Vad är snabbväxarnas hemlighet?

Hur kommer det sig att en del företag växer i rasande fart samtidigt som andra står helt still? Tillväxtkonsulten Ulf Christiansson från Ahrens slår hål på myterna och delar med sig av sina bästa tips på hur företag kan expandera genom snabb, lönsam och uthållig tillväxt.

Efter många år som bland annat utveck­lings­chef på före­tagsjät­tar som Spotfire, Nokia och Microsoft har Ulf Christiansson fått en unik för­stå­el­se för hur före­tag väx­er, och var­för en del bör­jar halta. 

– Under min tid som utveck­lings­chef på Spotfire väx­te bola­get från 15 till 150 per­so­ner på tre år, vil­ket är en mar­kant skillnad. 

Under ett inspi­re­ran­de semi­na­ri­um på World Trade Center i Malmö delar Ulf Christiansson med sig av sina egna till­väx­t­re­sor och erfa­ren­het kring avgö­ran­de fram­gångs­fak­to­rer. Vad är det egent­li­gen snabb­väx­an­de och lön­sam­ma före­tag gör annorlun­da? 

 

Slå hål på myten om tillväxtbranscher 

Tillväxt kan ske i alla bran­scher, spe­ci­ellt i de mer mog­na där kon­kur­ren­ter­na har bli­vit tryg­ga och pas­si­va. Där finns det myc­ket att utma­na, för­änd­ra och utveckla. 

– Först och främst mås­te vi ta död på en del myter inom före­tags­till­växt. Många tror till exem­pel att snabb­väx­an­de före­tag bara finns i till­växt­bran­scher, hight-tech och first movers. Detta stäm­mer fak­tiskt inte alls. Det är sna­ra­re så att nya till­växt­bo­lag inom bran­scher som tren­dar ris­ke­rar att mog­na lite för snabbt och sedan slås ut. 

Läs om hur till­väx­ten i våra ledan­de bran­scher påver­kas av ny tek­no­lo­gi och inno­va­tion. Vilka möj­lig­he­ter och utma­ning­ar finns? 

 

Hitta kundens största svordomar 

Ett bra sätt att utveck­la före­ta­get kan vara att iden­ti­fi­e­ra det kun­den svär över. Att under­sö­ka vad mål­grup­pen har för pro­blem som behö­ver lösas.  På så vis går du efter vad kun­der­na behö­ver, och inte vad de ber om. Ulf Christiansson ger ett bra exem­pel på ett suc­cé­kon­cept som togs fram inom en mogen bransch – Linas Matkasse.

– De lyss­na­de efter kun­dens störs­ta svor­dom, som är “Vad ska vi äta ikväll och hur spar vi tid? Hur hit­ta inspi­ra­tion till vari­e­rad och häl­so­sam mat utan att behö­va stir­ra sig blind på lis­tor och krång­li­ga recept?”

Lösningen blev en mat­kas­se som med stor san­no­lik­het kos­tar mer än om kun­den själv hade gått till mat­bu­ti­ken och köpt alla ingre­di­en­ser. Men det spe­lar ing­en roll när det är tid och effek­ti­vi­tet i var­da­gen som pri­o­ri­te­ras. Prisjämförelsen blir helt enkelt irre­le­vant då kun­den ofta jäm­för med hur myc­ket det hade kostat att äta ute eller köpa hämtmat. 

Läs om hur du ska­par för­ut­sätt­ning­ar för ditt före­tag genom inno­va­tion, nya tan­ke­sätt och idéer. 

 

Tydlig bild av företaget med produktblomman

På Ahrens job­bar Ulf Christiansson myc­ket med den så kal­la­de pro­dukt­blom­man.  I prin­cip går den ut på att före­ta­gets tjänst, lös­ning eller pro­dukt utgör mit­ten av blom­man. Den omges av fyra styc­ken blom­blad, i form av fyra vik­ti­ga och avgö­ran­de kate­go­ri­er för till­växt; dörr­öpp­nan­de, ima­ge­ska­pan­de, hel­kunds­ska­pan­de och loja­li­tets­ska­pan­de. Dessa fyra till­sam­mans ska­par en tyd­lig bild av före­ta­get, vad man erbju­der och på vil­ket sätt man ska­par för­tro­en­de och tillväxt.

  • Dörröppnande

Dörröppnande akti­vi­te­ter öpp­nar upp för tan­ken på en pro­dukt eller tjänst – exem­pel­vis i form av ett smak­prov, finan­sie­ring, refe­rens eller en liten leverans.

  • Imageskapande

För att tjäns­ten eller pro­duk­ten ska utmär­ka sig är det vik­tigt att ska­pa för­tro­en­de och igen­kän­ning, genom till exem­pel forsk­ning, ima­gestar­ka kun­der som refe­ren­ser, uni­ver­si­tets­ut­bild­ning eller helt enkelt ett gott rykte.

  • Lojalitetsskapande

Hur får före­ta­get loja­la kun­der? Det kan vara genom sådant som träf­far, nät­verk, per­son­lig ser­vice och stark företagskultur.

  • Helkundsskapande

När kun­der­na både har fått upp ögo­nen för erbju­dan­det och bli­vit loja­la, gäl­ler det att kny­ta till sig dem på rik­tigt. Det kan vara genom ser­vice, kon­sult­stöd och utbildning. 

 

En tältorganisation ger stark företagskultur

När man väl upp­nått till­växt och för­språng inom bran­schen är det vik­tigt att behål­la den, och då mås­te hela orga­ni­sa­tio­nen sam­ar­be­ta. Ulf Christiansson lyf­ter vik­ten av en stark före­tagskul­tur, och beskri­ver en så kal­lad tältorganisation. 

– Likt en cir­kus har före­ta­get oli­ka spe­ci­a­list­kom­pe­ten­ser, vil­ket visar sig tyd­ligt när den sto­ra sho­wen sät­ter igång. Men inför var­je före­ställ­ning ska ett tält sät­tas upp, dju­ren ska rod­das och oli­ka atti­ral­jer ska fix­as. Då finns det ing­et som heter “jag job­bar som xx så jag kan inte hjäl­pa dig med det där”. Alla ska sam­ar­be­ta och kav­la upp ärmar­na, annars stan­nar orga­ni­sa­tio­nen upp och effek­ti­vi­te­ten mat­tas av. 

Det är fram­för allt modi­ga före­tag som väx­er – där det finns risk­ta­ga­re och sam­ar­bets­vil­li­ga per­so­ner inom före­ta­get. Tillsammans lyss­nar de på kun­dens behov och hit­tar nya möj­lig­he­ter. Ett av de tips Ulf Christiansson verk­li­gen tror på är att i en mogen bransch all­tid för­sö­ka lig­ga ste­get före, vil­ket många före­tag mis­sar. Det finns ofta gott om till­växt­möj­lig­he­ter, om man bara sät­ter sig ner, gör läx­an och är beredd att ta de steg som krävs. 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.