Vad är det som är så smart med smarta kontor?

Det smarta kontoret sparar inte bara energi och resurser utan får även vardagen att flyta smidigare, vilket är bra för både samhället och individen. Men vad är egentligen ett smart kontor, och hur kan du göra din egen arbetsplats smartare? Annika Pålsson, affärschef på Midroc Properties, visar dig vägen framåt.

I vår strä­van efter ett mer håll­bart sam­häl­le mås­te även kon­tors­fas­tig­he­ter bli smar­ta­re. Enligt Schneider Electrics trendrap­port Smarta fas­tig­he­ter står bygg­na­der för 36 pro­cent av värl­dens tota­la ener­gi­an­vänd­ning, och hela 39 pro­cent av värl­dens kol­di­ox­id­ut­släpp kan här­le­das till byggnader.

Smarta fas­tig­he­ter är håll­ba­ra fram­för allt genom att använ­da ener­gi mer effek­tivt, men även genom att utnytt­ja resur­ser som loka­ler och utrust­ning bätt­re, hjäl­pa män­ni­skor att bli mer pro­duk­ti­va och att erbju­da en mer häl­so­sam inom­hus­mil­jö. Sammantaget ger det­ta vins­ter på fle­ra nivå­er, och även läg­re kost­na­der för före­ta­gen. Av en bygg­nads tota­la livs­tids­kost­nad står drift och under­håll för nära 75 pro­cent, och bespa­rings­po­ten­ti­a­len när det gäl­ler ener­gi­för­bruk­ning kan lig­ga på uppe­mot 30 pro­cent. Smarta fas­tig­he­ter är allt­så även en god eko­no­misk investering.

Digitala plattformar för smidig kommunikation

Digitala lös­ning­ar är idag en natur­lig del av var­da­gen för de fles­ta av oss, inte minst på job­bet. Ett smart kon­tor är en arbets­plats som tar hjälp av digi­ta­li­se­ring och ny tek­nik för att bland annat göra arbets­da­gen enkla­re och mer effek­tiv för alla som job­bar där. Rent prak­tiskt hand­lar det om nät­verk och digi­ta­la platt­for­mar, där män­ni­skor och utrust­ning kan kom­mu­ni­ce­ra på ett smi­digt sätt.

Läs mer om hur Internet of Things påver­kar oss 

Smarta kon­tors­fas­tig­he­ter är en för­ut­sätt­ning för en smart stad och att byg­ga fas­tig­he­ter som möj­lig­gör smar­ta kon­tor är en bred utveck­ling i hela fastighetsbranschen. 

– Av många skäl kom­mer det­ta att bli det nya nor­ma­la. Energieffektivisering är en nyc­kel­frå­ga för stads­ut­veck­ling som bidrar till ett mer håll­bart sam­häl­le. I tät­be­bygg­da områ­den och i stads­kär­nor där det råder mark­brist mås­te vi använ­da mar­ken klo­ka­re. Dessutom blir vi allt mer kost­nads­med­vet­na, sär­skilt i takt med att resur­ser som ener­gi och utrym­me kos­tar mer, säger Annika Pålsson, affärs­chef ent­re­pre­nad Malmö på Midroc Properties.

Men hur långt har vi kom­mit idag? I Schneider Electrics rap­port har 125 svens­ka fas­tig­hets­ä­ga­re sva­rat på frå­gor kring hur digi­ta­la deras fas­tig­he­ter är och vil­ka system de inve­ste­rat i. Vi kan läsa att lös­ning­ar för vär­me och ven­ti­la­tion top­par lis­tan, följt av lös­ning­ar för larm och över­vak­ning samt pas­sa­ge­sy­stem och belys­nings­sy­stem. När det gäl­ler digi­ta­la arbets­plats­lös­ning­ar, som appar för bok­ning av kon­fe­rens­rum och annat, upp­ger dock mind­re än hälf­ten av fas­tig­hets­ä­gar­na att de inve­ste­rat i såda­na system. 

Smarta lösningar får oss att göra hållbara val

Annika Pålsson beskri­ver att vi kom­mer att behö­va använ­da ener­gi på mer med­vet­na sätt, och att det ock­så blir natur­ligt för oss att dela saker med varand­ra – allt från utrym­men och loka­ler till for­don och utrust­ning. Då är det vik­tigt att eta­ble­ra system som gör det enkelt, smi­digt och säkert för män­ni­skor att auto­ma­tiskt göra mer håll­ba­ra val.

– Som fas­tig­hets­ut­veck­la­re behö­ver vi byg­ga in nytän­kan­de, smar­ta och digi­ta­la lös­ning­ar som under­lät­tar för män­ni­skor att göra med­vet­na val både i hem­met och på job­bet. Smarta lös­ning­ar ger män­ni­skor och före­tag bätt­re möj­lig­he­ter att göra en posi­tiv skill­nad var­je dag, säger Annika Pålsson.

Med smart tek­nik kan du få var­da­gen att fun­ka bätt­re på många oli­ka sätt. På job­bet kan du exem­pel­vis enkelt se var det finns ledi­ga arbets­plat­ser eller mötes­rum. Om du letar efter en kol­le­ga kan du enkelt ta reda på var hen befin­ner sig. Ett annat exem­pel är en app som drar kost­na­den för lun­chen eller trä­ning­en direkt på lönen. 

– Det blir allt van­li­ga­re att fas­tig­hets­ä­ga­re erbju­der sina kun­der tjäns­ter uti­från en gemen­sam platt­form. När vi pla­ne­rar nya fas­tig­he­ter får den­na aspekt stort utrym­me. Vårt kon­cept för World Trade Center går exem­pel­vis myc­ket ut på att man delar på alla funk­tio­ner som ett före­tag behö­ver, och opti­me­rar både ytor och and­ra resur­ser. På köpet får du många and­ra för­de­lar i form av till exem­pel nät­verk och soci­al gemenskap.

Läs mer om för­de­lar­na med en akti­vi­tets­ba­se­rad arbets­plats här

”Det vi tyc­ker är smart idag är kanske inte smart imor­gon – så skaf­fa dig kun­skap och för­sök att tän­ka långsiktigt.”

Annika Pålsson, affärs­chef på Midroc Properties

Annika Pålsson tips för att gå mot ett smar­ta­re kontor

  • Om du har möj­lig­het så välj att ha ditt kon­tor i en fas­tig­het som redan har rätt infra­struk­tur. Där är det enkelt att kopp­la på system och lös­ning­ar för exem­pel­vis smar­ta his­sar, pas­sa­ge­sy­stem, bok­nings­sy­stem och lokaliseringssystem.
  • Enklare saker du kan sät­ta igång med i vil­ken fas­tig­het som helst är att sty­ra belys­ning­en auto­ma­tiskt, instal­le­ra modern tek­nik i kon­fe­renslo­ka­ler­na så att du slip­per ägna en kvart åt det tek­nis­ka inför var­je möte, och infö­ra digi­ta­la kalend­rar där ni smi­digt bokar möten, loka­ler och utrustning. 
  • När du ska väl­ja typ av system så kom ihåg att den digi­ta­la värl­den stän­digt för­änd­ras. Välj så öpp­na och flex­ib­la system som möj­ligt så att du enkelt kan upp­gra­de­ra eller byg­ga ut, och inte blir fast­låst hos en spe­ci­fik leve­ran­tör. Om du inte kän­ner att du har kun­skap själv så ta hjälp av experter.

Fundera lite extra över både data- och drift­sä­ker­he­ten, eftersom den snabbt blir affär­skri­tisk. Installera system som säker­stäl­ler alla funk­tio­ner, även vid strö­mav­brott. Se till att göra regel­bun­den över­syn och ser­vice, och ta hjälp av exper­ter om ni behö­ver. Håll även koll på att ni all­tid han­te­rar per­son­da­ta i lin­je med GDPR.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.