Skip to content

På denna webbplats använder vi cookies. Om du fortsätter använda webbplatsen innebär det att du accepterar att cookies används i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy.

”Stor potential för svensk export till Asien”

Förra året vände det för svensk export. Efter en långvarig nedåtgående trend behöll Sverige sin marknadsandel av den globala exportmarknaden och färska siffror visar att svensk export fortsätter utvecklas i snabb takt. Potentialen finns inte minst i Asien, menar Business Swedens vd Ylva Berg. Såhär bör svenska företagare tänka.

Att Sverige glo­balt sett tap­pat mark­nads­an­de­lar de senas­te åren är inte för­vå­nan­de, berät­tar Ylva Berg under en drag­ning på HD-Sydsvenskans kon­fe­rens Internationell Handel 2017.

Stora asi­a­tis­ka till­växt­mark­na­der som Kina, Indien och Indonesien har sedan bör­jan av 2000­-talet på all­var öpp­nat upp sina eko­no­mi­er för han­del, och deras affärsmo­del­ler base­ra­de på inno­va­tiv tek­nik har påver­kat den glo­ba­la han­deln och svenskt närings­liv.

Men under 2016 vän­de tren­den för svensk export.

– Sveriges glo­ba­la kon­kur­rens­kraft är fort­fa­ran­de stark, säger Ylva Berg.

Vilka är då mark­na­der­na med störst poten­ti­al för svens­ka före­tag, och vil­ka möj­lig­he­ter finns på den glo­ba­la mark­na­den för svens­ka små­fö­re­tag?

 

Stor potential på tillväxtmarknader – det är i Asien det händer

I dag går runt 70 pro­cent av svensk export till något av EU-län­der­na, men den störs­ta poten­ti­a­len för svens­ka före­tag finns på till­växt­mark­na­der­na i Asien, menar Ylva Berg. Vi står inför ett glo­balt para­digm­skif­te där mer än hälf­ten av värl­dens eko­no­mis­ka till­växt sker i Asien.

För ett par måna­der sedan invig­des där­för Business Swedens regi­o­na­la huvud­kon­tor i Shanghai.

– Om svens­ka bolag ska behål­la sin kon­kur­rens­kraft mås­te de vara här i myc­ket stör­re utsträck­ning. Just där­för vill vi ge svens­ka export­fö­re­tag möj­lig­he­ten till att få det stöd de behö­ver på plats, berät­tar Ylva Berg, som till­sam­mans med orga­ni­sa­tio­nens Asien-chef Tobias Glitterstam och stats­mi­nis­ter Stefan Löfvén invig­de kon­to­ret i juni.

Under 2016 upp­gick den svens­ka expor­ten till Kina till 46 mil­jar­der kro­nor, medan impor­ten från lan­det mot­sva­ra­de 59 mil­jar­der kro­nor. Efter fle­ra år av stark till­växt stäl­ler Kina om från en tidi­ga­re export­ledd och till­ver­kan­de eko­no­mi till en modell som drivs av inhemsk kon­sum­tion och utveck­ling av tjäns­te­sek­torn.

Detta inne­bär möj­lig­he­ter för många svens­ka före­tag som har stor erfa­ren­het och kom­pe­tens i sek­to­rer som nu efter­frå­gas i allt hög­re takt. De mås­te stu­de­ra den kine­sis­ka efter­frå­gan och fin­nas på plats i lan­det.

 

Kinesisk e‑handelssajt en av världens största ekonomier

Ett intres­sant exem­pel är Alibaba, ett kine­siskt IT-konglo­me­rat, där ett klus­ter av före­tag arbe­tar med bland annat busi­ness to busi­ness onli­ne, sök­mo­to­rer för shop­ping och and­ra datatjäns­ter.

Alibabas mål­sätt­ning är att bli värl­dens främs­ta e‑handelslösning.

– Det inne­bär helt nya spel­reg­ler på den inter­na­tio­nel­la mark­na­den. Det är vik­tigt att för­stå hur före­tag bäst kan få infly­tan­de på de väx­an­de digi­ta­la platt­for­mar­na, säger Ylva Berg.

 

Snabb och positiv utveckling i Indien

En annan expan­siv mark­nad som Business Sweden nu foku­se­rar på för svensk han­del är Indien.

Landet är redan en av värl­dens tio störs­ta eko­no­mi­er och bedöms kun­na bli värl­dens tred­je störs­ta efter Kina och USA till år 2030. Inom 15 år för­vän­tas den indis­ka medel­klas­sen ha för­dubb­lats i antal från runt 250 mil­jo­ner män­ni­skor till 500 mil­jo­ner.

Ylva Berg berät­tar att inve­ste­ra­re har fått en stör­re tillit för den indis­ka eko­no­min och bör­jat se de sto­ra möj­lig­he­ter som mark­na­den erbju­der.

Premiärminister Modis reform­vän­li­ga rege­ring har genom ett fler­tal ini­ti­a­tiv fått fart på eko­no­min, där­ibland till­verk­nings­pro­gram­met Make In India och digi­ta­li­se­rings­kam­pan­jen Digital India.

Båda är ini­ti­a­tiv där svens­ka före­tag redan spe­lar en roll.

 

Öppningar för svenska företag inom teknik och infrastruktur

Även Indonesien är en av värl­dens snab­bast väx­an­de regi­o­ner och för­vän­tas vara värl­dens sjun­de störs­ta eko­no­mi till år 2030. Här finns stor poten­ti­al för svens­ka före­tag att kni­pa mark­nads­an­de­lar – om man för­står vik­ten av goda kon­takt­nät och tåla­mod, menar Ylva Berg.

– Byråkratin är en av de störs­ta utma­ning­ar­na för svens­ka före­tag i Indonesien. Många admi­nist­ra­ti­va pro­ces­ser är mer tidskrä­van­de än i and­ra län­der. Indonesien är en mark­nad där kon­takt­nä­tet är vik­tigt för att byg­ga för­tro­en­de och göra affä­rer.

Hon berät­tar att de svens­ka före­tag som redan finns på plats är opti­mis­tis­ka inför fram­ti­den.

– Den snabbt ökan­de köp­kraf­ten, den tek­niks­mar­ta befolk­ning­en och lan­dets inve­ste­ring­ar i infra­struk­tur ska­par affärs­möj­lig­he­ter för svens­ka före­tag inom många oli­ka bran­scher.

 

Småföretag bör ta rygg på större aktörer för viktiga kontaktnät

Ylva Berg hop­pas att svens­ka före­ta­ga­re inte låter sig hind­ras av att kon­kur­ren­sen är stor utom­lands – kon­kur­ren­sen beräk­nas även bli tuf­fa­re i Sverige.

Många avbry­ter utlands­sats­ning­en när det blir svå­ra­re eko­no­miskt på hem­ma­plan och blir då kanske av med sin inve­ste­ring.

I stäl­let bor­de svens­ka före­ta­ga­re tän­ka lång­sik­tigt och ha en rea­lis­tisk syn både på tidsupp­skatt­ning­en och på den egna invol­ve­ring­en, menar hon.

– Det häng­er ju ofta på att någon eller någ­ra ska brin­na för utlands­sats­ning­en och då kan man inte ha för många and­ra arbets­upp­gif­ter. Men det vik­ti­gas­te av allt är att de sto­ra före­ta­gen mås­te dra med sig de små så att de får in en fot i kon­takt­nä­tet. Då blir vi fler som kan lyc­kas till­sam­mans, avslu­tar Ylva Berg.

 

Midroc Business Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas enligt vår integritets- och cookiepolicy.

dolor id velit, libero. mattis porta. sit Sed felis

Pin It on Pinterest