Växla upp verksamheten med rätt ljudmiljö

Har du en bra ljudmiljö på ditt jobb? Sitter du på kontoret nu? Stanna upp och lyssna en liten stund. Hör du kanske ljud som stör dig? Rätt ljudmiljö kan faktiskt förbättra din prestation med hela 50 procent. Carsten Svensson på Ecophon berättar hur du skapar en bra grund för en god ljudmiljö.

Den störs­ta orsa­ken till miss­nö­je i kon­tors­mil­jö­er är oöns­ka­de ljud, tätt följd av luf­tens tem­pe­ra­tur och kva­li­tet. Utvecklingen mot öpp­na plan­lös­ning­ar har bidra­git till ännu stör­re utma­ning­ar för den ljud­käns­li­ge. Men fak­tum är att vi alla störs kraft­fullt av en dålig ljud­mil­jö.

Carsten Svensson, Ecophon, ljudmiljö, tillväxt, företag, WTC, arbetsplats
− Man har sett att adre­na­li­net går upp och där­med käns­lan av stress, när vi stän­digt utsätts för stö­ran­de ljud. Man har även sett att sjuk­skriv­ning­ar­na ökar i takt med expo­ne­ring­en för oljud. Och ju mer kom­plexa upp­gif­ter vi ska utfö­ra, desto lät­ta­re blir vi stör­da av oöns­ka­de ljud, säger Carsten Svensson som är mark­nads­ut­veck­lings­chef på Ecophon som erbju­der aku­stik­lös­ning­ar för pub­li­ka mil­jö­er.

God ljudmiljö ger rätt förutsättningar för ”hjärnarbete”

Många av oss syss­lar med ”hjärn­ar­be­te” på ett kon­tor hela dagar­na, och kost­na­den för att dri­va ett sådant före­tag består ofta till 90 pro­cent av löner och för­må­ner till med­ar­be­tar­na. Då är det vik­tigt att ta väl vara på pro­duk­tions­med­len, det vill säga våra hjär­nor.

− Att ge dina med­ar­be­ta­re de bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar­na att pre­ste­ra under arbets­da­gen är en myc­ket god inve­ste­ring. Det gäl­ler såväl ljud som ljus, luft, gröns­ka och ergo­no­mi. Forskning visar att en god ljud­mil­jö kan för­bätt­ra pre­sta­tio­nen vid kon­cent­ra­tions­krä­van­de upp­gif­ter med upp till 50 pro­cent, för­bätt­ra moti­va­tio­nen med 60 pro­cent och för­må­gan att huvud­räk­na med 20 pro­cent, så det är rejä­la för­bätt­ring­ar det hand­lar om.

Tre centrala aspekter måste samverka

Första ste­get mot att ta ett hel­hets­grepp om den akus­tis­ka mil­jön på kon­to­ret är enligt Ecophon att kart­läg­ga tre aspek­ter.

  • Aktivitet – vad kom­mer folk att göra i rum­met? Vara akti­va till­sam­mans eller mer enskilt kon­cen­tre­ra­de?
  • Människor – vil­ka är de som kom­mer att utfö­ra akti­vi­te­ter­na? Antal, ålder, sär­skil­da behov och så vida­re?
  • Utrymme – hur är rum­met utfor­mat vad gäl­ler stor­lek, form, ytskikt, tek­nisk utrustning/​ventilation och annat?

Dessa aspek­ter sät­ter ramar­na för vil­ka åtgär­der som är lämp­li­ga. Ibland kan de behö­va balan­se­ras mot varand­ra. Målet är att ska­pa mil­jö­er som är så bra som möj­ligt för hjär­nan. Ofta behövs en vari­a­tion av mil­jö­er så att med­ar­be­tar­na kan väl­ja det som pas­sar bäst bero­en­de på akti­vi­te­ten.

Ljudabsorberande innertak ger stor effekt

En av de vik­ti­gas­te åtgär­der­na när det gäl­ler att ska­pa en god ljud­mil­jö är att mini­me­ra talets utbred­ning i rum­met. Man ska höra det man vill och behö­ver höra, men slip­pa res­ten. Andra män­ni­skors tal är det ljud som stör oss all­ra mest, och när man tap­par kon­cent­ra­tio­nen går onö­dig tid till att åter­få den igen.

− I kon­tors­mil­jö­er är inner­ta­ket den störs­ta akus­tis­ka ytan, och där­med där åtgär­der får bäst effekt. Att instal­le­ra ett lju­dab­sor­be­ran­de inner­tak är det enskilt mest effek­ti­va sät­tet att mini­me­ra ljud­stör­ning­ar. Då för­hind­rar man myc­ket av lju­dets utbred­ning och hål­ler där­med ljud­ni­vån nere. Över stäl­len där folk ofta sit­ter och pra­tar kan man pla­ce­ra fri­häng­an­de lju­dab­sor­ben­ter och på så vis ska­pa rum i rum­met.

Nästa steg är att instal­le­ra väg­gab­sor­ben­ter eller ljud­dif­fu­se­ran­de ele­ment som bok­hyl­lor. Även lju­dab­sor­be­ran­de skär­mar ger god effekt, både visu­ellt och akus­tiskt. Stoppade möb­ler, tex­tili­er och mat­tor kan ha viss effekt, sär­skilt om de är av tjoc­ka­re slag, men bör först och främst väl­jas av este­tis­ka skäl.

− En sak man verk­li­gen bör se upp med är att und­vi­ka hår­da paral­lel­la ytor. Mellan des­sa upp­står lätt ett stö­ran­de flad­de­re­ko. Det kan man und­vi­ka genom att sät­ta upp exem­pel­vis väg­gab­sor­ben­ter eller bok­hyl­lor som bry­ter ljud­vå­gor­na. Mycket av arki­tek­tu­ren idag är gans­ka kal, med raka kan­ter, glas och and­ra hår­da mate­ri­al, och då behövs ofta åtgär­der för att balan­se­ra det­ta för att få en dräg­lig ljud­mil­jö.

Oljud kan vara en subjektiv upplevelse

Något som gör det extra svårt att utfor­ma ljud­mil­jö­er i kon­tors­ut­rym­men är att vi som indi­vi­der upp­le­ver ljud och oljud på gans­ka oli­ka sätt. Kanske har du själv upp­levt att en kol­le­ga gär­na lyss­nar på musik medan du själv före­drar att det är helt tyst. Eller att en annan kol­le­ga inte står ut med ven­ti­la­tions­lju­det, som du inte ens lagt mär­ke till.

− Vissa per­so­ner, främst de som är mer extro­ver­ta, trivs kanske bäst i en lite stö­ki­ga­re ljud­mil­jö, medan intro­ver­ta är betyd­ligt mer lätt­stör­da. Exakt sam­ma ljud kan allt­så vara ok för en per­son men helt oac­cep­ta­belt för en annan. Det hand­lar ock­så myc­ket om ifall man valt lju­det själv och då har möj­lig­het att väl­ja bort det. Då kan man upp­le­va mind­re stör­ning, även om man fak­tiskt inte age­rar för att slip­pa lju­det. Våra psy­ko­lo­gis­ka meka­nis­mer är för­vå­nans­värt star­ka här.

Saknas ofta kunskap och regelverk

I takt med att infor­ma­tions­sam­häl­let vux­it fram har kun­ska­pen om ljud ökat bland män­ni­skor som job­bar med bygg­na­tion och inred­ning, men är finns en bra bit kvar.

− Jag skul­le öns­ka att ljud­mil­jön var lika pri­o­ri­te­rad som and­ra para­met­rar redan när man pla­ne­rar kon­tors­fas­tig­he­ter. Den kom­mer ofta i and­ra hand, när man väl flyt­tat in och mär­ker att det upp­står pro­blem. Detta beror dels på att det ibland sak­nas kun­skap om de här frå­gor­na, exem­pel­vis finns i stort sett ingen­ting om det­ta på arki­tekt­ut­bild­ning­en. Och dels på avsak­nad av offi­ci­ellt regel­verk för rum­sa­ku­stik. Globalt ser det väl­digt oli­ka ut. I Sverige har vi för­vis­so en ljudstan­dard, men då mås­te man ock­så se till att den följs, säger Carsten Svensson.

Så här skapar du en bra grund för god ljudmiljö, enligt Carsten Svensson

  • Minimera så långt det är möj­ligt tal­lju­dets utbred­ning i rum­met – med hjälp av akus­tis­ka ele­ment i taket, på väg­gar­na, som avskil­ja­re, med möb­ler och annan inred­ning samt genom rum­mets utform­ning.
  • Se över rums­pla­ne­ring­en och säker­ställ att var­je per­son sit­ter där den har mest nyt­ta av att sit­ta, det vill säga där man är aktiv.
  • Informera om för­de­lar­na med de åtgär­der du vid­ta­git för att ska­pa en bätt­re ljud­mil­jö så att alla för­står var­för och kan age­ra för att stöd­ja åtgär­der­na.
  • Ta gemen­samt fram en väg­led­ning för hur var­je med­ar­be­ta­re ska age­ra rent ljud­mäs­sigt på kon­to­ret, vad gäl­ler sådant som sam­tal­ston, ring­sig­na­ler och annat.
  • Var noga med att ha till­räck­ligt med tys­ta rum där man kan job­ba avskilt och kon­cen­tre­rat. Detta sak­nas ofta och är då en stän­dig käl­la till fru­stra­tion.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.