The Embassy of Sharing utmanar vanligt affärstänk

Hur ser morgondagens samhälle ut? Hur kommer vi att bo, leva och jobba? I Malmö planeras nu The Embassy of Sharing – ett nytt kvarter som ska gestalta delningsekonomin fullt ut genom att förena affärsnytta med samhällsnytta.

Om affä­rer och väl­färd upp­står i sam­man­hang där män­ni­skor ser möj­lig­he­ter istäl­let för pro­blem, hur kan vi då ska­pa mötes­plat­ser, arbets­plat­ser och mil­jö­er som upp­munt­rar till att se fler möjligheter?

Den frå­ge­ställ­ning­en var utgångs­punk­ten för en works­hop om norm­kre­a­tiv inno­va­tion som hölls på World Trade Center i Malmö under Skåne Innovation Week 2018.

Under works­ho­pen pre­sen­te­ra­des hur kvar­te­ret The Embassy of Sharing skis­sats fram, det nya kvar­ter som nu ska byg­gas i Hyllie och som kom­mer att ge uttryck för del­nings­e­ko­no­min på ett nytt, radi­kalt sätt. Konceptet är i själ­va ver­ket ett svar på frå­gan om hur vi bäst ska­par rum för möj­lig­he­ter och till­växt i fram­ti­den. Enligt ini­ti­a­tiv­ta­gar­na hand­lar det om att över­bryg­ga oli­ka avstånd, inte minst mel­lan det digi­ta­la och det fysiska.

Så här kom­mer The Embassy of Sharing att fun­ge­ra – och visa vägen för fram­ti­dens affärs­kon­cept och arbetsplatser.

Morgondagens affärer bygger på nya värden

För det förs­ta vilar kon­cep­tet på en tan­ke om att vi går mot en cir­ku­lär eko­no­mi. Det vill säga ett sam­häl­le där så många pro­ces­ser som möj­ligt sker i krets­lopp: resur­ser åter­vinns och åter­an­vänds och det finns ett öppet utbyte av tjäns­ter för att mini­me­ra svinn.

Teamet bakom The Embassy of Sharing tror att fram­ti­dens cir­ku­lä­ra eko­no­mi kom­mer att för­e­na det digi­ta­la och det fysis­ka. Medan trans­ak­tio­ner­na sker digi­talt kom­mer för­de­lar­na med digi­ta­li­se­ring­en – de grän­sö­ver­skri­dan­de nät­ver­ken och det öpp­na utby­tet av kun­skap, tjäns­ter och kon­tak­ter – att ske i det verk­li­ga rum­met i form av ökat abon­ne­ran­de och delande.

– Framtidens bostä­der och arbets­plat­ser kom­mer att vara mer inklu­de­ran­de och behö­va ha ett system för att vär­de­ra män­ni­skors bidrag i annat än peng­ar. Det kan till exem­pel fin­nas digi­ta­la med­lems­kort, som lad­das med vär­de när man hjäl­per till med något enkelt som läx­hjälp eller blom­vatt­ning, eller som ger sub­ven­tio­ner till ent­re­pre­nö­rer som utveck­lar en ser­vice som även gyn­nar and­ra verk­sam­he­ter, säger Kajsa Holst, håll­bar­hets- och kom­mu­ni­ka­tions­stra­teg på Wingårdhs Arkitektkontor som varit med och tagit fram konceptet.

Manifestet för The Embassy of Sharing är tyd­ligt: För att ett affärs­kon­cept, en verk­sam­het eller ett bostads­om­rå­de ska nå till­växt i fram­ti­den mås­te det ha ett inbyggt system för att upp­munt­ra män­ni­skor att bidra före de begär. Samtidigt mås­te syste­met föl­ja de lagar och reg­ler som finns i samhället.

Den digitala byn blir fysisk i The Embassy of Sharing

För det and­ra ska The Embassy of Sharing dra nyt­ta av en annan för­del från den upp­kopp­la­de värl­den, näm­li­gen möj­lig­he­ten att vara en del av det lil­la och det sto­ra sam­ti­digt. Likt en Facebook-grupp eller ett Internet-forum, där män­ni­skor över lands­grän­ser och gene­ra­tio­ner ska­par en “digi­tal, glo­bal liten by” till­sam­mans, behö­ver fram­ti­dens mötes­plat­ser inte­gre­ra socio­e­ko­no­mis­ka skikt.

The Embassy of Sharing före­slår till exem­pel att stu­dent­bo­en­den byggs ihop med äldre­bo­en­den så att stu­den­ter kan hjäl­pa äld­re med oli­ka var­dags­syss­lor, och vice ver­sa. När vi kän­ner oss behöv­da som män­ni­skor utveck­lar vi ett starkt enga­ge­mang till vår omgiv­ning, menar man.

– Det spe­lar ock­så roll var vi pla­ce­rar oli­ka verk­sam­he­ter stra­te­giskt, så att de kan dra nyt­ta av varand­ra. En butik som typiskt sett ham­nar på en bak­ga­ta kanske ska för­läg­gas på ett attrak­tivt A‑läge och ha läng­re öppet­ti­der som pas­sar män­ni­skors vanor, säger Kajsa Holst.

Verksamheter behö­ver allt­så lät­ta­re kun­na kom­plet­te­ra varand­ra, sna­ra­re än kon­kur­re­ra, och tyd­ligt kom­mu­ni­ce­ra vad de till­sam­mans till­för indi­vi­den och sam­häl­let i stort.

Kärlek är utgångspunkten för delaktighet

Varje ent­re­pre­nör och leda­re brot­tas med frå­gan om hur med­ar­be­ta­re kan kän­na sig mer inklu­de­ra­de och del­ak­ti­ga. När The Embassy of Sharing sam­lar oli­ka aktö­rer i Skåne för att dis­ku­te­ra hur det­ta kan byg­gas fram, kon­sta­te­rar man föl­jan­de: Det som får män­ni­skor att se möj­lig­he­ter, och vil­ja vara del­ak­ti­ga i att byg­ga fram­gång till­sam­mans, är i grund och bot­ten kär­lek.

Varje kvar­ter och verk­sam­het mås­te bätt­re åter­speg­la sam­häl­let så som det är, i all sin mång­fald, för att män­ni­skor ska vara tryg­ga att kän­na kär­lek, och det bör fin­nas ett system för att pre­mi­e­ra enga­ge­mang. Först då kom­mer alla att se möj­lig­he­ter att bidra med värde.

– Den som ser möj­lig­he­ter ser ock­så posi­ti­va vär­den över­allt, säger Kajsa Holst.

– Det gör vi inte minst i tea­met bakom pro­jek­tet. Vi gör det här till­sam­mans med Midroc, och Peter Syrén, vd, och Magnus Skiöld, arbe­tan­de sty­rel­se­ord­fö­ran­de i Midroc Properties, har kom­mit med posi­tiv input under hela pro­ces­sen. Vi ser verk­li­gen fram emot att för­verk­li­ga detta.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.