Vilka färger får dina medarbetare att må bäst på kontoret?

Idag inreds många kontor med trendiga detaljer och djärva färgval. Studier visar att färger inte bara kan ändra vårt humör, utan också har betydande effekt på vår produktivitet på kontoret. Här får du koll på hur färger inverkar på medarbetarnas upplevelser av arbetsmiljön. Andreas Schönström på Johanson Design ger dig värdefulla råd.

Kontoret fun­ge­rar ofta som både arbets­plats och mötes­plats, med öpp­na, gemen­sam­ma ytor och kafé­lik­nan­de mil­jö­er. Många ledan­de före­tag job­bar med­ve­tet med inred­ning­en för att loc­ka med­ar­be­ta­re till kon­to­ret, både nya talang­er och anställ­da som har val­möj­lig­he­ten att job­ba hem­i­från eller på distans. Färg är en cen­tral del i kon­tors­mil­jön, både visu­ellt och som ett kraft­fullt red­skap för att påver­ka vår arbetsförmåga.

Hur påver­kar kon­to­rets inred­ning och fär­ger dina besö­ka­re och poten­ti­el­la kun­ders upp­fatt­ning om ditt före­tag? Här kan du läsa mer om det­ta. Vill du även veta mer om hur du får kon­to­ret att byg­ga ditt varu­mär­ke? Här får du fyra bra tips.

 

Vi går mot mer hemlika miljöer på kontoret

Andreas Schönström är regi­on­chef på Johanson Design, som är ett inter­na­tio­nellt inred­nings­fö­re­tag spe­ci­a­li­se­rat på skan­di­na­visk design och gedi­get möbel­hant­verk för offent­lig mil­jö. Johanson Design har inrett ett fler­tal av World Trade Centerns mil­jö­er i Malmö, bland annat foa­jén och recep­tio­nen på Jungmansgatan.

– Vi ser tyd­ligt att intres­set för inred­ning ökar sta­digt. Exempelvis finns det idag mäng­der av inred­nings­pro­gram på tv, och tren­der spri­der sig snabbt den vägen. Detta spil­ler över på hur vi vill ha det på job­bet, och vi söker allt mer hem­li­ka mil­jö­er på kontoret.

För att ska­pa mil­jö­er som känns nuti­da men ock­så fun­ge­rar i var­da­gen är det vik­tigt att väga sam­man gam­la san­ning­ar och nya influ­en­ser. Andreas Schönström berät­tar att han och hans kol­le­gor häm­tar inspi­ra­tion från många oli­ka håll, exem­pel­vis från mode­värl­den. Det gäl­ler allt från fär­ger och for­mer till mate­ri­al och detaljer.

Här kan du lära dig mer om hur du kan få fram just den käns­la du vill för­med­la med kontoret.

Välj färger utifrån vad människor behöver

Med dagens väx­an­de fokus på håll­bar­het ställs ock­så nya krav på lång­sik­tig­het – både när det gäl­ler det visu­el­la och det funk­tio­nel­la. Det är vik­tigt att hit­ta en balans mel­lan de delar av inred­ning­en som kan leva rik­tigt länge och delar som man kan för­änd­ra för att mil­jön ska kän­nas fräsch och uppdaterad.

– Här i foa­jén har vi exem­pel­vis valt att dra på med färg på mat­tan och möb­ler­na i själ­va gång­strå­ket, men för övrigt hål­lit det gans­ka neutralt. På så vis får vi en grund­ba­lans som vi sedan kan luta åt oli­ka håll, med färg på till exem­pel arma­tu­rer, växt­kärl och and­ra detal­jer. Vi har även låtit väg­gab­sor­ben­ter ploc­ka upp färgska­lan på ett spän­nan­de sätt.

Andreas Schönström poäng­te­rar ock­så att det är vik­tigt att väl­ja fär­ger bero­en­de på vad loka­ler­na ska använ­das till. I utrym­men där män­ni­skor mest pas­se­rar eller kanske sit­ter ner en stund för en fika eller infor­mel­la möten pas­sar det bra med var­ma, liv­ful­la­re fär­ger som oli­ka nyan­ser av rött, oran­ge och gult. Det är fär­ger som sti­mu­le­rar och akti­ve­rar hjär­nan, vil­ket gyn­nar oss där vi vis­tas kor­ta­re stunder.

I kon­tors­rum­met där­e­mot, där du ska kun­na sit­ta länge och kon­cen­tre­ra dig, är det bätt­re med lug­na, sva­la fär­ger, som lju­sa nyan­ser av grönt, blått och bei­ge. Ljusa fär­ger tar ock­så upp mer ljus uti­från, vil­ket gör oss pig­ga­re under dagen. I gemen­sam­ma utrym­men som kök, fika­rum och kor­ri­do­rer kan du ta ut sväng­ar­na lite mer, så länge du är upp­märk­sam på hel­he­ten.

– Färger påver­kar oss under­med­ve­tet och kan till exem­pel sty­ra hur lång tid vi till­bring­ar i oli­ka utrym­men. Jag läs­te om ett pro­jekt där man tes­tat det­ta genom att inre­da toa­let­ter­na på ett vånings­plan med en lugn och behag­lig färg­sätt­ning och på ett annat i kall, mer stres­san­de stil, och det var tyd­ligt att man stan­na­de läng­re i den lug­na mil­jön, säger Andreas Schönström.

Forskning visar att färger påverkar hjärnan

Forskare på Lunds uni­ver­si­tet har mätt hur krop­pen rea­ge­rar på oli­ka fär­ger och hur det påver­kar arbets­för­må­gan, genom att låta test­per­so­ner job­ba i ett rött respek­ti­ve blått rum. De kun­de bevi­sa att det blå rum­met hade lug­nan­de effekt medan det röda rum­met öka­de akti­vi­te­ten i hjärnan.

– Rött gör oss mer pro­duk­ti­va men sam­ti­digt mer stres­sa­de. Om man behö­ver kon­cen­tre­ra sig är det bätt­re att sit­ta i ett blått rum. Detta gick helt i lin­je med vår tes, men nu fick vi det veten­skap­ligt bevi­sat, säger Jan Janssens, arki­tekt och fors­ka­re vid Lunds uni­ver­si­tet, till kar­riär­saj­ten Shortcut.

Hans råd är att väl­ja en neu­tral färg­sätt­ning i rum där du till­bring­ar många tim­mar i sträck, och där du för­vän­tas vara kre­a­tiv – och att man ska akta sig för att spexa till det för mycket.

– Vissa före­tag har ett behov av att demon­stre­ra att de är kre­a­ti­va och sat­sar på väl­digt färg­gla­da kon­tor utan att rik­tigt tän­ka till. Jag tror att det kan straf­fa sig i läng­den, för folk pre­ste­rar säm­re i såda­na miljöer.

Det är vik­tigt att ta hän­syn till med­ar­be­ta­re som upp­le­ver att de påver­kas nega­tivt av kon­tors­mil­jöns utform­ning, både funk­tio­nellt och visuellt.

Så här påverkas vi av olika färger

  • Rött – en sti­mu­le­ran­de färg som får oss att vak­na till och bli mer pro­duk­ti­va, men kan ock­så vara stres­san­de under läng­re tid.
  • Blått – en lug­nan­de färg som gör oss mer kon­cen­tre­ra­de och kre­a­ti­va, men som med för­del kan kom­bi­ne­ras med inslag av pig­ga­re fär­ger. Blått kan vara ett bra val i mötes­rum där ni har works­hops för att gene­re­ra nya idéer.
  • Grönt – en avstres­san­de färg som gör oss tryg­ga och har­mo­nis­ka. Den sym­bo­li­se­rar natu­ren, som vi för­knip­par med häl­sa, ung­dom, säker­het och mil­jö­med­ve­ten­het. Grönt har en både lug­nan­de och upp­fris­kan­de effekt som ska­par balans och där­för pas­sar i alla rum.
  • Gult – en ener­gi­gi­van­de färg som får män­ni­skor att pra­ta, och där­för gär­na används i mötes­rum för kre­a­ti­va works­hops. Gult är den uni­ver­sel­la sol­sym­bo­len som vi ofta asso­ci­e­rar med opti­mism och gläd­je. Den fång­ar vår upp­märk­sam­het och sägs skär­pa vårt min­ne och tän­kan­de. Gult är allt­så en bra färg att använ­da på en arbets­plats, men kan upp­le­vas som något retan­de vid fel tillfälle.
  • Beige/​vitt – neutra­la och avkopp­lan­de fär­ger som inte stic­ker ut åt något håll, men som bör kom­bi­ne­ras med and­ra fär­ger för att inte bli för tråkiga.

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.