Växla upp affären på ett coworking-kontor

Allt fler uppskattar den stimulans och flexibilitet som coworking-kontoren ger, både för individen och för affären. För Ola Olsson har coworking-kontoret på World Trade Center i Malmö tagit hans företag OHPO Konsult till en helt ny nivå. Här ger han dig sina sex favoritfördelar.

I prak­ti­ken inne­bär cowor­king att fle­ra oli­ka före­tag delar på en kon­tor­sy­ta. Istället för hyres­kon­trakt teck­nar du ett med­lem­skap för till­gång till arbets­plat­ser, och får då ett fär­digt paket med all kringser­vice så att du kan foku­se­ra på din kärn­verk­sam­het. Att slip­pa fixa med sådant som recep­tion, mötes­rum, el- och it-avtal, larm, fas­tig­hets­ser­vice och lik­nan­de ger myc­ket tid och ener­gi över till vik­ti­ga­re saker.

I kon­cep­tet lig­ger ock­så alla för­de­lar som nät­ver­ket ger, med ”kol­le­gor” inom vitt sprid­da bran­scher och med många oli­ka kom­pe­ten­ser. För dig som annars skul­le behö­va sit­ta hem­ma och job­ba finns här myc­ket att vin­na både i livs­kva­li­tet och affärs­möj­lig­he­ter.

 

Kontorsyta går från produkt till tjänst

Idén med cowor­king väx­te ursprung­li­gen fram som svar på behov hos fåmans­fö­re­tag, fri­lan­sa­re och start-ups – som vill ha flex­ib­la arbets­plat­ser med centralt läge till över­kom­lig kost­nad. I sam­spel med hela sam­hälls­ut­veck­ling­en spri­der sig kon­cep­tet snabbt i stä­der över hela värl­den. Även för fas­tig­hets­ä­ga­re finns intres­san­ta möj­lig­he­ter att erbju­da lös­ning­ar som attra­he­rar nya mål­grup­per. Genom att se kon­tor­sy­ta mer som en tjänst ska­pas nya affärsmo­del­ler för sam­ti­den.

Det finns dock fort­fa­ran­de en del miss­upp­fatt­ning­ar kring kon­cep­tet. Här slår vi hål på fem myter om att job­ba på cowor­king-kon­tor.

Fördelar för både små och stora företag

Under de senas­te åren har eta­ble­ring­en av nya cowor­king-kon­tor tagit ordent­lig fart. En del har en mer nischad pro­fil medan and­ra vill främ­ja en spän­nan­de mix av före­tag.

– För små före­tag är det ett enkelt sätt att lösa ser­vicen med kaf­fe­kok­ning, skri­va­re och lun­cher då det är ser­vice som ofta ingår. Större före­tag kanske väl­jer att pla­ce­ra mark­nads­av­del­ning­en eller inno­va­tions­av­del­ning­en i en sådan mil­jö för att de ska få nya impul­ser och inspi­ra­tion genom att träf­fa and­ra som sit­ter där, säger Ulf Boman, fram­tids­stra­teg på ana­lys­fö­re­ta­get Kairos Future till Fastighetsvärlden.

 

En som upp­skat­tar kon­tor­s­kol­lek­ti­vets alla för­de­lar är Ola Olsson på OHPO Konsult.  Efter någ­ra år i finans­bran­schen för­verk­li­ga­de han sin affärsidé – att hjäl­pa and­ra att till ful­lo utnytt­ja poten­ti­a­len i Excel och res­ten av Office-pake­tet. 

 

– Jag upp­le­ver att många fak­tiskt mis­sar sto­ra möj­lig­he­ter med des­sa verk­tyg, och eftersom jag är lite nör­digt intres­se­rad av fram­för allt Excel såg jag att jag kan bidra med kun­skap som verk­li­gen gör nyt­ta. Idag har jag både små och väl­digt sto­ra kun­der, och till­sam­mans ska­par vi lös­ning­ar som är smar­ta, använ­dar­vän­li­ga och säk­ra. Den som är intres­se­rad av rena kur­ser hän­vi­sar jag dock till Addisco på World Trade Center i Lund.

 

Enklare vardag med fokus på kunden

När han trött­nat på att sit­ta hem­ma eller ute på stan och job­ba skaf­fa­de han ett cowor­king-kon­tor på World Trade Center i Malmö. Han ser att det ger honom till­gång till för­de­lar som annars bara gäl­ler för betyd­ligt stör­re före­tag, vil­ket gyn­nar affä­ren på många sätt. Han beskri­ver den skö­na och inspi­re­ran­de stäm­ning­en på kon­to­ret, och att var­da­gen blir väl­digt enkel när allt runt omkring själ­va job­bet redan finns på plats

– Även att kun­na ha kund­mö­ten i attrak­ti­va loka­ler i Lund och i Helsingborg är en väl­digt stor för­del för mig. Det använ­der jag myc­ket, och ibland även i Stockholm och and­ra stäl­len fak­tiskt. Det känns proff­sigt att ta emot kun­der­na på World Trade Center, vil­ket lyf­ter hela mitt erbju­dan­de. Och bara en sån sak som att det all­tid finns gott kaf­fe, säger Ola Ohlsson och skrat­tar.

 

Funderar du på att byta kon­tor? Här kan du läsa mer om vad du ska tän­ka på och få en liten trendspa­ning. 

 

Sex affärsfördelar med coworking-kontor på World Trade Center

  • Arbetsplats i fle­ra oli­ka stä­der

Sitt och job­ba på and­ra World Trade Centers runt om i Skåne, Sverige eller värl­den. Du kän­ner dig hem­ma oav­sett vil­ken stad du kom­mer till. 

  • Kundmöten i proff­sig mil­jö

Du tar all­tid ta emot dina kun­der i repre­sen­ta­tiv mil­jö, på något av Sveriges fem eller värl­dens 325 World Trade Centers.

  • Inspirerande soci­al sam­va­ro

Förutom en skön atmo­sfär med ”kol­le­gor” att ta en fika med eller små­snac­ka lite med, har du till­gång till restau­rang, gym och mas­sage, yoga och mind­ful­ness, semi­na­ri­er och annat trev­ligt.

  • Olika typer av mil­jö­er att job­ba i

Oavsett om du behö­ver job­ba helt avskilt, sit­ta och spå­na idéer i grupp eller ha ambi­tiö­sa kund­mö­ten finns en lämp­lig plats med rätt för­ut­sätt­ning­ar.

  • Brett och vari­e­rat kon­takt­nät

En god mix av före­tag ger dig ett dyna­miskt och använd­bart kon­takt­nät, vad­helst du behö­ver hjälp med. För den kre­a­ti­va finns här många nya affärs­möj­lig­he­ter.

  • Fokusera på rätt saker

När allt runt omkring själ­va arbe­tet bara fun­kar utan att du behö­ver bekym­ra dig, kan du verk­li­gen läg­ga all tid och kraft på rätt saker.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.