Ta hem säljmötet – och vinn affären

Brukar du hålla dina säljmöten ute hos kund? Det finns en stor poäng med att bjuda in kunden till säljmöte på din egen arbetsplats, för att ha en större chans att vinna affären. Så här fungerar det.

Det bru­kar sägas att mötes­kul­tur sit­ter i väg­gar­na. Även om den kanske främst sit­ter i oss män­ni­skor har den fysis­ka mil­jön, atmo­sfä­ren och rum­met en stor påver­kan på vil­ken käns­la vi får av den som sit­ter mitt emot oss vid mötes­bor­det.

Drar du nyt­ta av det när du bokar säljmö­ten?

I stäl­let för att hål­la möten ute hos kund finns det myc­ket att vin­na på att ta hem säljmö­tet. Mötet blir en vik­tig förs­ta intro­duk­tion till ditt före­tag – loka­ler­na säger myc­ket om din verk­sam­het. Det menar fors­ka­ren Christina Bodin Danielsson.

Spelar du även dina kort rätt före mötet kan du för­med­la ditt erbju­dan­de tidigt och kraft­fullt. Så här kan du tän­ka.

 

Bjud in till säljmöte – för kundens skull

När du och din poten­ti­el­la kund ska bestäm­ma tid och plats för ert möte bör du vara tyd­lig med att du vill ge kun­den en bild av vil­ka ni är. Inför ett sam­ar­be­te är det vik­tigt att all­ting känns rätt, och du vill gär­na att kun­den ska få en möj­lig­het att “kän­na på er” som före­tag.

Bjud där­för in till säljmö­te hos dig.

Genom ett besök på er arbets­plats kan kun­den till exem­pel träf­fa dina kol­le­gor, och få en käns­la av vil­ka exper­ter det är han eller hon kom­mer att job­ba med. Din verk­sam­het får ett ansik­te, vil­ket ger en per­son­lig och nära käns­la inför ett sam­ar­be­te.

 

Ta chansen att berätta er historia

När ni träf­fas på ditt kon­tor är den kor­ta stun­den före mötet myc­ket vik­tig för att eta­ble­ra för­tro­en­de. Ge kun­den en intro­duk­tion till er verk­sam­het – men skip­pa den långa histo­ri­en om er till­väx­tre­sa eller era verk­sam­hets­om­rå­den.

Fokusera i stäl­let på de för­de­lar med er som kun­den kan se prov på fysiskt i era loka­ler.

Visa hur era loka­ler är utfor­ma­de för att kun­na hjäl­pa kun­den så effek­tivt som möj­ligt.”
Om ni pri­o­ri­te­rar kon­cent­ra­tion – för­kla­ra hur arbets­plat­sen främ­jar det­ta. Peka och visa hur era kon­torslo­ka­ler är utfor­ma­de för att ge er bäst för­ut­sätt­ning­ar att kun­na hjäl­pa kun­den så effek­tivt som möj­ligt. Kontoret bidrar mer till din för­sälj­ning än vad du kanske anar.

Läs mer här om hur kon­to­ret mark­nads­för ditt varu­mär­ke.

Om en affär kom­mer att myn­na ut i att du och din kund har myc­ket kon­takt eller många möten fram­ö­ver, visa gär­na kun­den var ni då kom­mer att ha möten, vil­ka per­so­ner som kom­mer att vara invol­ve­ra­de och var­för. Det gör att kun­den bör­jar se sam­ar­be­tet fram­för sig.

 

Introducera kollegor före säljmötet

Innan ni går in i mötes­rum­met till­sam­mans – pre­sen­te­ra gär­na din poten­ti­el­la kund för minst en eller två kol­le­gor. Det kan vara med­ar­be­ta­re som är goda ambas­sa­dö­rer för före­ta­get eller som even­tu­ellt kom­mer att job­ba med kun­den fram­åt.

Det kan ock­så vara en kol­le­ga som har gemen­sam­ma intres­sen med kun­den, eller som har stor erfa­ren­het av kun­dens verk­sam­hets­om­rå­de.

Syftet är att kun­den ska få en bild av vil­ka per­so­ner som döl­jer sig bakom ert varu­mär­ke, något du har möj­lig­het att visa honom eller hen­ne på plats.

 

Välj rätt mötesrum – med fokus på affären

När du och kun­den går in i mötet är det vik­tigt att allt som finns i rum­met sig­na­le­rar vad din verk­sam­het står för. Kunden ska kän­na att han eller hon har “kom­mit rätt”.

Se till att inred­ning och even­tu­el­la hjälp­me­del mat­char de för­vänt­ning­ar kun­den kan ha. Är ni ett väl­digt digi­talt före­tag – säker­ställ att all tek­nik fun­ge­rar per­fekt. Är ni ett kre­a­tivt före­tag, se till att det finns verk­tyg för att spar­ka igång kre­a­ti­vi­te­ten, som post-its, rit­block eller inspi­re­ran­de maga­sin.

Läs mer om hur du hål­ler rik­tigt effek­ti­va möten – här är fem kon­kre­ta tips från exper­ten.

Får kun­den en bild av ert före­tag som över­träf­far för­vänt­ning­ar­na i sam­band med säljmö­tet, har du max­i­me­rat dina chan­ser att ta hem affä­ren – på hem­ma­plan. Ju bätt­re kun­den kan lära kän­na dig och din verk­sam­het vid ett besök, desto stör­re chans att lyc­kas.

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.