Vardagsmotion på jobbet – med smarta redskap

Tappar du lätt fokus på jobbet? Stillasittande arbete framför datorn gör att kroppen undermedvetet ställer in sig på vila, vilket försämrar vår koncentration. HR-konsulten Jonas Magnusson tipsar om smarta sätt att få in vardagsmotion under arbetsdagen.

– Många män­ni­skor för­knip­par fysisk akti­vi­tet med blod­smak i mun­nen och hög puls, vil­ket är helt fel, säger Jonas Magnusson som är HR-kon­sult på före­ta­get Enablement i Malmö.

 

Cykeln blev ett uppvaknande

Som kon­sult till­bring­ar Jonas Magnusson myc­ket tid på väg mel­lan kun­der och möten. När han för en tid sedan fick smär­ta i ryg­gen tes­ta­de han att byta ut bilen mot elcy­kel – och märk­te snabbt skill­nad.

Cykeln hjälp­te en del, men han kän­de att det behöv­des något mer. Han bör­ja­de stund­vis job­ba stå­en­de och tog lunch­pro­me­na­der med kol­le­gor. I sam­ma veva upp­täck­te han rörel­se­verk­tyg för kon­tors­ar­be­ta­re.

– Det blev enkelt att kom­bi­ne­ra var­dags­mo­tion med stil­la­sit­tan­de arbe­te, säger han. Jonas Magnusson berät­tar att han märk­te hur gåband, balans­plat­tor och tramp­cyklar hjälp­te honom att öka pre­sta­tio­nen och mins­ka kräm­por.

Han blev snabbt helt frälst på rörel­se­verk­tyg och enga­ge­ra­de sig i före­ta­get som erbju­der dem, OfficeFit. Idag har han varit kon­sult hos dem i två och ett halvt år, och hål­ler före­läs­ning­ar och coachar inom ämnet häl­so­främ­jan­de arbets­plat­ser.

 

Även små rörelser ger positiv effekt

Enligt en under­sök­ning av häl­so­vårds­fö­re­ta­get Avonova sit­ter 48 pro­cent av oss stil­la under arbets­da­gen. Forskning visar dock att bara en liten rörel­se, som att byta posi­tion, ger bra effekt. När vi akti­ve­rar våra musk­ler, till exem­pel när vi stäl­ler oss upp, påver­kas blod­tryc­ket och and­ra funk­tio­ner i krop­pen posi­tivt.

Det finns fle­ra enk­la sätt att infö­ra mer fysisk akti­vi­tet under arbets­da­gen. Istället för att ta his­sen kan du till exem­pel ta trap­por­na och infö­ra kor­ta, regel­bund­na pau­ser. Ett tele­fon­mö­te går lika bra att ta under en pro­me­nad som i ett mötes­rum. Hjärnforskare har kun­nat se tyd­li­ga kopp­ling­ar mel­lan akti­vi­tet och rörel­se, så kanske blir mötet ännu bätt­re när du rör på dig?

 

Övning ger märkbara resultat

Jonas Magnusson påpe­kar att oli­ka per­so­ner han­te­rar för­änd­ring på oli­ka sätt och menar att vi ibland kan ha lätt att ge upp när vi möter mot­stånd eller svå­rig­he­ter.

– Det krävs till exem­pel lite övning för att kun­na skri­va på ett tan­gent­bord sam­ti­digt som du går på ett gåband.

– När det­ta väl sit­ter ser man posi­ti­va resul­tat, till exem­pel ökad pre­sta­tion och mind­re sjuk­från­va­ro.

”Det är en livs­in­ve­ste­ring att få in mer var­dags­mo­tion under arbets­da­gen”
En kund till oss som var något skep­tisk till en bör­jan berät­ta­de att han hade cyk­lat 56 kilo­me­ter på bara två dagar genom att sit­ta ner och arbe­ta.

Det är en livs­in­ve­ste­ring att få in mer var­dags­mo­tion under arbets­da­gen. Att göra bara en liten för­änd­ring kan gene­re­ra något stort och bestän­digt.

Läs mer: Skapa en mer häl­so­främ­jan­de arbets­plats. 

 

Vi har alltid ett eget val

Jonas Magnusson har en teo­ri om hur det skul­le se ut om män­ni­skan fort­sät­ter att öka sitt stil­la­sit­tan­de i nuva­ran­de takt.

- Vi män­ni­skor har all­tid ett val. Vi kan invän­ta evo­lu­tio­nen och låta män­ni­skan anpas­sa sig efter ett mer stil­la­sit­tan­de liv över­lag. Men med tan­ke på forsk­nings­rap­por­ter som visar hur allt fler går mot häl­so­far­li­ga till­stånd på grund av inak­ti­vi­tet, finns det anled­ning att ta sig en ordent­lig titt på hur vi kan få våra med­ar­be­ta­re att röra mer på sig. För allas skull, inklu­si­ve en själv.

 

Tre tips på hur du kan få in mer rörel­se på job­bet:

  • Välj all­tid trap­por­na istäl­let för his­sen
  • Gör den dag­li­ga lunch­pro­me­na­den till en skön rutin
  • Sitt på en balans­boll fram­för datorn för att stär­ka din rygg och bål

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.