Startskottet gick i Business Center

Framgångssagan BIMobject började med att Stefan Larsson ensam flyttade in på World Trade Center Business Center i Malmö. Några år senare utsågs företaget till det mest lovande privata teknikföretaget i Europa. Och målet är att fortsätta växa.

I kon­kur­rens med över 2 000 and­ra före­tag vann BIMobjekt Red Herring Top 100 award 2013. Kandidater och fina­lis­ter utses av redak­tö­rer­na på den inter­na­tio­nel­la bransch­tid­skrif­ten Red Herring. Femton av dem som täv­la­de i Europa bjöds till Silicon Valley för att pre­sen­te­ra sig för den ame­ri­kans­ka mark­na­den.

Man bedö­mer bland annat finan­si­ellt resul­tat, tek­nisk inno­va­tion, soci­alt vär­de och radi­kal inver­kan på mark­na­den hos nya före­tag.

– Red Herring var bland de förs­ta som upp­täck­te Google, Facebook, Twitter och Skype. Vi har vux­it snabbt och vi fort­sät­ter – om fem år ska vi fin­nas i hund­ra län­der som en glo­bal data­bas för bygg- och inred­nings­till­ver­ka­re, säger BIMobjects vd Stefan Larsson.

Tredimensionella produkter

BIMobject pro­du­ce­rar digi­ta­la objekt som läggs upp på före­ta­gens pro­dukt­por­ta­ler. De fun­ge­rar som infor­ma­tions­un­der­lag för arki­tek­ter, inred­nings­ar­ki­tek­ter och byg­ga­re samt som mark­nads­fö­rings­ser­vice för till­ver­kar­na. Produkternas mått i höjd, längd och bredd över­sätts elektro­niskt och blir tre­di­men­sio­nel­la ver­sio­ner som kan pla­ce­ras på giv­na
utrym­men i en inred­ning, allt­i­från föns­ter till fåtöl­jer.

Internet är en lot­s­väg och utveck­ling­en för­enklar BIMobjects möj­lig­he­ter att nå kun­der och använ­da­re. Förutom den egna och till­ver­kar­nas hem­si­dor syns man via Cloud, Google,
appli­ka­tio­ner och Youtube.

– På mind­re än ett år har vi ska­pat en kvarts mil­jon prospekts/​leads till till­ver­kar­na. Jämför det med hur många man når ut till på en mäs­sa, säger Stefan Larsson.

25 års erfarenhet

Stefan Larsson har tju­go­fem års erfa­ren­het som före­ta­ga­re och anställd inom data- och elekt­ro­nik­bran­schen och han har skaf­fat sig ett heli­kop­ter­per­spek­tiv.

Han star­ta­de sitt förs­ta före­tag, Lasercad, som nybli­ven stu­dent och det sål­des åtta år sena­re
till Computerland. Under någ­ra år var han vd för tre oli­ka bolag och ett av dem lan­se­ra­de cd-rom­ski­vor för till­ver­ka­re i inred­nings­bran­schen.

Vid sekel­skif­tet star­ta­de han sin inter­na­tio­nel­la kar­riär och var bland annat glo­bal för­sälj­nings­chef för Graphisoft, res­te över hela värl­den och hade en bud­get på 250 mil­jo­ner. Det nät­verk han bygg­de upp då har han nyt­ta av idag.

– I janu­a­ri 2011 sade jag upp mig. Jag är en ent­re­pre­nör och vil­le utveck­la mina egna idéer. Jag hade sett hur World Trade Center fun­ge­ra­de ute i värl­den och när jag fick se WTC Malmö blev det kär­lek vid förs­ta ögon­kas­tet. Jag hyr­de ett litet kon­tor i Business Center och de förs­ta åtta måna­der­na satt jag ensam. Jag hade bestämt mig för att skri­va en bok om mina erfa­ren­he­ter, ”töm­ma hård­dis­ken”, och efter någ­ra måna­der var ”The pro­ce­du­ral Selling – the ulti­ma­te gui­de to stra­te­gic and tacti­cal sales” klar. Då hade jag ock­så fått min förs­ta inve­ste­ra­re till BIMobject. Sedan dess har jag hun­nit byta kon­tor här i huset fyra gång­er och det går lika smi­digt var­je gång.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.