Vi slår hål på fem myter om coworking-kontor

Har du funderat på att flytta in i ett så kallat coworking-kontor med ditt företag, men varit osäker på om det passar er? En del tror att en delad arbetsplats är mer stökig, men faktum är att coworking-kontor visat sig öka både produktivitet och fokus. Vi slår hål på fem vanliga myter om coworking.

Coworking är en form av kon­tor­s­kol­lek­tiv där fle­ra före­tag sit­ter i gemen­sam­ma loka­ler. Service som kaf­fe och WiFi bru­kar ingå och det orga­ni­se­ras ofta akti­vi­te­ter och semi­na­ri­er för att gyn­na nät­ver­kan­de mel­lan före­ta­gen. I en del cowor­king-kon­tor finns även till­gång till recep­tion, café­er, gym och yoga­pass för med­lem­mar­na.

De senas­te åren har upp­läg­get bli­vit myc­ket popu­lärt både bland stör­re och mind­re före­tag. Enligt stu­di­er av ana­lys­fö­re­ta­get Leesman upp­vi­sar cowor­king-kon­tor hög­re pro­duk­ti­vi­tet än tra­di­tio­nel­la kon­tor, inte minst för att med­ar­be­tar­na kan vari­e­ra sin arbets­mil­jö under dagen.

Ändå finns en del före­ställ­ning­ar om cowor­king som gör att vis­sa före­tag inte vågar ta ste­get att flyt­ta in i en delad arbets­plats, trots att det skul­le ge posi­tiv effekt på både nät­ver­kan­de och affärs­re­sul­tat.

Här är fem van­li­ga myter om cowor­king-kon­tor – och var­för de inte stäm­mer.

 

1. Det går inte att jobba ostört

Fördelen med ett cowor­king-kon­tor, till skill­nad från många tra­di­tio­nel­la arbets­plat­ser, är till­gång­en till små, tys­ta rum eller utrym­men anpas­sa­de just för att kun­na job­ba ostört.

När du och dina med­ar­be­ta­res arbets­upp­gif­ter krä­ver en mil­jö utan dis­trak­tio­ner finns det utrym­men och rum spe­ci­fikt desig­na­de för sär­skilt djupt fokus, sär­skilt om kon­to­ret är inrett enligt ett akti­vi­tets­ba­se­rat arbets­sätt (ABW).

Det finns ock­så tele­fon­box­ar, tys­ta kon­tors­rum eller möteslo­ka­ler där du kan ringa kon­fi­den­ti­el­la tele­fon­sam­tal eller hål­la vide­o­kon­fe­ren­ser.

 

2. Det finns ingen plats för förvaring

Innebär ett cowor­king-kon­cept att du ald­rig kan “bo in dig” någon­stans med dina pär­mar och pap­per? Måste du stän­digt flyt­ta runt och då ta med dig dina till­hö­rig­he­ter?

Visst finns det ofta en så kal­lad clean-desk eller no cam­ping poli­cy som inne­bär att du inte bör läm­na något efter dig på de gemen­sam­ma skriv­bor­den. Men det finns all­tid skåp eller för­va­rings­ut­rym­men där var­je med­ar­be­ta­re kan för­va­ra dato­rer, pär­mar och and­ra vär­desa­ker.

Faktum är att vår pro­duk­ti­vi­tet ökar när vi har ett rent och stä­dat skriv­bord – något cowor­king-kon­tor aktivt upp­munt­rar.

 

3. Snack och sorl ger sämre fokus

En delad arbets­plats är en plats fylld av oli­ka verk­sam­he­ter där aktivt affärs­nät­ver­kan­de är en del av arbets­da­gen. Det är mening­en att möten ska upp­stå – fler­ta­let forsk­nings­stu­di­er har visat att sådant nät­ver­kan­de spe­lar en avgö­ran­de roll för före­tags fram­gång och expan­sion. Läs mer om det här.

En del upp­le­ver att det är dis­tra­he­ran­de och för­säm­rar pro­duk­ti­vi­te­ten. Men pre­cis som det finns utrym­men för ostört arbe­te bru­kar det fin­nas mer öpp­na rum för ming­el, sam­tal och utbyte, så att du och dina med­ar­be­ta­re all­tid kan väl­ja en pas­san­de mil­jö för ända­må­let.

Att vara omgi­ven av and­ra driv­na män­ni­skor att utby­ta tips, erfa­ren­he­ter och kon­tak­ter med är inte bara en för­del i job­bet, utan ock­så i vårt per­son­li­ga nät­ver­kan­de.

 

4. Det passar bara vissa företag

När feno­me­net cowor­king föd­des i Kalifornien i bör­jan av 90-talet loc­ka­de det främst mind­re star­tups och fri­lan­sa­re som pri­o­ri­te­ra­de nät­verk­sef­fek­ten.

Allt från mark­nads­le­dan­de IT-bolag till livs­me­dels­fö­re­tag har insett vär­det av cowor­king-kon­tor.
I dag har även mark­nads­le­dan­de bolag insett vär­det av utbyte och akti­vi­tets­an­pass­ning i cowor­king-kon­tor – allt från IT-före­tag till advo­kat­by­rå­er och livs­me­dels­fö­re­tag.

Just mång­fald på arbets­plat­sen har en bevi­sat gynn­sam effekt på kre­a­ti­vi­te­ten. Dessutom blir upp­läg­get med gemen­sam ser­vice på arbets­plat­sen ofta mer kost­nads­ef­fek­tivt.

 

5. Coworking-kontor = öppet kontorslandskap

En van­lig miss­upp­fatt­ning om cowor­king-kon­tor är att de består av ett stort, öppet kon­tors­land­skap med hög ljud­ni­vå och många dis­trak­tio­ner.

Sanningen är att det ofta är tvärtom – cowor­king-kon­tor är i hög­re grad anpas­sa­de för oli­ka ända­mål och upp­gif­ter, eftersom beho­ven bland före­ta­gen som sit­ter där är så vari­e­ra­de. I akti­vi­tets­ba­se­ra­de cowor­king-kon­tor finns såväl öpp­na ytor med café­käns­la som små, tys­ta kupé­er eller kre­a­tivt inred­da loka­ler för works­hops.

Det är i vari­a­tio­nen av oli­ka arbets­mil­jö­er som den öka­de pro­duk­ti­vi­te­ten och käns­lan av stör­re väl­må­en­de på job­bet upp­står. Du och dina med­ar­be­ta­re får möj­lig­het till både djup kon­cent­ra­tion och soci­alt nät­ver­kan­de när det pas­sar dig. Läs mer om det här.

 

Med and­ra ord är cowor­king-kon­tor utfor­ma­de för att ska­pa bätt­re fokus och pro­duk­ti­vi­tet – med stor möj­lig­het att skär­ma av och job­ba ostört för den som behö­ver det.

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.