Skippa ”mellanmjölkskontoren”

Vi är alla olika. Vi har olika positioner och ansvarsområden och därmed olika behov av arbetsplats. Hur kommer det sig då att kontor än idag utformas på samma sätt som man ”alltid har gjort”?

– Du lagar väl inte mat i sov­rum­met? Eller bors­tar tän­der­na i vardagsrummet?
Jonas Thelandersson på Veldhoen + Company stäl­ler två reto­ris­ka frå­gor som slår huvu­det på spiken.

Vad han vill få fram är att vi, i vår var­dags­mil­jö, genom­för oli­ka moment i de rum eller mil­jö­er där de är bäst läm­pa­de för att genom­fö­ras. Detta är även den bäran­de tan­ken i den akti­vi­tets­ba­se­ra­de arbets­plat­sen, där arbets­sät­tet byg­ger på exakt sam­ma princip.

Det för­härs­kan­de sät­tet att pla­ne­ra kon­tor – det vill säga det tra­di­tio­nel­la cell­kon­tor­stän­ket och av Jonas kal­lat ”mel­lan­mjölkslä­ge” – är ett läge där alla för­vän­tas pas­sa in i mal­len med stol, skriv­bord och doku­ment­sam­la­re. Resultatet är en arbets­mil­jö där ing­et blir rik­tigt bra, utan bara halv­bra för de all­ra fles­ta – ”mel­lan­mjölk”.

– Vårt sätt att utfor­ma arbets­sät­tet byg­ger på att ska­pa ide­a­lis­ka för­hål­lan­den på indi­vid­ni­vå och där­i­ge­nom öka pro­duk­ti­vi­tet, häl­sa och väl­må­ga, säger Jonas.

– Det gäl­ler oav­sett om du är på ditt fysis­ka kon­tor, hem­ma eller på resa.

För att upp­nå det­ta mäter vi upp de akti­vi­tets­möns­ter som exi­ste­rar inom en orga­ni­sa­tion och ser till att fin­na de lös­ning­ar – fysis­ka, tek­nis­ka och på ledar­skaps­ni­vå – som bäst stöt­tar de behov som finns. Det hand­lar om att vara pro­duk­tiv och upp­fyl­la orga­ni­sa­tio­nens affärs­mäs­si­ga mål.

Metodiken är egent­li­gen inte ny. Redan för 25 år sedan bör­ja­de man byg­ga för att orga­ni­se­ra sig akti­vi­tets­ba­se­rat i Nederländerna, som arbets­sät­tet här­stam­mar från. Tekniker änd­ras, lik­som struk­tu­rer, vil­ket så klart gör att för­ut­sätt­ning­ar­na på arbets­plat­ser­na runt om i värl­den ock­så för­änd­ras. Något som kraf­tigt för­enklas när arbets­sät­tet är aktivitetsbaserat.

Mätningar visar att dagens tra­di­tio­nel­la kon­tors­plat­ser står tom­ma näs­tan 50 pro­cent av tiden. Inte för att hälf­ten av oss är sju­ka eller på resa vid var­je givet till­fäl­le, utan även för att vi går undan för att ha ett tele­fon­mö­te, sit­ter i en arbets­grupp i ett kon­fe­rens­rum eller har tagit vår till­flykt till det loka­la kafé­et för att gå ige­nom en under­sök­ning med en kollega.

Den nya tidens kon­tor tar hän­syn till alla de oli­ka para­met­rar som vi har att ta ställ­ning till under vår arbets­dag för att kun­na hit­ta sätt att arbe­ta där vi kan pre­ste­ra all­ra bäst och använ­da vår tid på effek­ti­vast möj­li­ga sätt.

Att ta bort en arbets­plats som fun­ge­rar halv­bra hela tiden och ersät­ta den med ett antal oli­ka, där var och en är opti­me­rad för vad du ska genom­fö­ra vid var­je givet till­fäl­le, ger en arbets­dag med sam­ma använd­bar­het som ett mul­ti­verk­tyg, men där var­je funk­tion för­fi­nats till att fun­ge­ra med snudd på kirur­gisk precision.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.