”The Internet of Things” är redan här

Digitalisering är på allas läppar. Vi påverkas i allt högre grad, både fysiskt och psykiskt, av en teknik som driver samhällsutvecklingen på alla plan. Vi har pratat med Magnus Meyer, VD på WSP Sverige, för att få lite insikt i hur digitalisering påverkar våra liv och vårt samhälle.

Det digi­ta­la sam­häl­let omring­ar oss – dyg­net runt och i prin­cip över­allt.

Internetuppkoppling, dato­rer och smartp­ho­nes är en del av vår var­dag, både pri­vat och pro­fes­sio­nellt, vil­ket gör att vi alla kan rela­te­ra till den digi­ta­la tek­ni­ken. Vad många av oss kanske inte tän­ker på är hur tek­ni­ken utveck­las.

På ett näs­tan smy­gan­de sätt änd­ras infra­struk­tu­ren runt oss. ”The Internet of Things” är mitt ibland oss.

Fram till gans­ka nyli­gen var det enda sät­tet att ta reda på när bus­sen går att ringa kund­tjäns­ten från en, i väg­gen, inkopp­lad tele­fon. Eller upp­sö­ka bus­sku­ren för att nagel­fa­ra tid­ta­bel­len. Sedan revo­lu­tio­ne­ra­des busså­kar­nas var­dag genom att skyl­tar i real­tid visa­de när näs­ta buss skul­le anlän­da.

Vi ifrå­ga­sät­ter nu var­för peng­ar ska läg­gas på att mon­te­ra dyra dis­play­lös­ning­ar i var­je bus­skur när snart sagt alla äger en smartp­ho­ne med en kol­lek­tiv­tra­fiksapp som även den i real­tid visar när näs­ta buss kom­mer. Du är allt­så egent­li­gen direkt upp­kopp­lad mot bus­sen.

Det är ett exem­pel som åskåd­lig­gör hur både var­da­gen och sam­hälls­struk­tu­ren påver­kats av den digi­ta­la tek­ni­ken. Exemplet kom­mer från Magnus Meyer, VD på kon­sult­fö­re­ta­get WSP.

Ytterligare ett tri­vi­alt, men kon­kret, exem­pel är par­ke­rings­au­to­ma­ter. Tidigare mata­de vi auto­ma­ter­na med mynt eller använ­de helt enkelt våra kort. Med en smartp­ho­ne i han­den, går den­na lika bra att använ­da för att beta­la par­ke­rings­av­gif­ten. Digitalt och upp­kopp­lat.

WSP:s verk­sam­het påver­kas i all­ra högs­ta grad av ”Big Data” och ”The Internet of Things”.

– Tekniken är nume­ra så bil­lig och till­gäng­lig att vi i prin­cip kan mon­te­ra sen­so­rer för att kon­trol­le­ra snart sagt all­ting i vår omvärld, i bygg­na­der, längs vägar, luft­kva­li­tet, pol­len­halt och så vida­re, berät­tar Magnus Meyer.

– Det hand­lar om enor­ma mäng­der data som vi bereds till­gång till och kan använ­da oss av för att byg­ga tre­di­men­sio­nel­la model­ler, vil­ka vi sedan leve­re­rar till sam­häl­let och dess besluts­fat­ta­re.

Prisnivån på digi­tal tek­nik har gjort att vi kan kopp­la upp all­ting. Allt från att kon­trol­le­ra ljus­sätt­ning i hem­met, sty­ra robot­gräs­klip­pa­ren, damm­su­ga­ren, lju­dan­lägg­ning­en och kaf­fe­bryg­ga­ren till att kol­la inne­hål­let i kyl­skåpet.

Just kyl­skåpet är ett kon­kret exem­pel på en tju­go år gam­mal tek­nik som kun­de berät­ta att mjöl­ken snart är slut, men som inte slog ige­nom eftersom kon­su­men­ten och övri­ga struk­tu­rer inte häng­de med på hur vi skul­le han­te­ra den infor­ma­tio­nen. Nu är det fullt möj­ligt att låta kylen tala om för mat­bu­ti­ken att en viss vara sak­nas, var­på leve­rans skul­le kun­na ske per auto­ma­tik.

– Den digi­ta­la tek­ni­kens sto­ra pro­blem ur ett sam­hälls­byg­gan­de per­spek­tiv är just omfatt­ning­en. Vi mås­te ifrå­ga­sät­ta gräns­snit­ten och nyt­tan. Den sto­ra utma­ning­en i fram­ti­den för digi­tal tek­nik, Big Data och alla de pry­lar och funk­tio­ner som finns till­gäng­li­ga är att för­äd­la flö­det av infor­ma­tion, fort­sät­ter Magnus Meyer.

– Vi mås­te för­fi­na använ­dar­nyt­tan så att kor­rekt infor­ma­tion når mot­ta­ga­ren i rätt tid och i rätt sam­man­hang. Först då kan vi på all­var dra full nyt­ta av den.

the-internet-of-things3
En väl­digt tyd­lig struk­tur som sett stor för­änd­ring under det senas­te decen­ni­ets digi­ta­li­se­rings­våg är våra arbets­plat­ser. På gott och ont är vi nåba­ra oav­sett var vi befin­ner oss. Den gam­la arbets­ti­den 8–5 löses i allt hög­re grad upp. Vi behö­ver inte läng­re en fast och fysisk plats för att utfö­ra våra arbe­ten, var­för akti­vi­tets­ba­se­ra­de arbets­plat­ser kom­mit att bli allt mer popu­lä­ra – och kanske ock­så nöd­vän­di­ga.

Kontorets roll blir fram­ö­ver mer av en plats för soci­al sam­va­ro, för att stäm­ma av pro­jekt, för att brainstor­ma med kol­le­gor. Faran i den­na utveck­ling är att grän­sen mel­lan arbe­te och fri­tid sud­das ut, vil­ket stäl­ler krav på att att kun­na sät­ta grän­ser.

Med all infor­ma­tion till­gäng­lig för alla hela tiden får jäm­ställd­het och demo­kra­ti stort genom­slag. I frå­gor där vi tidi­ga­re haft begrän­sad insikt, såsom exem­pel­vis stads­pla­ne­ring, har vi nu till­gång till infor­ma­tion i form av pla­ner, model­ler och rit­ning­ar i exem­pel­vis våra mobi­ler. Det leder till att vi nu kan tyc­ka till om des­sa och direkt påver­ka besluts­fat­ta­re. Det är ett exem­pel på när digi­ta­li­se­ring, ”Big Data” och ”The Internet of Things” kan ska­pa en posi­tiv skill­nad.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.