsson.

Företagskulturen sätter tonen

Att ska­pa en mång­falds­smart arbets­plats krä­ver först och främst ett led­nings­be­slut, då det ofta hand­lar om att kom­ma igång med rekry­te­rings­pro­ces­sen. För det krävs viss för­be­re­del­se och kun­skap inom områ­den så som mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och diskrimineringslagen.

Men att endast sat­sa på rekry­te­ring räc­ker inte, menar Verenice Bengtsson, sär­skilt då en fram­gångs­rik rekry­te­ring endast möj­lig­görs av före­ta­gets för­må­ga till intro­spek­tivt tänkande.

– Kompetensmatchningen bör stå i fokus i rekry­te­rings­pro­ces­sen, men det är minst lika vik­tigt att pra­ta om före­ta­gets vär­de­ring­ar vid match­ning­en. Därför ska man egent­li­gen bör­ja att se till företagskulturen.

På Mine har man obser­ve­rat att det ofta bara är någ­ra grup­per, exem­pel­vis che­fer, som utbil­das inom mång­falds­frå­gor. Men för att mång­falds­sats­ning­ar­na ska kopp­las till de verk­sam­hets­mål och vär­de­ring­ar som alla i orga­ni­sa­tio­nen arbe­tar efter krävs att alla invol­ve­ras i utbildningsstadiet.

– Mångfald krä­ver att alla i orga­ni­sa­tio­nen för­står och använ­der de rikt­lin­jer som inte­gre­rar mång­falds­frå­gor för att göra vär­de­grun­den levan­de. Tillsammans ska­par de före­tagskul­tu­ren som gör att alla kän­ner sig inklu­de­ra­de i allt från led­nings­fi­lo­so­fin till fikarummet.

En långsiktig process

När det är dags att dis­ku­te­ra mång­falds­ar­be­tet på arbets­plat­sen kan det vara bra att sam­ver­ka med and­ra mång­falds­smar­ta före­tag för att dela med sig av erfa­ren­he­ter och god praxis.

Men först före­slår Verenice Bengtsson att man som före­tag blic­kar inåt i verk­sam­he­ten och bör­jar fun­de­ra på någ­ra vik­ti­ga frågor.

– Genom att använ­da oss av ett inklu­de­ran­de språk och frå­ge­ställ­ning­ar kan vi ock­så ska­pa ett bätt­re bemö­tan­de på arbets­plat­sen. Vilka tror vi ingår i vi:et? Vad byg­ger vi det på? Är det att alla är som vi själ­va? Vilka gör vi då ”de and­ra” till?

I vis­sa fall kan före­tag ha som mål att upp­nå mång­fald inom en viss tids­ram och vid en viss dead­li­ne. Men Verenice Bengtsson poäng­te­rar att det för­håll­nings­sät­tet till frå­gan kanske inte är det bästa.

Mångfald är inte ett mål, utan ett medel för att nå and­ra mål 

– Mångfald är inte ett mål, utan ett medel för att nå and­ra mål. I slutän­dan hand­lar det om att ska­pa ett inklu­de­ran­de sam­häl­le där alla kom­pe­ten­ser och all poten­ti­al kan kom­ma till sin rätt och tas till vara på.

Hon säger vida­re att det där­för är en frå­ga som man behö­ver arbe­ta med kontinuerligt.

– I många fall inne­bär mång­falds­ar­be­tet en fun­da­men­tal för­änd­ring av en arbets­plats kul­tur och struk­tu­rer för att man verk­li­gen ska kun­na ta till vara på för­de­lar­na – och det är en lång­sik­tig process.

Mångfald som Employer Branding

En sak som Mine talar om myc­ket i sitt arbe­te är kopp­ling­en mel­lan mång­fald och Employer Branding. Särskilt i ett sam­hälls­kli­mat som visar på en med­ve­ten­het som stäl­ler hög­re krav på företag.

– Många vill idag veta hur ett före­tag ver­kar och vad det gör för sam­häl­let, mil­jön och de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter­na. Den här med­ve­ten­he­ten finns även bland poten­ti­el­la anställ­da. Man mås­te där­för visa att man job­bar aktivt med des­sa frå­gor, säger Verenice Bengtsson.

Hon för­kla­rar vida­re att syf­tet med mång­falds­ar­be­tet är att ska­pa en mil­jö där alla anställ­da kan kän­na sig inklu­de­ra­de och tryg­ga för att sedan utveck­las och upp­nå sin ful­la potential.

Nöjda anställ­da leder inte helt ovän­tat till goda affärsmöjligheter.

– Vår erfa­ren­het visar att före­tag som arbe­tar lång­sik­tigt med mång­fald och inklu­de­ring ofta mins­kar per­so­nal­om­sätt­ning­en sam­ti­digt som de ökar lön­sam­het och inno­va­tio­ner. Det är en god affär för såväl före­ta­get som indi­vi­den. Verenice Bengtsson

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.